Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GorinchemStaatscourant 2014, 34213Ruimtelijke plannen

Logo Gorinchem
Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwe Hoven 41’, Gorinchem

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gorinchem maken, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van woensdag 3 december 2014 tot en met dinsdag 13 januari 2015 voor een ieder ter inzage ligt:

Het ontwerp bestemmingsplan ’Nieuwe Hoven 41’ evenals de daarop betrekking hebbende stukken (identificatienummer: NL.IMRO.0512.BP2014145-3001.

Het plangebied van het bestemmingsplan omvat het perceel Nieuwe Hoven 41 en wordt globaal begrensd door de straat de Nieuwe Hoven, de spoorlijn Dordrecht-Geldermalsen en het perceel Nieuwe Hoven 43. Directe aanleiding voor het nieuwe bestemmingsplan is het verzoek tot herbouw van een woning op het perceel Nieuwe Hoven 41.

Ter inzage

Het ontwerp bestemmingsplan wordt digitaal beschikbaar gesteld op een landelijke voorziening. Via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?woonplaats=gorinchem ziet u de ruimtelijke plannen van de gemeente Gorinchem.

Op de gemeentelijke website www.gorinchem.nl/bestemmingsplannen onder de kop Ontwerp --> Ontwerp bestemmingsplan ‘Nieuwe Hoven 41’ staat een rechtstreekse link naar het digitale ontwerp bestemmingsplan op de landelijke voorziening.

Het ontwerp bestemmingsplan kan ook elke werkdag worden ingezien tijdens de openingsuren van het stadhuis (informatiehoek), Stadhuisplein 1 te Gorinchem.

Zienswijzen

Vanaf woensdag 3 december 2014 tot en met dinsdag 13 januari 2015 kan door iedereen zowel een schriftelijke als een mondelinge zienswijze naar voren worden gebracht.

Schriftelijke zienswijzen dienen gericht te worden aan de gemeenteraad van Gorinchem, Postbus 108, 4200 AC Gorinchem. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft.

Degene die een zienswijze indient, wordt in de gelegenheid gesteld om deze zienswijze mondeling toe te lichten.

Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijze of informatie over het ontwerp bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer R.H. Osenga van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, via telefoonnummer 0183 – 659 311. E-mailen kan naar r.osenga@gorinchem.nl.

Gorinchem, 1 december 2014.