Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 14 november 2014, nr. MinBuZa 2014-665839, tot heroprichting van de Interdepartementale Raad voor de Handelspolitiek

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Handelend in overeenstemming met de Ministers van Buitenlandse Zaken, van Algemene Zaken, van Financiën, van Economische Zaken, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Infrastructuur en Milieu;

Besluit:

Artikel 1

Er is een Interdepartementale Raad voor de Handelspolitiek, hierna te noemen: IRHP.

Artikel 2

 • 1. De IRHP heeft tot taak het voorbereiden en het coördineren van het kabinetsbeleid ten aanzien van de internationale handel in goederen en diensten, internationale grondstoffenaangelegenheden, internationale investeringen en andere onderwerpen van internationale samenwerking die tot de primaire verantwoordelijkheid van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking behoren.

 • 2. Ter uitvoering van zijn taak stelt de IRHP instructies op voor delegaties die namens Nederland of het Koninkrijk deelnemen aan:

  • a. het overleg in internationale organisaties en overlegorganen op het gebied van de internationale handel in goederen en diensten, grondstoffen, internationale investeringen en internationale economische samenwerking;

  • b. het EU-overleg over de te voeren gemeenschappelijke handelspolitiek en de externe economische betrekkingen van de Europese Unie; en

  • c. het bilaterale overleg met buitenlandse overheden over economische aangelegenheden.

 • 3. Ter uitvoering van zijn taak kan de IRHP voorts voorstellen doen of adviezen uitbrengen.

Artikel 3

 • 1. De IRHP komt bijeen op het niveau van de leden van de IRHP en op het niveau van plaatsvervangers van de leden van de IRHP.

 • 2. Leden van de IRHP zijn:

  • a. de directeur-generaal van Buitenlandse Economische Betrekkingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, tevens voorzitter;

  • b. de directeur-generaal Europese Samenwerking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken;

  • c. de directeur-generaal Internationale Samenwerking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken;

  • d. de raadsadviseur belast met het buitenlands beleid van het Ministerie van Algemene Zaken;

  • e. de loco-secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken;

  • f. de thesaurier-generaal van het Ministerie van Financiën;

  • g. de directeur-generaal Bereikbaarheid van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu;

  • h. de directeur-generaal Milieu en Internationaal van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu;

  • i. de directeur-generaal Werk van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  • j. de plaatsvervangend secretaris-generaal van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; en

  • k. één persoon, aangewezen door de president van De Nederlandsche Bank N.V.

 • 3. De in het tweede lid, onderdelen a tot en met j, bedoelde leden bepalen welke ambtenaren van het ministerie waar deze leden werkzaam zijn, ter vergadering optreden als hun plaatsvervanger.

 • 4. De president van De Nederlandsche Bank N.V. bepaalt wie ter vergadering optreedt als plaatsvervanger van het in het tweede lid, onderdeel k, bedoelde lid.

 • 5. De voorzitter van de IRHP voorziet in het secretariaat.

Artikel 4

 • 1. Afhankelijk van de te behandelen onderwerpen kan de voorzitter van de IRHP vertegenwoordigers van andere dan de in artikel 3 genoemde ministeries, dan wel van andere dan de in artikel 3 genoemde dienstonderdelen, uitnodigen om deel te nemen aan de beraadslagingen.

 • 2. Indien de IRHP aangelegenheden bespreekt die mede van belang zijn voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten en die aan de Rijksministerraad moeten worden voorgelegd, nodigt de voorzitter ook vertegenwoordigers van de gevolmachtigde Ministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten uit deel te nemen aan de beraadslagingen.

Artikel 5

De voorzitter kan voor de behandeling van bepaalde onderwerpen werkgroepen instellen.

Artikel 6

De voorzitter kan regels stellen omtrent de werkwijze van de IRHP en van de in artikel 5 bedoelde werkgroepen.

Artikel 7

 • 1. De IRHP legt de door hem vastgestelde instructies, adviezen en voorstellen rechtstreeks, dan wel waar nodig, door tussenkomst van de Raad voor Europese en Internationale Aangelegenheden (REIA), dan wel de Raad voor Economische Aangelegenheden (REA) voor aan de ministerraad of de rijksministerraad.

 • 2. Indien door de IRHP vastgestelde instructies, adviezen of voorstellen betrekking hebben op onderwerpen die op de agenda staan van vergaderingen van de Raad van de Europese Unie legt de IRHP deze door tussenkomst van de Coördinatiecommissie voor Europese Integratie- en Associatieproblemen (COCO) voor aan de ministerraad of de rijksministerraad.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Interdepartementale Raad voor de Handelspolitiek.

Artikel 9

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2014. Het besluit vervalt met ingang van 1 juni 2018.

Van dit besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen

TOELICHTING

Met ingang van 1 juni 2014 is het Besluit tot instelling van de Interdepartementale Raad voor de Handelspolitiek (Stcrt. 1990, 115) vervallen op grond van de expiratiebepaling in artikel 9, tweede lid.

Omdat behoefte bestaat aan continuering van de werkzaamheden van de Raad, voorziet dit besluit in heroprichting. Het besluit werkt terug tot en met 1 juni 2014.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen

Naar boven