Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Het BildtStaatscourant 2014, 33360Vergunningen
M.e.r.-beoordelingsbesluit Lange Dyk 40 te Minnertsga
Logo Het Bildt
Burgemeester en wethouders van de gemeente het Bildt maken het volgende bekend. Voor het perceel Lange Dyk 40, 9047 HK te Minnertsga is een aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling ingediend voor het uitbreiden van een pluimveehouderij.
Op grond van de Wet milieubeheer is beoordeeld of ten behoeve van de beoogde bedrijfsopzet een milieueffectrapport (MER) moet worden opgemaakt. Naar aanleiding van de aanmeldingsnotitie hebben burgemeester en wethouders van de gemeente het Bildt besloten dat geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.
Het m.e.r.-beoordelingsbesluit ligt met de daarbij behorende stukken met ingang van 19 november 2014 gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis aan de van Harenstraat 47 te St.-Annaparochie. De stukken zijn elke werkdag van 09.00-12.00 uur, alsmede op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur in te zien en eventueel buiten de genoemde tijden, na telefonisch verzoek, op afspraak.
Onderhavig besluit wordt aangemerkt als een beslissing inzake de procedure ter voorbereiding van een besluit (op de aanvraag om een omgevingsvergunning). Gelet op artikel 6.3. van de Algemene wet bestuursrecht is een dergelijke beslissing niet vatbaar voor bezwaar en beroep van derde belanghebbenden. Bezwaar tegen deze besluitvorming kan aan de orde worden gesteld in de omgevingsvergunningprocedure die op deze besluitvorming volgt.