Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DeventerStaatscourant 2014, 33631Verkeersbesluiten
Verkeersbesluit voor aanwijzen laad- en losplek op Brink nabij Rijkmansstraat
Logo Deventer
Onderwerp
Verkeersbesluit voor het aanwijzen van een laad- en losplek op de Brink, nabij de aansluiting van de Rijkmansstraat, in de gemeente Deventer.
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEVENTER
Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet en het door B&W genomen delegatie- en mandaatbesluit van 11 mei 2010, nummer 34.6339, zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.
OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT
Overheden en bedrijfsleven hebben in 2012 een actieplan Duurzame Stedelijke Distributie vastgesteld. Doel van het actieplan is te komen tot een optimalisatie en verduurzaming van de stedelijke distributie in de regio Stedendriehoek.
De maatregel is afgestemd met de vervoerdersorganisaties EVO en TLN en het Binnenstadsmanagement.
Vereiste van besluit
Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een
verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van
het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens,
alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt
gewijzigd.
Gelet op de bekendmaking d.d. 26 november 2014 van de ter inzage legging van het besluit en de mogelijkheid voor belanghebbenden om bezwaar in te dienen;
Motivering
De voorgestelde locatie (fase 1, zie bijlage) wordt op dit moment al gebruikt als laad- en losplek. Het gaat om de volgende locatie:
-op de Brink, nabij de aansluiting van de Rijkmansstraat
Uit het oogpunt van
 • -
  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;
 • -
  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;
 • -
  het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade en
 • -
  het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden
is het gewenst om een laad- en losplek aan te wijzen op de Brink, nabij de aansluiting van de Rijkmansstraat in de gemeente Deventer.
Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer
is overleg gepleegd met de verkeersadviseur van de Politie-eenheid Oost Nederland, handelend namens de Korpschef.
BESLUITEN
Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om
een laad- en losplek aan te wijzen met bord E7 en markering van de hoeken op de volgende locatie:
-op de Brink, nabij de aansluiting van de Rijkmansstraat
MEDEDELINGEN
Inzage
Het besluit ligt 6 weken, na publicatie, ter inzage bij het Gemeentelijk Informatiecentrum in de Openbare Bibliotheek, Brink 70 en bij Publiekszaken, Leeuwenbrug 81.
Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen het besluit een bezwaarschrift indienen. Dit moet dan gebeuren binnen zes weken na de dag van publicatie. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer.
Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening (waaronder schorsing) worden ingediend. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan als het bezwaarschrift is ingediend. Voor de behandeling het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Adres: voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost Nederland locatie Zwolle, sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
Deventer, 25 november 2014
namens burgemeester en wethouders van Deventer,
J.T. Lobeek
programmamanager team Ontwikkeling, Realisatie en Beheer