Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Algemene ZakenStaatscourant 2014, 3378Benoemingen en ontslagen

Besluit van 30 januari 2014, nr. 2014000256, houdende verlening van ontslag aan mr. drs. F.H.H. Weekers als Staatssecretaris van Financiën

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken d.d. 30 januari 2014, nr. 3130550;

Gelet op artikel 46 van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Op de meest eervolle wijze met ingang van 30 januari 2014 ontslag te verlenen aan mr. drs. F.H.H. Weekers als Staatssecretaris van Financiën onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door hem aan Ons en het Koninkrijk bewezen.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en Onze Minister van Financiën zijn belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de in dit besluit genoemde, de Hoge Colleges van Staat, de ministerraad, de Gevolmachtigde Ministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de ministeries.

Wassenaar, 30 januari 2014

Willem Alexander

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem.