Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaddinxveenStaatscourant 2014, 34151Verkeersbesluiten
Gemeente Waddinxveen - Verkeersbesluit voor gehandicaptenparkeerplaatsen parkeergarage centrum
Logo Waddinxveen
1. Aanleiding
Voor het parkeren van winkelbezoekers en bewoners van het nieuwe centrum in Waddinxveen is een parkeergarage gerealiseerd. Voor gehandicapten zijn in de parkeergarage aparte parkeerplaatsen gereserveerd. Voor het plaatsen van de benodigde borden voor de gehandicaptenparkeerplaatsen dient een verkeersbesluit genomen te worden.
 
2 . Vereiste verkeersbesluit
Op grond van artikel 18, eerste lid onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.
Op grond van de Mandaatregeling Waddinxveen 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan de beleidsadviseur verkeer van de afdeling Ruimte.
Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.
 
3 . Motivering
Het verkeersbesluit strekt tot:
 • -
  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.
Aan de verkeersmaatregelen ligt de volgende motivatie ten grondslag:
 • -
  de parkeergarage betreft een voor het openbaar verkeer openstaande weg;
 • -
  voor bezoekers van het centrum met een gehandicaptenparkeerkaart dienen voldoende, dicht bij de lift gelegen gehandicaptenparkeerplaatsen beschikbaar te zijn.
In de bestaande jurisprudentie is tevens de hoofdregel geformuleerd (KB van 26 okt. 1990, AB 1991, 437) dat het treffen van verkeersmaatregelen als een normaal maatschappelijke ontwikkeling beschouwd dient te worden, waarvan de nadelige gevolgen (zoals het omrijden, het niet meer kunnen volgen van een bepaalde route die van oudsher wordt gereden, tijdelijke beknotting van de vrijheid om gebruik te maken van de openbare wegen, hogere benzinekosten en dergelijke) voor rekening van betrokkenen behoren te blijven.
Als uitzondering op deze regel formuleert de Kroon het uitgangspunt dat zich feiten of omstandigheden kunnen voordoen, waardoor een individueel belang ten gevolge van een maatregel zodanig zwaar wordt, dat het uit de maatregel voortvloeiende nadeel, bij handhaving van het besluit, niet ten laste van betrokkenen kan blijven.
 
4. Overleg
Overeenkomstig artikel 23 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met ASR, de eigenaar van de parkeergarage en de weg.
Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met verkeersadviseur van de politie, district Den Haag.
 
5. Belangenafweging
Op basis van de Inspraak- en communicatieverordening Waddinxveen, artikel 2, lid 3f wordt besloten af te zien van een uitgebreide voorbereidingsprocedure Awb. Er is voldoende parkeergelegenheid voor alle gebruikers beschikbaar. Daarnaast is sprake van een parkeergarage welke in eigendom en beheer is van ASR (ontwikkelaar centrum). Een ieder is vrij om al dan niet tegen de hiervoor geldende voorwaarden en tarieven gebruik te maken gebruik van de door ASR geboden (parkeer)diensten.
De bekendmaking van de ter inzage legging van het besluit met de daarop betrekking hebbende stukken en de mogelijkheid bezwaar te maken, wordt op 26 november 2014 gepubliceerd in het Hart van Holland alsmede in de Staatscourant.
 
6. Besluit
Het college van burgemeester en wethouders besluit om op grond van vorenstaande overwegingen het volgende verkeersbesluit te nemen:
Het instellen van gehandicaptenparkeerplaatsen middels het plaatsen van borden E6 voorzien van onderborden met pijlen welke de parkeervakken aangeven.
Bovenstaande bebording plaatsen zoals opgenomen in bijlage 1 van het Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990) en de conform de bij dit besluit behorende tekening.
 
Waddinxveen, 24 november 2014
 
Namens burgemeester en wethouders van Waddinxveen,
de beleidsadviseur verkeer van de afdeling Ruimte,
 
(R. Luimes)
 
N.B.
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door iedere belanghebbende tegen dit besluit een bezwaarschrift, binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit, worden ingediend. Dit bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn en worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen.
Wanneer een bezwaarschrift is ingediend, kan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, sector Bestuursrecht, Prins Clauslaan 60, Postbus 20302, 2500 EH DEN HAAG (telefoonnummer (070) 3813111), op een daartoe strekkend verzoek van de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening treffen, indien de onmiddellijke uitvoering van het besluit voor betrokkene onevenredig met zich meebrengt.
Aan de indiening van laatstgenoemd verzoek zijn kosten verbonden. Nadere informatie kan worden verkregen bij de afdeling Dienstverlening van de gemeente Waddinxveen (telefoonnummer 0182-624633).
U kunt ook digitaal uw beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over DigiD als uw elektronische handtekening. Op de genoemde website treft u de precieze voorwaarden aan.
Van deze maatregel wordt op de gebruikelijke wijze een afkondiging gedaan.
Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:
 • a.
  de adviseur van Politie, eenheid Den Haag, Dienst operationele ondersteuning, afdeling infrastructuur;
 • b.
  afdeling voorlichting ter publicatie;