Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ArnhemStaatscourant 2014, 34948Ruimtelijke plannen

Logo Arnhem
Ontwerpomgevingsvergunning voor het bouwen van een woning aan de Nel Klaassenstraat 10, Arnhem

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een woning aan de Nel Klaassenstraat 10 te Arnhem. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 140701039. Voor het project is naast de activiteiten bouwen, het uitvoeren van werk of werkzaamheden bepaald bij bestemmingsplan en uitweg ook de activiteit planologische afwijking op grond van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aangevraagd.

Initiatiefnemer is voornemens om aan de Nel Klaassenstraat een vrijstaande woning te realiseren. Het vigerende bestemmingsplan verbiedt het realiseren van een woning op de aangegeven locatie. Voor het betreffende perceel geldt het bestemmingsplan "Bestemmingsplan Arnhem Zuid-Oost". Het perceel heeft de bestemming "wonen". De omgevingsvergunning, voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing, ziet op een verzoek om planologische afwijking ten behoeve van de realisatie van het project.

Inzien

Het ontwerp van de omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 4 december 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het loket Bouwen, Wonen en Leefomgeving (BWL) in het Stadhuis aan de Koningstraat 38 te Arnhem, telefoon 0900-1809 (lokaal tarief). Voor de inzage van het besluit kunt u telefonisch een afspraak maken van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur of op donderdag tot 20.00 uur.

Daarnaast is het ontwerp van de omgevingsvergunning ook op internet in te zien via het webadres http://www.arnhem.nl/ruimtelijkeplannen/plannen/NL.IMRO.0202.OGV856-/NL.IMRO.0202.OGV856-0201

De interactieve digitale verbeelding van het besluit is te raadplegen op het webadres:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0202.OGV856-0201

Zienswijze

Een ieder kan binnen de bovengenoemde termijn bij voorkeur schriftelijk een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerp van de omgevingsvergunning indienen bij de gemeenteraad van de gemeente Arnhem (per adres: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem, Postbus 9200, 6800 HA Arnhem), onder vermelding van het zaaknummer. U kunt uw zienswijze ook mondeling kenbaar maken binnen de bovengenoemde termijn. Voor informatie over het ontwerp van de omgevingsvergunning en voor een afspraak voor het kenbaar maken van uw mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het telefoonnummer 0900-1809. Alleen degenen die tijdig zienswijzen indienen kunnen later beroep instellen tegen een uiteindelijk besluit.

Arnhem, 3 december 2014