Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst NoordzeekanaalgebiedStaatscourant 2014, 35008Vergunningen

Omgevingsvergunning voor realiseren fiets-/voetgangerstunnel onder geplande Westfrisiaweg N23 in Hoorn, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

KENNISGEVING

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens gedeputeerde staten van Noord-Holland in het kader van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat zij het volgende besluit hebben genomen:

Omgevingsvergunning eerste fase

De gemeente Hoorn heeft op 5 december 2013 een aanvraag om omgevingsvergunning eerste fase (met kenmerk: OLO 1097433) voor het realiseren van een fiets-/voetgangerstunnel onder de geplande Westfrisiaweg N23 in de fietsroute vanaf de Vredemaker naar het bedrijventerrein Zevenhuis, in de gemeente Hoorn, ingediend. De aanvraag heeft betrekking op het planologisch strijdig gebruiken, als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder c, van de Wabo. Het betreft een project van provinciaal belang, vanwege de locatie ter plaatse van de N23 Westfrisiaweg.

De ontwerpomgevingsvergunning eerste fase (met de daarbij behorende stukken) en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen hebben van 20 juni 2014 tot en met 30 juli 2014 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

Provinciale staten van de Provincie Noord-Holland hebben op 10 november 2014 voor dit project een verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

Wij hebben de gevraagde omgevingsvergunning eerste fase, als bedoeld in artikel 2.5 van de Wabo, voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1, onder c, van de Wabo), op 4 december 2014 verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3, van de Wabo.

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Stukken inzien

De omgevingsvergunning eerste fase, de bijbehorende stukken (waaronder de aanvraag) en de verklaring van geen bedenkingen kunnen tot en met 19 januari 2015 worden ingezien bij de bekendmakingen onder het digitale loket op de website www.noord-holland.nl. Indien u geen toegang heeft tot internet kunt u gebruik maken van de internetvoorziening op het gemeentehuis en/of bij de provincie Noord-Holland (locatie Houtplein 33 te Haarlem) tijdens openingsuren.

U kunt de stukken ook inzien:

  • op het gemeentehuis Hoorn, Nieuwe Steen 1 te Hoorn van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Beroep

De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7:1, eerste lid, onder d, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, daartegen schriftelijk en gemotiveerd beroep instellen bij de rechtbank Noord-Holland, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR, Haarlem. Het indienen van beroep schort de werking van dit besluit niet op.

Als onverwijlde spoed dat vereist kan gelijktijdig om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR, Haarlem.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

De aanleg en wijziging van de Westfrisiaweg is een wegenproject dat genoemd is in Bijlage II onder E van de Crisis- en herstelwet. De Crisis- en herstelwet is daarom van rechtswege van toepassing op deze vergunning. Dit heeft onder meer tot gevolg, dat bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op een beroepsprocedure. In dit verband verwijzen wij naar afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet.

Wij verwijzen u naar de publicatie Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid. Daar vindt u informatie over hoe u beroep kunt instellen als u het ook niet eens bent met het besluit.

Zie:http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/publicaties-pb51/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid.html.