Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TholenStaatscourant 2014, 33919Ruimtelijke plannen

Logo Tholen
Bestemmingsplan Mosselhoekseweg 5, Tholen

Voor de locatie Mosselhoekseweg 5 te Tholen is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Dit bestemmingsplan heeft tot doel uitvoering te geven aan de realisatie van 4 woningen waarvoor het noodzakelijk is om de huidige glasopstanden, bedrijfswoning en overige gebouwen te saneren.

Het voorontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van 28 november 2014 tot en met 8 januari 2015 voor een ieder tijdens de openingsuren gedurende zes weken ter inzage in de openbare leesruimte van het gemeentehuis, Hof van Tholen 2 te Tholen. Het plan is ook te zien op de gemeentelijke website www.tholen.nl onder de rubriek Actueel, sub-rubriek Bekendmakingen, onderdeel Bestemmingsplannen.

Iedereen die in de gemeente een belang heeft kan schriftelijk een inspraakreactie indienen over dit bestemmingsplan. Schriftelijke reacties kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Postbus 51 te 4690 AB Tholen, gestuurd worden. Schriftelijke reacties kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging ook per email worden aangeboden via het e-mailadres gemeente@tholen.nl ter attentie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.

Tholen, 27 november 2014.

Burgemeester en wethouders van Tholen, namens dezen, het hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, G. Vos