Autorisatiebesluit Centrale Bureau voor Genealogie, Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR)

Datum: 8 januari 2014

Kenmerk: 2014-0000009381

In het verzoek van 19 augustus 2013, 2014-0000009373, heeft het Centraal Bureau voor Genealogie verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen in verband met genealogisch, notarieel en epidemiologisch, erfelijkheids- en ander historisch onderzoek.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.3 van de Wet basisregistratie personen en artikel 39 van het Besluit basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. het CBG:

het Centraal Bureau voor Genealogie;

b. de Wet BRP:

de Wet basisregistratie personen;

c. het Besluit BRP:

het Besluit basisregistratie personen;

d. de basisregistratie personen:

de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van de Wet BRP;

e. de systematische verstrekking:

de systematische verstrekking, bedoeld in artikel 1.1, onder g, van de Wet BRP;

f. de systeembeschrijving:

de systeembeschrijving, bedoeld in artikel 1 van het Besluit BRP;

g. de persoonslijst:

de persoonslijst, bedoeld in artikel 1.1, onder c, van de Wet BRP;

h. de ingeschrevene:

de ingeschrevene, bedoeld in artikel 1.1, onder e, van de Wet BRP;

i. autorisatietabelregel:

de tabel ten behoeve van de systematische verstrekking van gegevens, bedoeld in artikel 1.1, onder g, van de Wet BRP;

j. de afnemersindicatie:

de codering die het CBG aanduidt in verband met de uitvoering van dit besluit en die is vermeld in de autorisatietabelregel;

k. de spontane verstrekking van gegevens:

de verstrekking van gegevens, bedoeld in artikel 37, eerste lid, onder a, van het Besluit BRP;

l. de verstrekking van gegevens op verzoek:

de verstrekking van gegevens, bedoeld in artikel 37, eerste lid, onder c, van het Besluit BRP, waarbij het aantal personen waarover informatie wordt verstrekt per verzoek ten hoogste tien bedraagt;

m. een actueel gegeven:

een gegeven dat overeenkomstig de systeembeschrijving als actueel gegeven in de basisregistratie personen is vermeld;

n. een infrastructurele wijziging:

een wijziging van de Categorie Verblijfplaats die overeenkomstig de systeembeschrijving wordt beschouwd als een infrastructurele wijziging;

o. het Agentschap BPR:

het Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Paragraaf 2. De spontane verstrekking van gegevens aan het CBG

Artikel 2

 • 1. Zodra de afnemersindicatie bij de persoonslijst van een ingeschrevene is opgenomen worden aan het CBG eenmaal de gegevens verstrekt die zijn opgenomen in bijlage I en II bij dit besluit voor zover deze gegevens zijn opgenomen op de persoonslijst van de ingeschrevene.

 • 2. Indien een gegeven dat is opgenomen in bijlage I op de persoonslijst van een ingeschrevene wordt gewijzigd, verwijderd of opgenomen en de afnemersindicatie als actuele aanduiding bij deze persoonslijst is vermeld, krijgt het CBG deze wijziging, verwijdering of opname van het gegeven verstrekt.

 • 3. De verstrekking bevat bij de wijziging van een gegeven het gegeven zoals dit luidde voor de wijziging en het gegeven zoals dit luidt na de wijziging. Bij een verwijdering van een gegeven bevat de verstrekking het verwijderde gegeven. Bij een eerste opneming van een gegeven op de persoonslijst bevat de verstrekking het opgenomen gegeven. De verstrekking bevat tevens het administratienummer van de ingeschrevene, dat als actueel gegeven op de persoonslijst is vermeld.

 • 4. De verstrekking aan het CBG naar aanleiding van de wijziging van het administratienummer van de ingeschrevene bevat een set identificerende gegevens en de ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Persoon. De verstrekking vindt plaats overeenkomstig hetgeen is bepaald in de systeembeschrijving.

Artikel 3

 • 1. Zodra het gegeven “datum overlijden” op de persoonslijst van een ingeschrevene is opgenomen of gewijzigd en de ingeschrevene de Nederlandse nationaliteit bezit, wordt de afnemersindicatie bij de persoonslijst van de ingeschrevene opgenomen.

 • 2. De afnemersindicatie wordt tevens op verzoek van het CBG bij de persoonslijst van een ingeschrevene opgenomen. Het CBG verzoekt slechts om de opneming, indien op de persoonslijst van de ingeschrevene het gegeven “datum overlijden” voorkomt en de ingeschrevene de Nederlandse nationaliteit bezit.

 • 3. De afnemersindicatie wordt niet bij de persoonslijst van een ingeschrevene opgenomen, indien de afnemersindicatie reeds als actuele aanduiding bij de persoonslijst van de ingeschrevene is vermeld.

Artikel 4

De afnemersindicatie wordt op verzoek van het CBG verwijderd als actuele aanduiding bij de persoonslijst van een ingeschrevene. Het CBG verzoekt in ieder geval om de verwijdering, indien de ingeschrevene niet blijkt te zijn overleden of niet de Nederlandse nationaliteit bezit.

Paragraaf 3. De verstrekking van gegevens op verzoek aan het CBG

Artikel 5

 • 1. Aan het CBG wordt op zijn verzoek een gegeven verstrekt dat is vermeld op de persoonslijst van een ingeschrevene, indien het een gegeven betreft dat is opgenomen in bijlage III bij dit besluit.

 • 2. Het CBG verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage III bij dit besluit indien op de persoonslijst van de ingeschrevene het gegeven “datum overlijden” voorkomt en de ingeschrevene de Nederlandse nationaliteit bezit.

 • 3. Aan het CBG worden geen gegevens verstrekt, indien een of meer van de gegevens waarvan het CBG bij zijn verzoek gebruik heeft gemaakt, niet is opgenomen in bijlage III bij dit besluit.

Paragraaf 4. Overige verstrekkingen aan het CBG

Artikel 6

 • 1. Indien de gegevensverstrekking die op grond van dit besluit aan het CBG dient plaats te vinden niet of op onjuiste wijze is geschied, wordt dit overeenkomstig hetgeen hierover is geregeld in de systeembeschrijving hersteld. Indien de afnemersindicatie ten onrechte niet bij een persoonslijst is geplaatst, ten onrechte is verwijderd of ten onrechte niet is verwijderd wordt dit hersteld overeenkomstig hetgeen hierover is bepaald in de systeembeschrijving.

 • 2. Indien een verstrekking aan het CBG op grond van dit besluit een gegeven betreft dat op juistheid wordt of is onderzocht, bevat de verstrekking naast dit gegeven tevens de gegevens over dat onderzoek. Indien de afnemersindicatie als actuele aanduiding bij de persoonslijst is vermeld worden tevens gegevens over het begin, de wijziging of de beëindiging van het onderzoek zelf verstrekt.

 • 3. Indien de spontane verstrekking van gegevens aan het CBG een gegeven bevat waarbij “indicatie onjuist dan wel strijdigheid met de openbare orde” is vermeld, bevat de verstrekking tevens deze indicatie. De overige verstrekkingen aan het CBG die plaatsvinden op grond van dit besluit bevatten geen gegevens waarbij “indicatie onjuist dan wel strijdigheid met de openbare orde” is vermeld.

 • 4. Indien aan het CBG gegevens worden verstrekt van een persoonslijst waarvan de bijhouding is opgeschort, bevat de verstrekking tevens de gegevens omtrent de reden en de datum van de opschorting, alsmede, voor zover deze gegevens zijn opgenomen op de persoonslijst, gegevens over de verificatie en de aanlevering van de verstrekte gegevens.

 • 5. Bij de afvoering van een persoonslijst uit de basisregistratie personen worden aan het CBG, indien de code “fout” als omschrijving reden opschorting bijhouding op de persoonslijst is vermeld en de afnemersindicatie als actuele aanduiding bij de persoonslijst is vermeld, de volgende gegevens verstrekt:

  • a. A-nummer persoon;

  • b. omschrijving reden opschorting bijhouding;

  • c. datum opschorting bijhouding.

Paragraaf 5. De verzending en de ontvangst van berichten

Artikel 7

Indien als gevolg van infrastructurele wijzigingen aan het CBG op grond van dit besluit gegevens moeten worden verstrekt, kan het CBG met het Agentschap BPR overeenkomen dat de gegevens niet worden verstrekt. De overeenstemming tussen het Agentschap BPR en het CBG wordt schriftelijk vastgelegd.

Artikel 8

Nadat schriftelijke overeenstemming is bereikt met het Agentschap BPR kan het CBG gebruik maken van een alternatief medium als bedoeld in de systeembeschrijving bij verstrekking van gegevens als bedoeld in paragraaf 2 en in geval van verstrekking van gegevens als gevolg van infrastructurele wijzigingen.

Paragraaf 6. Slotbepalingen

Artikel 9

 • 1. Het CBG verstrekt aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onverwijld alle nieuw gebleken informatie die betrekking heeft op hetgeen geregeld is in dit besluit.

 • 2. Deze informatie betreft in ieder geval wijzigingen in:

  • a. de taak of de wijze van uitvoering van de taak van het CBG;

  • b. de regelgeving ten aanzien van de taak of de wijze van uitvoering van de taak van het CBG;

  • c. de gegevens uit de basisregistratie personen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taak van het CBG.

Artikel 10

Het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 september 2011, BPR2010/52481, wordt ingetrokken.

Artikel 11

Dit besluit treedt in werking met ingang van 8 januari 2014 en werkt terug tot en met 6 januari 2014.

Het besluit en de bijlagen bij het besluit worden gepubliceerd in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 8 januari 2014

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, namens deze, G.M. Keijzer-Baldé Directeur Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief bezwaar maken bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 10451, 2501 HL Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de naam en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.

BIJLAGE I

Bijlage bij artikel 2 van dit besluit.

RUBRIEK

OMSCHRIJVING

01

PERSOON

   

01.01.10

A-nummer persoon

01.02.10

Voornamen persoon

01.02.20

Adellijke titel/predicaat persoon

01.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40

Geslachtsnaam persoon

01.03.10

Geboortedatum persoon

01.03.20

Geboorteplaats persoon

01.03.30

Geboorteland persoon

01.04.10

Geslachtsaanduiding

01.81.10

Registergemeente akte waaraan gegevens over persoon ontleend zijn

01.81.20

Aktenummer van de akte waaraan gegevens over persoon ontleend zijn

01.82.10

Gemeente waar de gegevens over persoon aan het document ontleend zijn

01.82.20

Datum van de ontlening van de gegevens over persoon

01.82.30

Beschrijving van het document waaraan de gegevens over persoon ontleend zijn

01.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Persoon

   

02

OUDER1

   

02.01.10

A-nummer ouder1

02.02.10

Voornamen ouder1

02.02.20

Adellijke titel/predicaat ouder1

02.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam ouder1

02.02.40

Geslachtsnaam ouder1

02.03.10

Geboortedatum ouder1

02.03.20

Geboorteplaats ouder1

02.03.30

Geboorteland ouder1

02.04.10

Geslachtsaanduiding ouder1

02.62.10

Datum ingang familierechtelijke betrekking ouder1

02.81.10

Registergemeente akte waaraan gegevens over ouder1 ontleend zijn

02.81.20

Aktenummer van de akte waaraan gegevens over ouder1 ontleend zijn

02.82.10

Gemeente waar de gegevens over ouder1 aan het document ontleend zijn

02.82.20

Datum van de ontlening van de gegevens over ouder1

02.82.30

Beschrijving van het document waaraan de gegevens over ouder1 ontleend zijn

02.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Ouder1

   

03

OUDER2

   

03.01.10

A-nummer ouder2

03.02.10

Voornamen ouder2

03.02.20

Adellijke titel/predicaat ouder2

03.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam ouder2

03.02.40

Geslachtsnaam ouder2

03.03.10

Geboortedatum ouder2

03.03.20

Geboorteplaats ouder2

03.03.30

Geboorteland ouder2

03.04.10

Geslachtsaanduiding ouder2

03.62.10

Datum ingang familierechtelijke betrekking ouder2

03.81.10

Registergemeente akte waaraan gegevens over ouder2 ontleend zijn

03.81.20

Aktenummer van de akte waaraan gegevens over ouder2 ontleend zijn

03.82.10

Gemeente waar de gegevens over ouder2 aan het document ontleend zijn

03.82.20

Datum van de ontlening van de gegevens over ouder2

03.82.30

Beschrijving van het document waaraan de gegevens over ouder2 ontleend zijn

03.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Ouder2

   

04

NATIONALITEIT

   

04.05.10

Nationaliteit

04.65.10

Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

04.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Nationaliteit

   

05

HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

   

05.01.10

A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.10

Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.20

Adellijke titel/predicaat echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40

Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.10

Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.20

Geboorteplaats echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.30

Geboorteland echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10

Datum huwelijkssluiting/ aangaan/geregistreerd partnerschap

05.06.20

Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.06.30

Land huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10

Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

05.07.20

Plaats ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

05.07.30

Land ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

05.07.40

Reden ontbinding huwelijk /geregistreerd partnerschap

05.15.10

Soort verbintenis

05.81.10

Registergemeente akte waaraan gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn

05.81.20

Aktenummer van de akte waaraan gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn

05.82.10

Gemeente waar de gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap aan het document ontleend zijn

05.82.30

Beschrijving van het document waaraan de gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn

05.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Huwelijk

   

06

OVERLIJDEN

   

06.08.10

Datum overlijden

06.08.20

Plaats overlijden

06.08.30

Land overlijden

06.81.10

Registergemeente akte waaraan gegevens over overlijden ontleend zijn

06.81.20

Aktenummer van de akte waaraan gegevens over overlijden ontleend zijn

06.82.10

Gemeente waar de gegevens over overlijden aan het document ontleend zijn

06.82.20

Datum van de ontlening van de gegevens over overlijden

06.82.30

Beschrijving van het document waaraan de gegevens over overlijden ontleend zijn

   

07

INSCHRIJVING

   

07.69.10

Gemeente waar de persoonskaart zich bevindt

07.87.10

PK-gegevens volledig meegeconverteerd

   

08

VERBLIJFPLAATS

   

08.09.10

Gemeente van inschrijving

08.09.20

Datum inschrijving in de gemeente

08.10.10

Functie adres

08.10.20

Gemeentedeel

08.11.10

Straatnaam

08.11.15

Naam openbare ruimte

08.11.20

Huisnummer

08.11.30

Huisletter

08.11.40

Huisnummertoevoeging

08.11.50

Aanduiding bij huisnummer

08.11.60

Postcode

08.11.70

Woonplaatsnaam

08.11.80

Identificatiecode verblijfplaats

08.11.90

Identificatiecode nummeraanduiding

08.12.10

Locatiebeschrijving

08.13.10

Land adres buitenland

08.13.20

Datum aanvang adres buitenland

08.13.30

Regel 1 adres buitenland

08.13.40

Regel 2 adres buitenland

08.13.50

Regel 3 adres buitenland

08.14.10

Land vanwaar ingeschreven

08.14.20

Datum vestiging in Nederland

08.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfplaats

   

09

KIND

   

09.01.10

A-nummer kind

09.02.10

Voornamen kind

09.02.20

Adellijke titel/predicaat kind

09.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam kind

09.02.40

Geslachtsnaam kind

09.03.10

Geboortedatum kind

09.03.20

Geboorteplaats kind

09.03.30

Geboorteland kind

09.81.10

Registergemeente akte waaraan gegevens over kind ontleend zijn

09.81.20

Aktenummer van de akte waaraan gegevens over kind ontleend zijn

09.82.10

Gemeente waar de gegevens over kind aan het document ontleend zijn

09.82.20

Datum van de ontlening van de gegevens over kind

09.82.30

Beschrijving van het document waaraan de gegevens over kind ontleend zijn

09.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Kind

BIJLAGE II

Bijlage bij artikel 2 van dit besluit.

RUBRIEK

OMSCHRIJVING

51

PERSOON

   

51.01.10

A-nummer persoon

51.02.10

Voornamen persoon

51.02.20

Adellijke titel/predicaat persoon

51.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

51.02.40

Geslachtsnaam persoon

51.04.10

Geslachtsaanduiding

51.81.10

Registergemeente akte waaraan gegevens over persoon ontleend zijn

51.81.20

Aktenummer van de akte waaraan gegevens over persoon ontleend zijn

51.82.10

Gemeente waar de gegevens over persoon aan het document ontleend zijn

51.82.20

Datum van de ontlening van de gegevens over persoon

51.82.30

Beschrijving van het document waaraan de gegevens over persoon ontleend zijn

51.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Persoon

   

52

OUDER1

   

52.01.10

A-nummer ouder1

52.02.10

Voornamen ouder1

52.02.20

Adellijke titel/predicaat ouder1

52.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam ouder1

52.02.40

Geslachtsnaam ouder1

52.04.10

Geslachtsaanduiding ouder1

52.62.10

Datum ingang familierechtelijke betrekking ouder1

52.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Ouder1

   

53

OUDER2

   

53.01.10

A-nummer ouder2

53.02.10

Voornamen ouder2

53.02.20

Adellijke titel/predicaat ouder2

53.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam ouder2

53.02.40

Geslachtsnaam ouder2

53.04.10

Geslachtsaanduiding ouder2

53.62.10

Datum ingang familierechtelijke betrekking ouder2

53.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Ouder2

   

54

NATIONALITEIT

   

54.05.10

Nationaliteit

54.65.10

Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

54.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Nationaliteit

   

55

HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

   

55.01.10

A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

55.06.10

Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

55.06.20

Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

55.06.30

Land huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

55.15.10

Soort verbintenis

55.81.10

Registergemeente akte waaraan gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn

55.81.20

Aktenummer van de akte waaraan gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn

55.82.10

Gemeente waar de gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap aan het document ontleend zijn

55.82.20

Datum van de ontlening van de gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

55.82.30

Beschrijving van het document waaraan de gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn

55.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Huwelijk/Geregistreerd partnerschap

   

58

VERBLIJFPLAATS

   

58.09.10

Gemeente van inschrijving

58.09.20

Datum inschrijving in de gemeente

58.10.10

Functie adres

58.10.20

Gemeentedeel

58.11.10

Straatnaam

58.11.15

Naam openbare ruimte

58.11.20

Huisnummer

58.11.30

Huisletter

58.11.40

Huisnummertoevoeging

58.11.50

Aanduiding bij huisnummer

58.11.60

Postcode

58.11.70

Woonplaatsnaam

58.11.80

Identificatiecode verblijfplaats

58.11.90

Identificatiecode nummeraanduiding

58.12.10

Locatiebeschrijving

58.13.10

Land adres buitenland

58.13.20

Datum aanvang adres buitenland

58.13.30

Regel 1 adres buitenland

58.13.40

Regel 2 adres buitenland

58.13.50

Regel 3 adres buitenland

58.14.10

Land vanwaar ingeschreven

58.14.20

Datum vestiging in Nederland

58.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfplaats

   

59

KIND

   

59.01.10

A-nummer kind

59.02.10

Voornamen kind

59.02.20

Adellijke titel/predicaat kind

59.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam kind

59.02.40

Geslachtsnaam kind

59.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Kind

BIJLAGE III

Bijlage bij artikel 5 van dit besluit.

RUBRIEK

OMSCHRIJVING

01

PERSOON

   

01.01.10

A-nummer persoon

01.02.10

Voornamen persoon

01.02.20

Adellijke titel/predicaat persoon

01.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40

Geslachtsnaam persoon

01.03.10

Geboortedatum persoon

01.03.20

Geboorteplaats persoon

01.03.30

Geboorteland persoon

01.04.10

Geslachtsaanduiding

01.81.10

Registergemeente akte waaraan gegevens over persoon ontleend zijn

01.81.20

Aktenummer van de akte waaraan gegevens over persoon ontleend zijn

01.82.10

Gemeente waar de gegevens over persoon aan het document ontleend zijn

01.82.20

Datum van de ontlening van de gegevens over persoon

01.82.30

Beschrijving van het document waaraan de gegevens over persoon ontleend zijn

01.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Persoon

   

51

PERSOON

   

51.01.10

A-nummer persoon

51.02.10

Voornamen persoon

51.02.20

Adellijke titel/predicaat persoon

51.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

51.02.40

Geslachtsnaam persoon

51.04.10

Geslachtsaanduiding

51.81.10

Registergemeente akte waaraan gegevens over persoon ontleend zijn

51.81.20

Aktenummer van de akte waaraan gegevens over persoon ontleend zijn

51.82.10

Gemeente waar de gegevens over persoon aan het document ontleend zijn

51.82.20

Datum van de ontlening van de gegevens over persoon

51.82.30

Beschrijving van het document waaraan de gegevens over persoon ontleend zijn

51.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Persoon

   

02

OUDER1

   

02.01.10

A-nummer ouder1

02.02.10

Voornamen ouder1

02.02.20

Adellijke titel/predicaat ouder1

02.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam ouder1

02.02.40

Geslachtsnaam ouder1

02.03.10

Geboortedatum ouder1

02.03.20

Geboorteplaats ouder1

02.03.30

Geboorteland ouder1

02.04.10

Geslachtsaanduiding ouder1

02.62.10

Datum ingang familierechtelijke betrekking ouder1

02.81.10

Registergemeente akte waaraan gegevens over ouder1 ontleend zijn

02.81.20

Aktenummer van de akte waaraan gegevens over ouder1 ontleend zijn

02.82.10

Gemeente waar de gegevens over ouder1 aan het document ontleend zijn

02.82.20

Datum van de ontlening van de gegevens over ouder1

02.82.30

Beschrijving van het document waaraan de gegevens over ouder1 ontleend zijn

02.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Ouder1

   

52

OUDER1

   

52.01.10

A-nummer ouder1

52.02.10

Voornamen ouder1

52.02.20

Adellijke titel/predicaat ouder1

52.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam ouder1

52.02.40

Geslachtsnaam ouder1

52.04.10

Geslachtsaanduiding ouder1

52.62.10

Datum ingang familierechtelijke betrekking ouder1

52.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Ouder1

   

03

OUDER2

   

03.01.10

A-nummer ouder2

03.02.10

Voornamen ouder2

03.02.20

Adellijke titel/predicaat ouder2

03.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam ouder2

03.02.40

Geslachtsnaam ouder2

03.03.10

Geboortedatum ouder2

03.03.20

Geboorteplaats ouder2

03.03.30

Geboorteland ouder2

03.04.10

Geslachtsaanduiding ouder2

03.62.10

Datum ingang familierechtelijke betrekking ouder2

03.81.10

Registergemeente akte waaraan gegevens over ouder2 ontleend zijn

03.81.20

Aktenummer van de akte waaraan gegevens over ouder2 ontleend zijn

03.82.10

Gemeente waar de gegevens over ouder2 aan het document ontleend zijn

03.82.20

Datum van de ontlening van de gegevens over ouder2

03.82.30

Beschrijving van het document waaraan de gegevens over ouder2 ontleend zijn

03.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Ouder2

   

53

OUDER2

   

53.01.10

A-nummer ouder2

53.02.10

Voornamen ouder2

53.02.20

Adellijke titel/predicaat ouder2

53.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam ouder2

53.02.40

Geslachtsnaam ouder2

53.04.10

Geslachtsaanduiding ouder2

53.62.10

Datum ingang familierechtelijke betrekking ouder2

53.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Ouder2

   

04

NATIONALITEIT

   

04.05.10

Nationaliteit

04.65.10

Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

04.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Nationaliteit

   

54

NATIONALITEIT

   

54.05.10

Nationaliteit

54.65.10

Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

54.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Nationaliteit

   

05

HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

   

05.01.10

A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.10

Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.20

Adellijke titel/predicaat echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40

Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.10

Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.20

Geboorteplaats echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.30

Geboorteland echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10

Datum huwelijkssluiting/ aangaan/geregistreerd partnerschap

05.06.20

Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.06.30

Land huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10

Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

05.07.20

Plaats ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

05.07.30

Land ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

05.07.40

Reden ontbinding huwelijk /geregistreerd partnerschap

05.15.10

Soort verbintenis

05.81.10

Registergemeente akte waaraan gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn

05.81.20

Aktenummer van de akte waaraan gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn

05.82.10

Gemeente waar de gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap aan het document ontleend zijn

05.82.30

Beschrijving van het document waaraan de gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn

05.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Huwelijk

   

55

HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

   

55.01.10

A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

55.06.10

Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

55.06.20

Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

55.06.30

Land huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

55.15.10

Soort verbintenis

55.81.10

Registergemeente akte waaraan gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn

55.81.20

Aktenummer van de akte waaraan gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn

55.82.10

Gemeente waar de gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap aan het document ontleend zijn

55.82.20

Datum van de ontlening van de gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

55.82.30

Beschrijving van het document waaraan de gegevens over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap of ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn

55.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Huwelijk/Geregistreerd partnerschap

   

06

OVERLIJDEN

   

06.08.10

Datum overlijden

06.08.20

Plaats overlijden

06.08.30

Land overlijden

06.81.10

Registergemeente akte waaraan gegevens over overlijden ontleend zijn

06.81.20

Aktenummer van de akte waaraan gegevens over overlijden ontleend zijn

06.82.10

Gemeente waar de gegevens over overlijden aan het document ontleend zijn

06.82.20

Datum van de ontlening van de gegevens over overlijden

06.82.30

Beschrijving van het document waaraan de gegevens over overlijden ontleend zijn

   

07

INSCHRIJVING

   

07.69.10

Gemeente waar de persoonskaart zich bevindt

07.87.10

PK-gegevens volledig meegeconverteerd

   

08

VERBLIJFPLAATS

   

08.09.10

Gemeente van inschrijving

08.09.20

Datum inschrijving in de gemeente

08.10.10

Functie adres

08.10.20

Gemeentedeel

08.11.10

Straatnaam

08.11.15

Naam openbare ruimte

08.11.20

Huisnummer

08.11.30

Huisletter

08.11.40

Huisnummertoevoeging

08.11.50

Aanduiding bij huisnummer

08.11.60

Postcode

08.11.70

Woonplaatsnaam

08.11.80

Identificatiecode verblijfplaats

08.11.90

Identificatiecode nummeraanduiding

08.12.10

Locatiebeschrijving

08.13.10

Land adres buitenland

08.13.20

Datum aanvang adres buitenland

08.13.30

Regel 1 adres buitenland

08.13.40

Regel 2 adres buitenland

08.13.50

Regel 3 adres buitenland

08.14.10

Land vanwaar ingeschreven

08.14.20

Datum vestiging in Nederland

08.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfplaats

   

58

VERBLIJFPLAATS

   

58.09.10

Gemeente van inschrijving

58.09.20

Datum inschrijving in de gemeente

58.10.10

Functie adres

58.10.20

Gemeentedeel

58.11.10

Straatnaam

58.11.15

Naam openbare ruimte

58.11.20

Huisnummer

58.11.30

Huisletter

58.11.40

Huisnummertoevoeging

58.11.50

Aanduiding bij huisnummer

58.11.60

Postcode

58.11.70

Woonplaatsnaam

58.11.80

Identificatiecode verblijfplaats

58.11.90

Identificatiecode nummeraanduiding

58.12.10

Locatiebeschrijving

58.13.10

Land adres buitenland

58.13.20

Datum aanvang adres buitenland

58.13.30

Regel 1 adres buitenland

58.13.40

Regel 2 adres buitenland

58.13.50

Regel 3 adres buitenland

58.14.10

Land vanwaar ingeschreven

58.14.20

Datum vestiging in Nederland

58.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Verblijfplaats

   

09

KIND

   

09.01.10

A-nummer kind

09.02.10

Voornamen kind

09.02.20

Adellijke titel/predicaat kind

09.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam kind

09.02.40

Geslachtsnaam kind

09.03.10

Geboortedatum kind

09.03.20

Geboorteplaats kind

09.03.30

Geboorteland kind

09.81.10

Registergemeente akte waaraan gegevens over kind ontleend zijn

09.81.20

Aktenummer van de akte waaraan gegevens over kind ontleend zijn

09.82.10

Gemeente waar de gegevens over kind aan het document ontleend zijn

09.82.20

Datum van de ontlening van de gegevens over kind

09.82.30

Beschrijving van het document waaraan de gegevens over kind ontleend zijn

09.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Kind

   

59

KIND

   

59.01.10

A-nummer kind

59.02.10

Voornamen kind

59.02.20

Adellijke titel/predicaat kind

59.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam kind

59.02.40

Geslachtsnaam kind

59.85.10

Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot de elementen van de categorie Kind

TOELICHTING

1. Algemeen

Inleiding

De Wet basisregistratie personen (Wet BRP) vormt de juridische basis voor de basisregistratie personen. In de basisregistratie personen zijn persoonsgegevens opgeslagen in de vorm van persoonslijsten.

De basisregistratie personen bevat gegevens over personen die zijn ingeschreven bij een van de gemeenten in Nederland. De gemeenten houden deze gegevens bij.

Verder zijn in de basisregistratie personen gegevens opgenomen van personen die buiten Nederland woonachtig zijn, zogenoemde niet-ingezetenen. Gegevens van niet-ingezetenen worden bijgehouden door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze registratie van niet-ingezetenen in de basisregistratie personen wordt aangeduid als de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Over niet-ingezetenen wordt een beperkter aantal gegevens bijgehouden dan over ingezetenen. De gegevens in de RNI zijn niet aangemerkt als authentieke gegevens. Gegevens over niet-ingezetenen kunnen namelijk minder gemakkelijk actueel gehouden worden dan gegevens over ingezetenen.

De Wet BRP biedt de grondslag voor systematische gegevensverstrekking over ingezetenen en niet-ingezetenen aan overheidsorganen en daartoe aangewezen andere organisaties. Bij de systematische verstrekking worden vanuit een centraal bestand op geautomatiseerde wijze persoonsgegevens uit de basisregistratie personen verstrekt.

Organisaties die in aanmerking komen voor systematische gegevensverstrekking

Allereerst komen overheidsorganen in aanmerking voor systematische gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen. Daarnaast kunnen ook organisaties die werkzaamheden verrichten met een gewichtig maatschappelijk belang daarvoor in aanmerking komen, indien deze werkzaamheden en deze organisaties op grond van artikel 3.3 van de Wet BRP zijn aangewezen. Voorts voorziet artikel 3.13 Wet BRP in systematische gegevensverstrekking aan onderzoeksinstellingen. Waar in het vervolg van deze toelichting zal worden gesproken over "de afnemer" worden daarmee zowel overheidsorganen als derden als onderzoeksinstellingen bedoeld.

Het autorisatiebesluit

Afnemers die systematisch gegevens verstrekt willen krijgen uit de basisregistratie personen dienen hiertoe een verzoek in bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het verzoek wordt gedaan in de vorm van een autorisatieaanvraagformulier. In dit formulier is aangegeven welke gegevens, over welke personen en voor welke taken de aanvrager op systematische wijze verstrekt wenst te krijgen. Het verzoek wordt getoetst, waarbij wordt uitgegaan van de beoordelingscriteria zoals deze zijn neergelegd in de Wet BRP en het Besluit basisregistratie personen (Besluit BRP). Onder meer bepalend is of en in hoeverre de verstrekking van de gegevens noodzakelijk is voor de goede vervulling van de taak van de aanvrager. Hierbij wordt steeds de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de personen, van wie de aanvrager gegevens verstrekt wenst te krijgen, gewaarborgd.

Na toetsing van het autorisatieverzoek wordt door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een autorisatiebesluit ten behoeve van de aanvrager genomen. In dit autorisatiebesluit wordt bepaald welke gegevens over welke categorieën van personen en in welke gevallen aan de afnemer worden verstrekt. Aan het autorisatiebesluit kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden in het belang van een zorgvuldige en doelmatige gegevensverstrekking.

Het autorisatiebesluit wordt voor zover mogelijk technisch vertaald in een zogenoemde autorisatietabelregel. Aan de hand van de autorisatietabelregel wordt de geautoriseerde afnemer herkend en kan de gegevensverstrekking vanuit de basisregistratie personen geautomatiseerd afgewikkeld worden.

2. Toelichting op de wijzen van verstrekken

De systematische gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen kan op verschillende wijzen plaatsvinden. Op grond van dit besluit vindt de verstrekking op de volgende manieren plaats:

De spontane verstrekking van gegevens

Met behulp van de spontane verstrekking van gegevens kan een afnemer zijn eigen bestand actueel houden. De afnemer wordt met behulp van deze gegevensverstrekking op de hoogte gehouden van mutaties in de gegevens van de personen die tot de doelgroep van de afnemer behoren. Om de spontane verstrekking mogelijk te maken moeten de persoonslijsten van deze personen worden gemarkeerd. De markering vindt plaats door het opnemen van de afnemersindicatie van de afnemer bij de betreffende persoonslijst.

De spontane verstrekking betreft een vastgestelde (sub)set van gegevens van een persoonslijst. Zodra de afnemersindicatie van een afnemer bij een persoonslijst is geplaatst krijgt deze afnemer eenmalig de gehele set gegevens verstrekt. Hierna krijgt de afnemer, indien een van de in de set opgenomen gegevens wijzigt, het oude en het nieuwe gegeven verstrekt. Bij opname van een gegeven bevat de verstrekking het nieuwe gegeven, bij verwijdering van een gegeven bevat de verstrekking het verwijderde gegeven.

Afnemersindicaties kunnen op drie verschillende wijzen bij een persoonslijst worden geplaatst. In de eerste plaats op verzoek van een afnemer. Ten tweede door middel van een selectie: eenmalig of periodiek worden afnemersindicaties geplaatst bij persoonslijsten die aan een bepaalde voorwaarde voldoen. Ten derde door middel van sleutelrubrieken, waarbij een afnemersindicatie bij de persoonslijst wordt opgenomen indien een bepaald gegeven op de persoonslijst van een persoon wordt opgenomen of gewijzigd en de desbetreffende persoonslijst na die wijziging of opneming aan één of meer gestelde voorwaarden voldoet.

De afnemersindicatie wordt niet bij een persoonslijst geplaatst als dezelfde afnemersindicatie reeds als actuele aanduiding bij de persoonslijst is opgenomen.

In het geval dat een ingeschrevene over wie gegevens verstrekt worden niet (meer) behoort tot de doelgroep dient bij de persoonslijst van die ingeschrevene geen afnemersindicatie (meer) voor te komen. Dit betekent dat de afnemer de verplichting heeft de eerder geplaatste afnemersindicatie te laten verwijderen. De afnemersindicatie blijft als historische aanduiding bij de persoonslijst van de ingeschrevene staan

De verstrekking op verzoek

Een afnemer kan op verzoek een set gegevens van een persoonslijst verstrekt krijgen. In het autorisatiebesluit is opgenomen welke gegevens van welke categorieën personen mogen worden opgevraagd.

Overige verstrekkingen

Door technische problemen kan het voorkomen dat het berichtenverkeer in een bepaalde periode niet of niet juist heeft plaatsgevonden. Ook kan voorkomen dat afnemersindicaties ten onrechte zijn verwijderd of niet zijn opgenomen. Om dit te herstellen wordt een zogenaamd “herstelbericht” verstuurd. Tevens worden de ontbrekende afnemersindicaties (opnieuw) geplaatst of verwijderd.

Indien een onderzoek is ingesteld of afgerond naar een gegeven of een verzameling van gegevens, wordt hiervan melding gedaan.

Op een persoonslijst kan bij historische gegevens de indicatie “onjuist dan wel strijdigheid met de openbare orde” geplaatst worden. Deze gegevens zijn foutief en worden daarom in principe niet verstrekt. Uitzondering hierop is de spontane verstrekking die het gevolg is van de correctie van het foutieve gegeven. Deze spontane verstrekking vindt wel plaats, waarbij met het oude gegeven dat wordt verstrekt tevens de indicatie “onjuist dan wel strijdigheid met de openbare orde” wordt meeverstrekt.

Indien gegevens worden opgevraagd van een persoonslijst die is opgeschort, hetgeen ondermeer gebeurt indien een ingeschrevene is overleden of geëmigreerd, worden de reden en datum opschorting bijhouding van de persoonslijst meeverstrekt. Bij verstrekking van gegevens van een persoonslijst van een niet-ingezetene, is het van belang om aan te geven wanneer de gegevens op de persoonslijst geverifieerd zijn en welke organisatie de in een categorie opgenomen gegevens heeft aangeleverd. Om dit te bereiken, worden de verificatiegegevens of de gegevens over de aanleverende organisatie, voor zover die gegevens zijn opgenomen op de persoonslijst, meeverstrekt als er gegevens worden verstrekt uit een categorie waarin die gegevensgroepen voorkomen.

Een persoonslijst die ten onrechte in de basisregistratie personen is opgenomen, wordt afgevoerd. Bij afvoering worden de reden en datum opschorting bijhouding van de persoonslijst en het administratienummer van de ingeschrevene verstrekt.

3. De verzending en ontvangst van berichten

Onder infrastructurele wijziging wordt verstaan een gemeentenaamswijziging, een samenvoeging van gemeenten, een opdeling van een gemeente in een aantal nieuwe gemeenten of een gemeentedeelwijziging. Door een infrastructurele wijziging kan een groot aantal persoonslijsten gewijzigd worden met als gevolg dat aan de afnemer gegevens worden verstrekt. Het is mogelijk dat de afnemer geen behoefte heeft aan de ontvangst van deze gegevens of deze gegevens op andere wijze verstrekt wenst te krijgen. Om de verstrekking van overbodige gegevens te voorkomen, maakt het besluit het mogelijk dat overeengekomen wordt dat deze gegevens niet of op andere wijze worden verstrekt.

Over de verstrekking van gegevens via alternatieve media, al dan niet naar aanleiding van infrastructurele wijzigingen, over de leverings- en selectiedata en over andere relevante onderwerpen dient overeenstemming te zijn met Agentschap BPR.

4. Het Centraal Bureau voor Genealogie

Dit besluit is een autorisatiebesluit dat is genomen ten behoeve van het Centraal Bureau voor Genealogie (in deze toelichting genoemd: het CBG).

Het CBG is ingevolge artikel 39 van het Besluit BRP aangewezen als derde die in aanmerking komt voor de systematische gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen.

4.1. Taken van CBG

Het CBG is het kenniscentrum op genealogisch en heraldisch terrein. Met de gegevens uit de basisregistratie personen over overleden personen wordt een bestand gebouwd dat voor genealogisch en historisch onderzoek wordt gebruikt. Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor notarieel onderzoek in verband met behandelingen van nalatenschappen, erfelijkheids- of epidemiologisch onderzoek of ander historisch onderzoek zoals mobiliteitsonderzoek.

4.2. Wijzen van verstrekken aan het CBG

Het CBG krijgt de gegevens die noodzakelijk zijn voor de vervulling van de hierboven beschreven taken op systematische wijze verstrekt uit de basisregistratie personen. De systematische verstrekking aan het CBG vindt plaats door middel van spontane verstrekking en gegevensverstrekking op verzoek. Tot de doelgroep van het CBG behoren zowel ingezetenen als niet-ingezetenen.

De spontane verstrekking van gegevens aan het CBG

Het CBG krijgt spontane verstrekking van gegevens die zijn opgenomen in bijlage I en II. Met deze gegevens is het CBG in staat de gegevens in zijn persoonsregistratie af te stemmen op de gegevens in de basisregistratie personen. De afnemersindicaties kunnen worden geplaatst op verzoek en met behulp van sleutelrubrieken.

De afnemersindicatie van het CBG wordt op een persoonslijst geplaatst in het geval het gegeven “datum overlijden” op de persoonslijst van een ingeschrevene is opgenomen of gewijzigd en de ingeschrevene de Nederlandse nationaliteit bezit.

Daarnaast kan het CBG in het geval de afnemersindicatie per abuis niet (meer) op de persoonslijst van een overledene voorkomen, alsnog de afnemersindicatie op verzoek plaatsen.

Mocht de afnemersindicatie om welke reden dan ook onterecht op een persoonslijst van een nog levende persoon zijn geplaatst, dan dient het CBG deze onverwijld te verwijderen.

De verstrekking van gegevens op verzoek aan het CBG

Het CBG mag tevens op verzoek gegevens opvragen uit de basisregistratie personen. Het betreft de gegevens die zijn opgenomen in bijlage III. Het CBG beperkt zijn vragen om persoonsgegevens tot de persoonslijsten van de ingeschrevenen die zijn overleden en de Nederlandse nationaliteit bezitten en waarvan de gegevensverstrekking, omdat deze niet correct is ontvangen, aanleiding geeft tot het stellen van nadere vragen.

4.3. Toelichting te verstrekken gegevens

Het CBG gebruikt het burgerservicenummer om koppelingen aan te leggen tussen de verschillende verstrekkingen die uit de basisregistratie personen worden ontvangen.

In verband met het genealogisch en historisch onderzoek dat met behulp van de door het CBG opgebouwde bestanden wordt uitgevoerd worden onder andere gegevens over gerelateerden (ouders, partner, kinderen) aan het CBG verstrekt.

Het CBG is ook bevoegd administratieve gegevens te vragen, indien dit noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak. Het kan immers voor het genealogisch of historisch ondezoek noodzakelijk zijn deze documenten te traceren en in te zien.

Het CBG heeft tevens de mogelijkheid het gegeven “07.70.10 Indicatie geheim” op te vragen. Met dit gegeven wordt aangeduid of een ingeschrevene de gemeente heeft verzocht om zijn of haar gegevens niet te verstrekken aan bepaalde derden. Indien dit het geval is, kan het CBG aanvullende maatregelen treffen om de privacy van de ingeschrevene te waarborgen.

Gegevens over het buitenlands adres zijn nodig omdat ook niet-ingezetenen tot de doelgroep van het CBG behoren.

5. Inlichtingenplicht

Teneinde de autorisatie actueel te houden dient het CBG tijdig inlichtingen te verschaffen over wijzigingen die zich voordoen in zijn taak, in de regelingen waarop die taak is gebaseerd of wijzigingen in de gegevens uit de basisregistratie personen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die taak. Het is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van het CBG om deze informatie onverwijld kenbaar te maken aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eventuele gevolgen van onjuistheden in de autorisatie als gevolg van het niet of niet tijdig doorgeven van dergelijke wijzigingen komen voor de verantwoordelijkheid van het CBG.

6. Wijzigingen

Met dit besluit wordt het autorisatiebesluit van 20 september 2011, BPR2010/52481 ingetrokken. Deze intrekking is het gevolg van de inwerkingtreding van de Wet basisregistratie personen en de uitbreiding van de gegevensset met buitenlandse adresgegevens.

7. Publicatie

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Het besluit wordt tevens geplaatst op de internetpagina van Agentschap BPR, www.bprbzk.nl.

Naar boven