Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaddinxveenStaatscourant 2014, 34131Verkeersbesluiten
Gemeente Waddinxveen - Verkeersbesluit voor centrum (Kanaaldijk, Oude Dreef, Spoorpad, Marktstraat en Houtstraat) en markt (Juliana van Stolberglaan)
Logo Waddinxveen
1. Aanleiding
Met de openstelling van het nieuwe centrum wordt de nieuwe verkeerssituatie rondom de Kanaaldijk, Oude Dreef, Spoorpad en Marktstraat/Houtstraat van kracht. Tevens kunnen, door de verplaatsing van de weekmarkt naar de Marktstraat/Houtstraat in het nieuwe centrum, de verkeersmaatregelen voor de weekmarkt op de Juliana van Stolberglaan worden opgeheven.
 
2 . Vereiste verkeersbesluit
Op grond van artikel 18, eerste lid onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.
Op grond van de Mandaatregeling Waddinxveen 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan de beleidsadviseur verkeer van de afdeling Ruimte.
Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.
 
3 . Motivering
Het verkeersbesluit strekt tot:
 • het verzekeren van de veiligheid op de weg, verder te noemen “verkeersveiligheid”;
 • het beschermen van de weggebruikers en passagiers, verder te noemen “bescherming verkeersdeelnemers”;
 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer, verder te noemen “vrije doorgang”,
 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade, verder te noemen “beperken overlast”;
 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden, verder te noemen “functie” of “verblijfskarakter”.
Aan de verkeersmaatregelen liggen de volgende belangen en motivatie ten grondslag:
 • A.
  Instellen/uitbreiden 30 km/uur-zone op Spoorpad en Oude Dreef (tussen Kanaaldijk en spoortunnel):
  Op het Spoorpad zijn diverse uitritten van zijwegen en garages aanwezig. Tevens is sprake van bijzondere verkeersbewegingen zoals parkeermanoeuvres. De inrichting van de weg kenmerkt zich door een open verharding, hellingsbanen en een vernauwing ter hoogte van de Marktstraat. De Oude Dreef is ingericht als een open Shared Space-gebied met een pleininrichting met plantvakken, zonder duidelijke scheiding van (brom)fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer. Beide wegen kenmerken zich dan ook als verblijfsgebied. Uit oogpunt van de verkeersveiligheid en bescherming verkeersdeelnemers is een lage maximumsnelheid van 30 km/uur gewenst.
 • B.
  Instellen parkeerverbodzone op Spoorpad en Oude Dreef:
Het Shared Space-gebied vervult in belangrijke mate een plein- en verblijfsfunctie voor winkelend publiek waar de auto als het ware te gast is en geen dominante plaats inneemt. Bezoekers en bewoners van het centrum dienen te parkeren in de daarvoor bestemde parkeergarage. Tevens zijn ook aan het Spoorpad voldoende parkeerplaatsen beschikbaar voor bewoners en bezoekers. Het Spoorpad wordt tussen de Marktstraat en de Oude Dreef tevens gebruikt voor expeditieverkeer (vracht), welke niet in de doorgang belemmerd mogen worden. Uit oogpunt van de vrije doorgang op het Spoorpad en de Oude Dreef, alsmede het verblijfskarakter van het Shared Space-gebied op de Oude Dreef, is dan ook het instellen van een parkeerverbodzone gewenst.
 • C.
  Instellen van éénrichtingsverkeer op toegangsweg Oude Dreef vanaf Kanaaldijk en in/uitgang parkeergarage aan Oude Dreef :
De Oude Dreef is ingericht als Shared Space-gebied zonder duidelijke scheiding van (brom)fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer. Voorwaarde voor een veilige interactie tussen alle verkeersdeelnemers is een beperkte verkeersintensiteit en het voorkomen van doorgaand verkeer over de Oude Dreef. Door invoering van éénrichtingsverkeer op de Oude Dreef vanaf de Kanaaldijk richting het centrum en een scheiding van de in- en uitgang van de parkeergarage respectievelijk aan de oost- en westzijde van het Shared Space-gebied, wordt de verkeersintensiteit beperkt. Voorkomen van doorgaand verkeer door instelling van éénrichtingsverkeer is dan ook noodzakelijk uit oogpunt van verkeersveiligheid en bescherming van verkeersdeelnemers.
 • D.
  Instellen van een verbod voor vrachtverkeer op Spoorpad tussen Stationsstraat en Markt straat alsmede een verplicht fietspad op Spoorpad :
De bevoorrading van het centrum vindt in grote mate plaats door middel van (groot) vrachtverkeer. Het laden/lossen met (groot) vrachtverkeer vindt intern plaats in een van de expeditieruimtes die aan de Kanaaldijk en het Spoorpad zijn gelegen. Tevens vinden op de Marktstraat laad/losactiviteiten plaats. Expeditieverkeer dient zo snel en veilig mogelijk ontsloten te worden via hiervoor bestemde wegen. De Kanaaldijk en de Oude Dreef, tussen de spoortunnel en de rotonde met de Dreef, zijn de hiertoe bestemde gebiedsontsluitingswegen. Om expeditieverkeer via de Stationsstraat te voorkomen is een vrachtverbod noodzakelijk. Ter voorkoming van conflicten tussen vrachtverkeer en fietsers is langs het Spoorpad tevens een vrijliggend fietspad gerealiseerd. Uit oogpunt van veiligheid en bescherming van verkeersdeelnemers is dan ook het instellen van het vrachtverbod en verplicht fietspad gewenst.
 • E.
  Wijzigen erplicht (brom)fietspad op de Kanaaldijk en Oude Dreef in verplicht fietspad :
De Kanaaldijk en Oude Dreef tussen het Spoorpad en rotonde met de Dreef zijn gebiedsontsluitende wegen binnen de bebouwde kom met een maximum snelheid van 50 km/uur. Om te grote verschillen snelheidsverschillen tussen verschillende verkeersdeelnemers te voorkomen dienen bromfietsers binnen de bebouwde kom op 50 km/uur wegen van de rijbaan voor het autoverkeer te gebruiken. Uit oogpunt van de veiligheid en bescherming van verkeersdeelnemers is het dan ook gewenst de verplichte (brom)fietspaden te wijzigen in een verplicht fietspad.
 • F.
  Instellen voorrangskruising fietspad Spoorpad met Oude Dreef ter hoogte van spoortunnel :
Het fietspad langs het Spoorpad en verder langs het spoor richting bedrijventerrein Coenecoop is een belangrijke hoofdfietsroute welke tevens door veel scholieren van het Coenecoopcollege wordt gebruikt. In de oude situatie was sprake van een kruising met een doorgaande gebiedsontsluitende weg voorzien van verkeerslichten. In de nieuwe situatie is sprake van een 30 km/uur verblijfsgebied en wordt het verkeer ter hoogte van het fietspad middels een drempel afgeremd. Gezien de belangrijke functie als hoofdfietsroute en het voorkomen van onduidelijkheid in de voorrangssituatie is het uit oogpunt van de veiligheid en bescherming van verkeersdeelnemers alsmede de functie als de hoofdfietsroute gewenst om een voorrangskruising in te stellen waarbij fietsers voorrang krijgen.
 • G.
  Instelling van een voetgangerszone op Houtstraat en Markt straat alsmede het winkelgebied met uitzondering van laden/lossen gedurende venstertijden :
Op de Houtstraat en de Marktstraat alsmede het winkelgebied is sprake van intensief voetgangersgebruik. Conflicten tussen voetgangers en (brom)fietsers of zelfs gemotoriseerd moet voorkomen worden. Wel zijn de Hema aan de Marktstraat en winkels in het binnengebied, voor hun bevoorrading afhankelijk van toegang tot het voetgangersgebied. Om voetgangers zoveel mogelijk te beschermen is laad- en losverkeer uitsluitend gedurende (nader vast te stellen) venstertijden toegestaan. Uit oogpunt van de verkeersveiligheid en het beschermen van verkeersdeelnemers is het gewenst om op de Houtstraat en de Marktstraat alsmede het winkelgebied met Promenade, Binnendoor, Doorsteek, Tussenzicht en Gouweplein een voetgangerszone in te stellen. Uit oogpunt van de functie en de vrije doorgang voor laad/los-verkeer is het gewenst gedurende venstertijden (ma t/m za. 7-11h) laden/lossen in het voetgangersgebied toe te staan. Voor bepaalde winkels en/of diensten (zoals vuilinzameling) welke door omstandigheden redelijkerwijs niet binnen de venstertijden kunnen laden/lossen kan onder door het college van Burgemeester en Wethouders vastgestelde voorwaarden ontheffing verleend worden. Tevens is fietsen in het voetgangersgebied toegestaan. Uit onderzoek blijkt dat binnen centrumgebieden met zowel fietsers en voetgangers sprake is van een zelfregulerend systeem waarbij fietsers op drukke momenten vanzelf afstappen.
 • H.
  Instellen van beperkt aantal parkeerplaatsen voor kortparkeren alsmede laden/lossen buiten venstertijden op Spoorpad en Oude Dreef :
Parkeren door bewoners, bezoekers en winkeliers van het centrum geschied in hoofdzaak in de parkeergarage. Op de Oude Dreef en het Spoorpad worden daarnaast een aantal parkeerplaatsen voor kort parkeren (maximaal 15 minuten) ingericht welke onder andere bestemd zijn voor bezoekers van de pinautomaat aan de Marktstraat en/of laden/lossen buiten venstertijden met busjes hoger dan 2,10 meter die geen gebruik kunnen maken van de parkeergarage.
 • I.
  Instellen van twee gehandicaptenparkeerplaatsen op Spoorpad ter hoogte van Markt straat :
Parkeren door bewoners, bezoekers en winkeliers van het centrum geschied in hoofdzaak in de parkeergarage, waarbij tevens rekening wordt gehouden met gereserveerde parkeerplaatsen voor gehandicapten nabij de toegang vanuit de parkeergarage tot woningen en winkels. Voor de bereikbaarheid van de Marktstraat worden daarnaast een tweetal gehandicaptenparkeerplaatsen op het Spoorpad gerealiseerd.
 • J.
  Opheffen beperking parkeergelegenheid op marktdagen op Juliana van Stolberglaan (parallelweg)
Met de opening van het nieuwe centrum van Waddinxveen zal de weekmarkt verplaatst worden van de Juliana van Stolberglaan naar de Marktstraat. Om deze reden kan de beperking parkeergelegenheid op marktdagen op de Juliana van Stolberglaan komen te vervallen.
In de bestaande jurisprudentie is tevens de hoofdregel geformuleerd (KB van 26 okt. 1990, AB 1991, 437) dat het treffen van verkeersmaatregelen als een normaal maatschappelijke ontwikkeling beschouwd dient te worden, waarvan de nadelige gevolgen (zoals het omrijden, het niet meer kunnen volgen van een bepaalde route die van oudsher wordt gereden, tijdelijke beknotting van de vrijheid om gebruik te maken van de openbare wegen, hogere benzinekosten en dergelijke) voor rekening van betrokkenen behoren te blijven.
Als uitzondering op deze regel formuleert de Kroon het uitgangspunt dat zich feiten of omstandigheden kunnen voordoen, waardoor een individueel belang ten gevolge van een maatregel zodanig zwaar wordt, dat het uit de maatregel voortvloeiende nadeel, bij handhaving van het besluit, niet ten laste van betrokkenen kan blijven.
 
4. Overleg
Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met verkeersadviseur van de politie, district Den Haag. Positief advies is ontvangen op het instellen van een 30 km/uur zone, éénrichtingsverkeer toegangsweg Oude Dreef vanaf de Kanaaldijk, de voorrangskruising fietspad en gehandicaptenparkeerplaatsen op het Spoorpad en het opheffen van de beperking parkeergelegenheid op de J. van Stolberglaan. Negatief advies is ontvangen op verkeersregulering middels instellen van een parkeerverbodzone, vrachtverbod, voetgangerszone en kortparkeerplaatsen, alsmede het instellen van een verplicht fietspad en voetgangerszone. Voorkeur van politie is zelfregulering zonder bebording en het regelen van de venstertijden middels beweegbare palen.
 
5. Belangenafweging
De bekendmaking van de ter inzage legging van het ontwerp besluit met de daarop betrekking hebbende stukken en de mogelijkheid zienswijzen kenbaar te maken, is op 8 oktober 2014 gepubliceerd in het Hart van Holland alsmede in de Staatscourant.
Binnen de reactietermijn van 6 weken zijn geen zienswijzen ontvangen. Wel zijn in het definitieve besluit voor de voetgangerszone de venstertijden (ma t/m za. 7-11h) opgenomen en zijn tevens ontheffinghouders toegestaan, alsmede fietsen binnen de voetgangerszone. De ontheffingsregels zijn in een apart besluit van 4 november 2014 door het college van Burgemeester en Wethouders vastgesteld.
De bekendmaking van de ter inzage legging van het besluit met de daarop betrekking hebbende stukken en de mogelijkheid bezwaar te maken, wordt op 26 november 2014 gepubliceerd in het Hart van Holland alsmede in de Staatscourant.
 
6. Besluit
Het college van burgemeester en wethouders besluit om op grond van vorenstaande overwegingen het volgende verkeersbesluit te nemen:
 • A.
  Instellen/uitbreiden 30 km/uur-zone op Spoorpad en Oude Dreef (tussen Kanaaldijk en spoortunnel) door middel van het plaatsen van borden A1 en A2 (begin en einde zone 30);
 • B.
  Instellen parkeerverbodzone op Spoorpad en Oude Dreef door middel van het plaatsen van borden E1 (begin en einde zone);
 • C.
  Instellen van éénrichtingsverkeer op toegangsweg Oude Dreef vanaf Kanaaldijk en in/uitgang parkeergarage aan Oude Dreef door middel van het plaatsen van borden C2 en C3 op de toegang vanaf Kanaaldijk naar Oude Dreef voorzien van onderbord OB53 (uitgezonderd bromfietsers);
 • D.
  Instellen van een verbod voor vrachtverkeer op Spoorpad tussen Stationsstraat en Marktstraat alsmede een verplicht fietspad op Spoorpad door middel van het plaatsen van borden C7;
 • E.
  Wijzigen verplicht (brom)fietspad op Kanaaldijk en Oude Dreef in verplicht fietspad door middel van het verwijderen van borden G12a en het plaatsen van borden G11;
 • F.
  Instellen voorrangskruising fietspad Spoorpad met Oude Dreef ter hoogte van spoortunnel door middel van het plaatsen van borden B6 met onderbord OB503OB02 (fietsers in twee richtingen);
 • G.
  Instelling van een voetgangerszone op de Houtstraat en de Marktstraat alsmede het winkelgebied met Promenade, Binnendoor, Doorsteek, Tussenzicht en Gouweplein met uitzondering van laden/lossen gedurende venstertijden, en het toestaan van fietsen en ontheffinghouders, door middel van het plaatsen van borden G7 (begin en einde zone) met onderbord “uitgezonderd (*) ma t/m za. 7-11h / fietsen en ontheffinghouders toegestaan”
 • H.
  Instellen van beperkt aantal parkeerplaatsen voor kortparkeren alsmede laden/lossen buiten venstertijden op Spoorpad en Oude Dreef door middel van het plaatsen van respectievelijk borden E7 met onderbord “max. 15 min” en borden E7 met onderborden met pijlen aanduiding vakken;
 • I.
  Instellen van twee gehandicaptenparkeerplaatsen op Spoorpad ter hoogte van Marktstraat door middel van het plaatsen van bord E6 met onderbord OB504 (2 pijlen in richting vakken) alsmede het afkruisen van de vakken;
 • J.
  Opheffen beperking parkeergelegenheid op marktdagen op Juliana van Stolberglaan (parallelweg) door het verwijderen van borden E4 inclusief onderbord.
*) Toepassen van laad/los-symbool: hiermee is anders dan met de tekst "laden/lossen" tevens het ophalen/afzetten van passagiers inbegrepen.
Bovenstaande bebording plaatsen zoals opgenomen in bijlage 1 van het Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990) en de conform de bij dit besluit behorende tekening.
 
 
Waddinxveen, 24 november 2014
 
Namens burgemeester en wethouders van Waddinxveen,
de beleidsadviseur verkeer van de afdeling Ruimte,
 
(R. Luimes)
 
N.B.
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door iedere belanghebbende tegen dit besluit een bezwaarschrift, binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit, worden ingediend. Dit bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn en worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen.
Wanneer een bezwaarschrift is ingediend, kan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, sector Bestuursrecht, Prins Clauslaan 60, Postbus 20302, 2500 EH DEN HAAG (telefoonnummer (070) 3813111), op een daartoe strekkend verzoek van de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening treffen, indien de onmiddellijke uitvoering van het besluit voor betrokkene onevenredig met zich meebrengt.
Aan de indiening van laatstgenoemd verzoek zijn kosten verbonden. Nadere informatie kan worden verkregen bij de afdeling Dienstverlening van de gemeente Waddinxveen (telefoonnummer 0182-624633).
U kunt ook digitaal uw beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over DigiD als uw elektronische handtekening. Op de genoemde website treft u de precieze voorwaarden aan.
Van deze maatregel wordt op de gebruikelijke wijze een afkondiging gedaan.
Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:
 • a.
  de adviseur van Politie, eenheid Den Haag, Dienst operationele ondersteuning, afdeling infrastructuur;
 • b.
  afdeling voorlichting ter publicatie;