Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2014, 34413Vergunningen

Rectificatie: Veiligheidszone mijnbouwinstallatie in blok F17

DGETM/EM/14179639

Overwegende dat Wintershall Noordzee B.V. voornemens is op het continentaal plat op, of in de nabijheid van de coördinaten 54° 02' 4,22445" Northing en 04° 34' 49,01458" Easting in blok F17 (F17a-diep) een voor de opsporing bestemde mijnbouwinstallatie op te stellen. De ligging is uitgedrukt in geografische coördinaten volgens het stelsel van de European Terrestrial Reference System 1989 (ETRS89).

Overwegende dat het in verband met de veiligheid wenselijk is een veiligheidszone van 500 meter rond deze mijnbouwinstallatie in te stellen.

Gelet op artikel 43, eerste lid, van de Mijnbouwwet.

Besluit:

Artikel 1

  • 1. Vanaf het moment van plaatsing van de mijnbouwinstallatie op of in de nabijheid van de coördinaten 54° 02' 4,22445" Northing en 04° 34' 49,01458" Easting (ETRS89) in blok F17 (F17a-diep) wordt een veiligheidszone ingesteld welke zich uitstrekt tot een afstand van 500 meter gemeten van elk punt van de buitenzijde van de installatie.

  • 2. De ingevolge het eerste lid ingestelde veiligheidszone komt te vervallen met ingang van de dag volgend op die waarop de installatie van de punten met de bovengenoemde coördinaten is verwijderd.

Artikel 2

  • 1. Deze beschikking wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

  • 2. Zij treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking.

De Minister van Economische Zaken, namens deze: J.H. Brouwer MT-lid directie Energiemarkt

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag, waarop dit besluit is verzonden, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Economische Zaken, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef vermelde datum.