Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Oost GelreStaatscourant 2014, 33996Verkeersbesluiten
Verkeersbesluit Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Logo Oost Gelre
Groeneweg 9 te Groenlo
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oost Gelre;
Gehoord het advies van de politie;
Gelet op de Wegenverkeerswet (WVW) 1994 artikel 2 en 18, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV)1990 en het Besluit administratieve bepalingen wegverkeer (BABW);
Besluiten:
 • 1.
  door het plaatsen van bord E-06 als genoemd in Bijlage1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, met een kentekenvermelding op een onderbord, aan Groeneweg te Groenlo, een parkeervak te reserveren als gehandicaptenparkeerplaats, conform bijgevoegde tekening;
 • 2.
  de reservering uitsluitend te laten gelden voor het voertuig met het kenteken dat op het onderbord, genoemd onder 1, vermeld staat;
 • 3.
  Aan dit besluit de voorwaarde te verbinden dat wijzigingen in de persoonlijke omstandigheden van de gebruiker van de gereserveerde parkeerkeerplaats zo spoedig mogelijk worden doorgegeven aan de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer van de gemeente Oost Gelre, wijzigingen zoals kenteken van de auto, verhuizing van de belanghebbende of het intrekken van de rijbevoegdheid van betrokkenen;
 • 4.
  als blijkt dat niet meer aan de criteria wordt voldaan om voor een gereserveerde parkeerplaats op deze locatie in aanmerking te komen, wordt dit besluit als ingetrokken beschouwd;
 • 5.
  dit besluit op 21 november 2014 ingaat;
Overwegingen :
De betrokkene is in bezit van een gehandicaptenkaart en is regelmatig bestuurder van het te parkeren voertuig. Een parkeervoorziening aanleggen op eigen erf behoort niet tot de mogelijkheden.
Op deze locatie zijn geen bijzondere factoren aanwezig waarom van instemming zou moeten worden afgezien. Om het parkeervak aan te wijzen als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken verzekeren we het doelmatig gebruik van de weg en de veiligheid voor bestuurders en passagiers.
Het college van burgemeester en wethouders heeft, op 8 november 1994, besloten medewerking te verlenen aan de verzoeken om parkeervakken te reserveren als aan criteria voor het reserveren van gehandicaptenparkeervakken wordt voldaan.
Lichtenvoorde, 21 november 2014.
namens burgemeester en wethouders van Oost Gelre,
G. Vruggink
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer
Bijlage: 1 tekening
Bent u het er niet mee eens?
Bent u het met dit besluit niet eens, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U kunt dit doen op basis van de Algemene wet bestuursrecht.
Een bezwaarschrift
U kunt een bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde.
Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift schriftelijk indient binnen zes weken na de dag waarop wij dit besluit hebben bekend gemaakt. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Het is niet mogelijk om uw bezwaarschrift via e-mail in te dienen.
In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:
Uw naam en adres, de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft, een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (u kunt bijvoorbeeld een kopie van een brief of publicatie meesturen of u vermeldt de datum van de publicatie of datum en kenmerk van de brief), de reden waarom u bezwaar maakt en uw handtekening.
Vermeldt u links bovenaan de envelop en de brief het onderwerp ‘bezwaarschrift’? Dit zorgt voor een snellere verwerking.
Voorlopige voorziening
Als u bezwaar maakt tegen dit besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Arrondissementsrechtbank Zutphen, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. De rechtbank zal dan in de regel op korte termijn een spoedzitting plannen.
Verzending
 • 1.
  Belanghebbende (als afschrift bij een brief)
 • 2.
  Archief
 • 3.
  ROB/GV
 • 4.
  ROB/Servicedienst (bijlage)