Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bodegraven-ReeuwijkStaatscourant 2014, 3337Vergunningen

Logo Bodegraven-Reeuwijk
Ontwerpomgevingsvergunning realisatie woning Einsteinstraat 14d te Reeuwijk, Bodegraven-Reeuwijk

Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk maken ingevolge paragraaf 3.3. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat zij het voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de bouw van woning op het perceel Einsteinstraat 14d te Reeuwijk.

Teneinde medewerking te kunnen verlenen aan voornoemde activiteiten zijn Burgemeester en Wethouders voornemens om op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wabo vergunning te verlenen met een afwijking van het bestemmingsplan.

De aanvraag, het ontwerp besluit, de ruimtelijke onderbouwing en overige bijbehorende stukken liggen voor een ieder van donderdag 6 februari 2014 tot en met woensdag 19 maart 2014 op de volgende wijzen ter inzage:

  • Digitaal als pdfbestand op de gemeentelijke website: www.bodegraven-reeuwijk.nl > Wonen, leven en werken > Plannen en projecten > Reeuwijk-Brug > Overige (ruimtelijke) plannen en projecten.

  • Op papier en digitaal tijdens openingsuren in de leeskamer van het gemeentehuis in Bodegraven.

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder ten aanzien van het ontwerpbesluit naar keuze, een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen moeten gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren gebracht worden tijdens openingstijden. Hiervoor moet een afspraak gemaakt worden met de afdeling Planontwikkeling en -regie via telefoonnummer 0172-522 522.

Het college van burgemeester en wethouders neemt vervolgens een besluit over de verlening van de omgevingsvergunning, waarbij de eventueel ingediende zienswijzen zullen worden betrokken.