Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalStaatscourant 2014, 35081Vergunningen
Gemeente Stadskanaal – Verlening omgevingsvergunning brandveilig gebruik van Center Court Hotel Stadskanaal BV
Logo Stadskanaal
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat de omgevingsvergunning brandveilig gebruik van Center Court Hotel Stadskanaal BV, Raadhuisplein 30, 9501 SZ Stadskanaal is verleend. De omgevingsvergunning heeft betrekking op de volgende activiteiten:
 
  • 1.
    het bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf verschaffen aan meer dan 10 personen;
  • 2.
    het verblijf van meer dan 50 personen.
 
Waar kunt u de omgevingsvergunning inzien? De beschikking en de daarbij behorende stukken liggen vanaf [datum] tot en met [datum] voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Stadskanaal. U kunt de omgevingsvergunning in elektronische vorm raadplegen en verkrijgen op [link ruimtelijkeplannen.nl] en op www.stadskanaal.nl.
 
U wilt beroep instellen? Belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de rechtbank Noord- Nederland, Locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Voor de behandeling van het beroep is griffierecht verschuldigd. Tevens bestaat de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland in te dienen.