Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GorinchemStaatscourant 2014, 35000Ruimtelijke plannen

Logo Gorinchem
Vooraankondiging Bestemmingsplan Haarweg 7, Gorinchem

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gorinchem maken bekend, op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor het perceel Haarweg 7 om de bouw van een woning met schuur mogelijk te maken.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat nu geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen stukken ter visie worden gelegd. Ook is het niet mogelijk voor onafhankelijke instanties advies uit te brengen over het voornemen.

Vanaf 17 december 2014 wordt het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Dan is het ook mogelijk om te reageren op het bestemmingsplan via een inspraakreactie. Parallel hieraan zal het wettelijk vooroverleg plaatsvinden met de betrokken (overheids)instanties. Hierover volgt op 16 december 2014 een publicatie in het huis-aan-huisblad “De Stad Gorinchem en de “Staatscourant”.

Voor informatie over deze kennisgeving of het op te stellen voorontwerp bestemmingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw C. Jeeninga van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Haar telefoonnummer is 0183 – 659 322. E-mailen kan naar c.jeeninga@gorinchem.nl.

Gorinchem, 9 december 2014