Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TholenStaatscourant 2014, 34768Verkeersbesluiten
No.: 9999/IIIow
Logo Tholen
Het hoofd van de afdeling Openbare werken, daartoe gemachtigd bij het mandaatbesluit van burgemeester en wethouders van Tholen;
overwegende dat sedert 5 september 2012 (besluit nummer 12.28892/IIIow) een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken is gereserveerd voor het pand Molenvlietsestraat 16 te Tholen;
overwegende, dat het in verband met de invaliditeit van de eigenaar, wenselijk wordt geacht de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats voor het pand Molenvlietsestraat 16 te Tholen opnieuw te verlenen;
gezien de geldige gehandicaptenparkeerkaart;
dat de maatregel strekt (gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet) tot het beschermen van weggebruikers en passagiers;
gehoord de politie eenheid Zeeland-West-Brabant, District de Markiezaten, waarbij te kennen is gegeven dat met de voorgestelde maatregelen wordt ingestemd;
dat de Molenvlietsestraat gelegen is binnen de bebouwde kom van de kern Tholen en in beheer is bij de ;
gelet op het bepaalde in artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en het raadsbesluit van 29 april 2004, waarbij de beschikkingsbevoegdheid terzake aan hun college is gedelegeerd;
b e s l u i t :
 • I.
  door plaatsing van het bord E6 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken tot 1 november 2019 opnieuw te reserveren voor het pand Molenvlietsestraat 16 te Tholen;
 • II.
  dit besluit in afschrift toe te zenden aan:
  • -
   de politie eenheid Zeeland-West-Brabant.
Tholen, 28 november 2014
Verzonden: november 2014
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Tholen,
namens dezen,
het hoofd van de afdeling Openbare Werken,
ing. W.J. de Voogd van der Straaten.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van afkondiging bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 51, 4690 AB Tholen. Het bezwaarschrift dient gedateerd en ondertekend te zijn. Verder moet het bezwaarschrift voorzien zijn van naam, adres en woonplaats van belanghebbende, een omschrijving geven van besluit waartegen het is gericht alsmede de gronden van het bezwaar aangeven.