Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NunspeetStaatscourant 2014, 34707Ruimtelijke plannen

Logo Nunspeet
Vastgesteld bestemmingsplan Vierhouterweg 22a, eerste herziening, Nunspeet

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet maken op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 27 november 2014 het bestemmingsplan Vierhouterweg 22a, eerste herziening ongewijzigd heeft vastgesteld.

Ten behoeve van de verbreding van de aansluiting op de Vierhouterweg van de nieuwe brandweerkazerne in Elspeet is door de gemeente Nunspeet een stuk grond aangekocht. Om dit plan uit te voeren is een herziening van het bestemmingsplan voor deze grond nodig. Daarnaast wordt het perceel van de brandweerkazerne bestemd volgens gemaakte afspraken en het gerealiseerde.

U kunt met ingang van woensdag 3 december 2014 het bestemmingsplan inzien in het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis. Het vastgestelde bestemmingsplan is ook te raadplegen via www.nunspeet.nl/actueel en www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0302.BP01120-vg01). Bij de vaststelling van het plan zijn in het ontwerpbestemmingsplan geen wijzigingen aangebracht. Een belanghebbende die over het ontwerpbestemmingsplan tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad heeft bekendgemaakt, of een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kan met ingang van donderdag 4 december 2014 gedurende zes weken beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Degene die beroep instelt, kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de gemeente Nunspeet, telefoonnummer (0341) 25 99 11).