Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 november 2014, 2014-0000171851, houdende vervanging van het bedrag van de tegemoetkoming arbeidsongeschikten, genoemd in de artikelen 63a van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 65l van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 67i van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en 3:75 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, voor het jaar 2015

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op het derde lid van de artikelen 63a van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 65l van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 67i van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en 3:75 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;

Besluit:

ARTIKEL I

In het tweede lid van de artikelen 63a van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 65l van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 67i van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en 3:75 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, wordt ‘€ 252,00’ vervangen door: € 255,00.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 26 november 2014

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

TOELICHTING

De tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten is een structurele jaarlijkse tegemoetkoming waarmee het koopkrachtbeeld voor personen die recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO/WAZ/WIA/Wajong) en ten minste 35% arbeidsongeschikt zijn, wordt verbeterd.

De jaarlijkse indexering van deze tegemoetkoming is gebaseerd op het derde lid van de artikelen 63a van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 65l van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 67i van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en 3:75 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. In dit derde lid is bepaald dat het bedrag van de tegemoetkoming jaarlijks wordt aangepast overeenkomstig de tabelcorrectiefactor, bedoeld in artikel 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001. Deze tabelcorrectiefactor bedraagt voor het kalenderjaar 2015 0,9%, hetgeen heeft geleid tot verhoging van de tegemoetkoming van € 252,00 naar € 255,00 per kalenderjaar.

Genoemd bedrag is aangepast per 1 januari 2015.

Op grond van artikel III, onderdeel W, van de Invoeringswet Participatiewet wordt ‘Wet werk en arbeidsondersteuning jongehandicapten’ vervangen door: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. Dit artikel treedt per 1 januari 2015 in werking. Om die reden is de nieuwe citeertitel van deze wet gebruikt in deze regeling.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Naar boven