Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Mook en MiddelaarStaatscourant 2014, 34988Ruimtelijke plannen

Logo Mook en Middelaar
Ontwerpbestemmingsplan ‘De Bisselt-Bracamonteweg 24’, Mook en Middelaar

Burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar maken bekend dat met toepassing van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpbestemmingsplan “De Bisselt-Bracamonteweg 24” per 10 december 2014 voor eenieder gedurende zes weken op het gemeentehuis ter inzage ligt. De stukken zijn ook digitaal te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0944.BP14Bracam24BST-ON01.

Het plangebied is gelegen in de wijk De Bisselt en omvat een klein deel van het perceel Bracamonteweg 24. Het plan voorziet in de aanpassing (verschuiving) van de bestemmingen “Tuin” en “Natuur”.

Zienswijze:

Eenieder wordt in de gelegenheid gesteld op het ontwerpbestemmingsplan zijn of haar zienswijze kenbaar te maken. Een zienswijze dient u binnen zes weken na datum terinzagelegging in te dienen. Het kenbaar maken van een zienswijze kan schriftelijk of mondeling op afspraak. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de Gemeenteraad, Postbus 200, 6585 ZK Mook. Voor meer informatie of een afspraak voor mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum via telefoonnummer (024) 696 91 11 of via email gemeente@mookenmiddelaar.nl