Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RozendaalStaatscourant 2014, 35033Ruimtelijke plannen

Logo Rozendaal
Publicatie gecoördineerde vaststelling bestemmingsplan en bijbehorend planMER bestemmingsplan de Del, besluit hogere grenswaarden project De Del en verlening omgevingsvergunning Heerlijkheid Den Dael en omgevingsvergunning voor het kappen van bomen, Rozendaal

De gemeenteraad van Rozendaal heeft op 13 december 2013 besloten toepassing te geven aan de gemeentelijke coördinatieregeling op grond van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van de herontwikkeling van de locatie de Del in Rozendaal.

Dit betekent dat voor alle besluiten die op grond van dit coördinatiebesluit genomen worden ten behoeve van de ontwikkeling van het project de Del gelijktijdig dezelfde procedure wordt doorlopen.

Vanwege de coördinatieregeling worden de hieronder vermelde stukken gelijktijdig ter inzage gelegd.

Het college van burgemeester en wethouders van Rozendaal maakt daarom bekend dat, de volgende besluiten ter inzage liggen:

1. Bestemmingsplan ‘De Del’

De gemeenteraad van Rozendaal heeft op 28 oktober 2014 het bestemmingsplan De Del gewijzigd vastgesteld.

Plangebied

Het plangebied omvat de twee voormalige voetbalvelden aan de Del 6 en het terrein van het voormalige squash- en tennispark Rozendaal aan de Del 10. De locatie grenst aan de oostzijde aan de bestaande bebouwing aan de Burnierlaan/Kraijesteijnlaan. Aan de zuidzijde grenst het plangebied aan de bestaande straat de Del en aan de west- en noordzijde aan het bosgebied.

Hoofdlijnen van het plan

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch planologische regeling om in het plangebied de bouw van maximaal 64 woningen mogelijk te maken.

Bij de vaststelling zijn ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp. De wijzigingen staan aangegeven in de 'Nota van zienswijzen bestemmingsplan De Del‘. De ‘Nota van Zienswijzen bestemmingsplan De Del’ maakt onderdeel uit van het vaststellingsbesluit.

Milieueffectrapport

Tevens ligt het bijbehorende milieueffectrapport ‘PlanMER bestemmingsplan de Del’ ter inzage. De bijbehorende bijlagen (oa Passende beoordeling) liggen evenals het door de commissie voor de milieueffectrapportage uitgebrachte toetsingsadvies ter inzage.

Inzien of raadplegen bestemmingsplan

Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen van maandag 8 december 2014 tot en met zondag 18 januari 2015 voor eenieder ter inzage in het gemeentehuis van Rozendaal.

Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn als volgt in te zien:

2. Omgevingsvergunning Heerlijkheid Den Dael (activiteit bouwen en aanleggen uitrit)

Het college van burgemeester en Wethouders van Rozendaal heeft op 6 november 2014 een omgevingsvergunning verleend voor de activiteit bouwen en het aanleggen van uitritten.

De omgevingsvergunning voorziet in de bouw van 44 vrijstaande en twee-onder-één kap woningen en het maken van de bijbehorende uitritten.

3. Omgevingsvergunning Kappen van bomen

Het college van burgemeester en Wethouders van Rozendaal heeft op 4 november 2014 een omgevingsvergunning verleend voor het kappen van bomen.

De omgevingsvergunning voorziet in de kap van 6 bomen aan de straat de Del en 30 bomen in het plangebied.

4. Besluit vaststelling hogere grenswaarden ingevolge Wet Geluidhinder ´De Del´.

Het bestemmingsplan ‘De Del’ voorziet in de nieuwbouw van woningen die worden aangemerkt als geluidgevoelige bestemming.

Het plangebied is gelegen binnen de wettelijke geluidzone van rijksweg A12. Daarom is overeenkomstig de Wet geluidhinder akoestisch onderzoek uitgevoerd.

Uit het onderzoek blijkt dat op een deel van de gevels van de woningen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. De gevelbelasting voor de nieuwe woningen bedraagt maximaal 58 dB.

Verder wijst het onderzoek uit dat er geen doelmatige geluidsmaatregelen mogelijk zijn waarmee de geluidsbelasting tot de voorkeursgrenswaarde kan worden gereduceerd. Het vaststellen van hogere grenswaarden is dan ook noodzakelijk. Burgemeester en wethouders hebben daarom op 7 oktober 2014 hogere grenswaarden vastgesteld.

Inzien omgevingsvergunningen en besluit hogere grenswaarden

De omgevingsvergunningen en het besluit hogere grenswaarden en de bijbehorende stukken liggen van maandag 8 december 2014 tot en met zondag 18 januari 2015 voor eenieder ter inzage in het gemeentehuis van Rozendaal, Kerklaan 1 in Rozendaal, op werkdagen van 8:30 uur tot 12:30 uur.

Beroep instellen

Op grond van artikel 8.3 van de Wro worden de omgevingsvergunningen, het besluit hogere waarden en het bestemmingsplan voor de mogelijkheid van beroep als één besluit gezien.

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan of de ontwerpbesluiten bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen gedurende de genoemde termijn schriftelijk beroep instellen tegen de genomen besluiten (vaststelling bestemmingsplan, verlenen omgevingsvergunningen en besluit hogere waarden). Daarnaast kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp die de gemeenteraad in het bestemmingsplan bij de vaststelling heeft aangebracht.

Beroep kunt u instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Verzoek om voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van de besluiten niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het instellen van beroep of het aanvragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, op telefoonnummer (070) 4264426.

Inwerkingtreding

De besluiten treden in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift eveneens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend

Crisis- en herstelwet

Het betreft een project als bedoeld in categorie 3.1 van bijlage I van de Crisis- en herstelwet. Dat betekent onder meer dat bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Belanghebbenden dienen bij het indienen van een beroepschrift hun beroepsgronden te vermelden. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nadere beroepsgronden meer worden aangevoerd. De Crisis- en herstelwet is te raadplegen op www.wetten.overheid.nl.

Rozendaal

Burgemeester en wethouders van Rozendaal