Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatscourant 2014, 35108Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 8 december 2014, nr. IENM/BSK-2014/263361, tot wijziging van de bijlage bij het Subsidieprogramma innovaties duurzame binnenvaart in verband met verhoging subsidieplafond voor het jaar 2014

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 2, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Kaderregeling subsidies duurzaamheid verkeer en waterstaat;

BESLUIT:

ARTIKEL I

In paragraaf 4, onderdeel a, van de bijlage bij het Subsidieprogramma innovaties duurzame binnenvaart wordt ‘€ 110.000,00’ vervangen door: € 160.000,00.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt bekendgemaakt en werkt terug tot en met 1 januari 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

TOELICHTING

Het doel van het Subsidieprogramma innovaties duurzame binnenvaart is het verstrekken van financiële bijdragen aan projecten die de duurzaamheid van de binnenvaartsector bevorderen. In de tweede aanvraagperiode voor 2014 is voor een aantal goede projecten subsidie aangevraagd. Om geschikte projecten zoveel mogelijk te kunnen ondersteunen, is een verhoging van het subsidieplafond wenselijk. Het subsidieplafond voor het jaar 2014 wordt met onderhavige regeling met € 50.000 verhoogd tot € 160.000.

Er zijn geen nadelige gevolgen voor de in de eerste ronde behandelde aanvragen, en ook niet voor de in de tweede ronde ingediende aanvragen.

Op grond van het kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten treden ministeriële regelingen in werking met ingang van 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. Bekendmaking geschiedt uiterlijk 2 maanden voor inwerkingtreding. In deze wijzigingsregeling wordt afgeweken van dit vaste beleid. Dit vanwege het feit dat het doorschuiven van de inwerkingtreding naar het volgende vaste verandermoment (1 januari 2015) zal leiden tot grote nadelige gevolgen voor de aanvragers van de subsidie voor 2014.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus