Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BergambachtStaatscourant 2014, 34347Vergunningen

Logo Bergambacht
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Tussenlanen 47a te Bergambacht

Burgemeester en wethouders van Bergambacht maken op grond van artikel 3.10 lid 1 onder f van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend dat van 26 november 2014 tot en met 6 januari 2015 de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning met betrekking tot het perceel Tussenlanen 47a te Bergambacht ter inzage ligt bij de publieksbalie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 5, Bergambacht. Indien u wilt langskomen bij de balie, kunt u hiervoor een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 0182 356 555.

Het ontwerpbesluit betreft het vergroten van een ligboxenstal t.b.v. melkvee. Het ontwerpbesluit is nodig omdat het plan niet in overeenstemming is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan Buitengebied 2011.

Naast het ontwerpbesluit liggen de bijbehorende stukken en de aanvraag om omgevingsgunning ter inzage.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder mondeling of schriftelijk zienswijzen kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 3, 2860 AA Bergambacht. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken kunt u daarvoor een afspraak maken met mevrouw N.M. Amelink van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer te bereiken op telefoonnummer 0182 356 514.