Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2014, 34889Verkeersbesluiten
VERKEERSBESLUIT
Logo Hoogeveen
Nr.2014/22
V oetgangersgebied De Wielewaal
Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen
Gelet op:
De bepalingen gesteld in of krachtens artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit mandaat, volmacht en machtiging 2011, strekkende tot overdracht van de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten,
Overwegende:
 • -
  dat het winkelcentrum in de wijk Wolfsbos, de Wielewaal, is ingericht als voetgangersgebied;
 • -
  dat bezoekers van de Wielewaal daarom geen (brom)fietsers verwachten;
 • -
  dat het feit dat er nu wel fietsers en bromfietsers door de Wielewaal rijden onveilige situaties oplevert;
 • -
  dat er hierover ook veel klachten zijn vanuit de winkeliers en de bezoekers;
 • -
  dat fietsers kunnen worden geweerd door een voetgangersgebied in te stellen;
 • -
  dat de wijkagent heeft gevraagd een verkeersbesluit te nemen om goed te kunnen handhaven;
 • -
  dat de Wielewaal deels in eigendom, beheer en onderhoud is van de gemeente Hoogeveen;
 • -
  dat op basis van artikel 24 BABW overleg is gepleegd met de korpschef van de regiopolitie Drenthe, namens deze de heer C. van der Straten.
Besluiten:
 • -
  Tot het aanwijzen van het winkelcentrum “De Wielewaal” als voetgangersgebied.
 • -
  De maatregel bestaat uit het op zes locaties plaatsen van het bord G07, van de bijlage 1 van het RVV 1990.
Een en ander staat weergegeven op bijgaande situatietekening.
Hoogeveen, 26 november 2014
Namens Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen,
Jan Blom
Afdelingshoofd Ontwerp
Ter visie legging
Dit verkeersbesluit wordt op 3 december 2014 gepubliceerd in de Hoogeveensche Courant (gemeentelijke pagina “Het Torentje”).
Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de heer O. Hoekstra van de afdeling Ontwerp, via telefoonnummer 14 0528.
Bijlage(n):
-Situatietekening De Wielewaal
Kopie verzonden aan de volgende externe partij(en):
-Politie Drenthe, Unit Verkeerstaken, t.a.v. de heer C. van der Straten,
Postbus 107, 9400 AC ASSEN;
 • -
  Rechtbank Assen, Postbus 30.009, 9400 RA Assen;
 • -
  Parket Arrondissementsrechtbank, Postbus 30.009, 9400 RA Assen;
Niet eens met het besluit
Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dat doet u binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit per bezwaarformulier op www.hoogeveen.nl, per e-mail (info@hoogeveen.nl) of schriftelijk via het postadres van de gemeente.
In het bezwaarschrift vermeldt u:
 • -
  uw naam en adres
 • -
  de datum
 • -
  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • -
  waarom u het niet met het besluit eens bent
Voorlopige voorziening
Diende u een bezwaarschrift in? En vindt u dat uw belangen zo dringend zijn, dat u het besluit daarop niet kunt afwachten? Dan kunt u bij de rechtbank een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht of schriftelijk aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Zorgt u ervoor dat u een kopie van uw bezwaarschrift meestuurt. Houdt u er rekening mee dat u griffiekosten betaalt als u een verzoek om een voorlopige voorziening indient.