Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatscourant 2014, 34694Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 19 november 2014, nr. MINBUZA-2014.669643, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van het Consulaat-Generaal Istanboel, Turkije, van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1965-1974

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995; en gelet op het advies van de algemene rijksarchivaris van 15 juli 2014, kenmerk 13.476;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummers:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

19

2040

31

2043

55

2050

63

2038

65

2047

68

2046

69

2041

70

2046

71

2045

73

2046

74

2049

75

2044

76

2044

77

2050

78

2049

79

2044

80

2045

81

2050

82

2043

83

2035

86

2045

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1, is tot openbaarwording uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1, is tot openbaarwording uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van het Consulaat-Generaal Istanboel, Turkije, van het ministerie van Buitenlandse Zaken, 1965-1974’.

De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze: De directeur van de Directie Bedrijfsvoering M.A.H. Salimans