Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 oktober 2014 nr. VO/F-2014/658845, houdende de vaststelling van de bekostiging voor de exploitatiekosten voortgezet onderwijs voor het kalenderjaar 2015 (Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2015)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 86, vijfde en zesde lid, en 89, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit:

BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

minister:

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

wet:

Wet op het voortgezet onderwijs;

vwo:

voorbereidend wetenschappelijk onderwijs;

havo:

hoger algemeen voortgezet onderwijs;

mavo:

middelbaar algemeen voortgezet onderwijs;

vbo:

voorbereidend beroepsonderwijs;

praktijkonderwijs:

praktijkonderwijs als bedoeld in artikel 10f van de wet;

lwoo:

leerwegondersteunend onderwijs;

onderwijsinhoudcode:

code die de schoolsoort, afdeling of leerjaren aangeeft;

school:

school voor vwo, havo, mavo, vbo of praktijkonderwijs;

afdeling:

afdeling voor vbo, lwoo verbonden aan een school voor vbo of aan een scholengemeenschap waarvan ten minste een school voor vbo deel uitmaakt;

isp:

intrasectoraal of intersectoraal programma binnen de leerwegen.

KALENDERJAAR 2014

Artikel 2. Aanpassing 2014

De bedragen, genoemd in de artikelen 3 tot en met 9 van de Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2014 worden niet gewijzigd.

KALENDERJAAR 2015

Artikel 3. Bedrag per school

Het bedrag per school, bedoeld in artikel 86, derde lid, onderdeel a, van de wet wordt vastgesteld op € 18.875,95.

Artikel 4. Bedrag afhankelijk van de normatieve ruimtebehoefte

Het bedrag, bedoeld in artikel 86, derde lid, onderdeel b, van de wet bestaat uit een vast bedrag per school en een bedrag per leerling. Het vaste bedrag per school wordt vastgesteld op

€ 17.232,24 en het bedrag per leerling is opgenomen in artikel 5, eerste lid.

Artikel 5. Bedragen per leerling

 • 1. Het bedrag per leerling, bedoeld in artikel 4, is het bedrag van de desbetreffende schoolsoort, leerjaren of afdeling zoals aangegeven in kolom II van tabel 1.

 • 2. Het bedrag, bedoeld in artikel 86, derde lid, onderdeel c, van de wet is de som van de bedragen per leerling van de desbetreffende schoolsoort, leerjaren of afdeling zoals aangegeven in de kolommen I en III van tabel 1.

 • 3. De bedragen in de kolommen I, II en III van tabel 1 betreffen de bekostiging in verband met respectievelijk schoonmaken, onderhoud van het gebouw en terrein en overige exploitatiekosten.

 • 4. De som van de bedragen per leerling, bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt op grond van artikel 86, derde lid, onderdeel d, van de wet verhoogd met een toeslag lwoo zoals aangegeven in de kolommen I, II en III van tabel 1 ingeval een leerling per 1 oktober 2014 is ingeschreven bij een afdeling voor lwoo.

 • 5. In de bijlage bij deze regeling is vermeld welke onderwijsinhoudcodes vallen onder de relevante schoolsoorten, leerjaren en afdelingen, zoals die in tabel 1 zijn opgenomen.

  Tabel 1, behorende bij artikel 5 Bedragen voor de bekostiging van de exploitatiekosten per leerling van de desbetreffende schoolsoort, leerjaren en afdeling in euro’s:

  Groep

  Schoolsoort

  leerjaren en afdeling

  I

  II

  III

  I+II+III

  1

  vwo, havo, mavo of vbo

  1 en 2

  199,36

  150,67

  450,83

  800,86

  2

  vwo, havo of mavo*

  3 t/m 6

  164,76

  121,81

  376,12

  662,69

  3

  mavo/vbo:

  gemengde leerweg

  3 en 4 van alle afdelingen en isp’s

  Experiment doorlopende leerlijnen en

  Pilot vernieuwing beroepsgerichte programma’s in het vmbo

  205,83

  150,67

  635,08

  991,58

  4

  vbo*

  3 en 4 van de afdeling:

  a. landbouw en natuurlijke omgeving

  b. isp landbouw breed

  3, 4, 5 en 6 van de afdeling:

  c. borging experiment VM2 VMBO basisberoepsgerichte leerweg landbouw en natuurlijke omgeving

  d. Experiment doorlopende leerlijnen en

  Pilot vernieuwing beroepsgerichte programma’s in het vmbo

  171,24

  150,67

  865,88

  1.187,79

  5

  vbo*

  3 en 4 van de afdeling:

  a. bouwtechniek

  b. metaaltechniek

  c. elektrotechniek

  d. voertuigentechniek

  e. installatietechniek

  f. transport en logistiek

  g. isp bouw breed

  h. isp metalektro

  i. isp instalektro

  j. verzorging

  k. uiterlijke verzorging

  l. isp zorg en welzijn breed

  m. mode en commercie

  n. consumptief

  o. isp consumptief breed

  p. handel en verkoop

  q. administratie

  r. isp handel en administratie

  s. isp techniek breed

  t. ict

  u. sport, dienstverlening en veiligheid

  v. technologie en commercie

  w. technologie en dienstverlening

  x. dienstverlening en commercie

  3, 4, 5 en 6 van de afdeling:

  y. borging experiment VM2 VMBO, basisberoepsgerichte leerweg techniek, zorg en welzijn, economie,

  intersectoraal programma

  296,12

  279,72

  1.270,92

  1.846,76

     

  z. Experiment doorlopende leerlijnen en

  Pilot vernieuwing beroepsgerichte programma’s in het vmbo

         

  6

  vbo*

  3 en 4 van de afdeling:

  a. grafimedia

  alle leerjaren van de afdeling:

  b. nautisch onderwijs

  c. Experiment doorlopende leerlijnen en

  Pilot vernieuwing beroepsgerichte programma’s in het vmbo

  243,35

  318,19

  1.894,12

  2.455,66

  7

  praktijkonderwijs

  kent geen leerjaren maar inschrijvingsjaren

  220,50

  150,67

  946,31

  1.317,48

  8

  toeslag lwoo

  1 en 2

  4,69

  13,63

  93,64

  111,96

  9

  toeslag lwoo

  3 en 4

  5,28

  25,65

  273,28

  304,21

  * de theoretische leerweg valt onder de schoolsoort mavo en de beroepsgerichte leerwegen vallen onder de schoolsoort vbo

Artikel 6. Bekostiging categoriale vbo-school voor landbouw

In afwijking van artikel 5 worden de bedragen voor de bekostiging van de exploitatiekosten per leerling van de categoriale vbo-school voor landbouw en afdelingen als volgt vastgesteld:

Schoolsoort

leerjaren en afdeling

I

II

III

I+II+III

Vbo

alle leerjaren van de afdeling landbouw en natuurlijke omgeving en van het isp landbouw breed, en

3, 4, 5 en 6 van de afdeling: borging experiment VM2 VMBO, basisberoepsgerichte leerweg landbouw en natuurlijke omgeving

Experiment doorlopende leerlijnen en

Pilot vernieuwing beroepsgerichte programma’s in het vmbo

171,24

121,81

589,59

882,64

toeslag lwoo

alle leerjaren, en

3, 4, 5 en 6 van de afdeling: borging experiment VM2 VMBO, basisberoepsgerichte leerweg landbouw en natuurlijke omgeving

5,28

25,65

273,28

304,21

Artikel 7. Lesmateriaal

 • 1. Met inachtneming van artikel 6e van de wet wordt voor het schooljaar 2015–2016 een bedrag betaalbaar gesteld van € 307,55 per leerling. Op schoolniveau wordt het aantal ingeschreven leerlingen op de teldatum van 1 oktober 2014 aan een school of scholengemeenschap in het voortgezet onderwijs vermenigvuldigd met het bedrag, bedoeld in de eerste volzin. Het op deze wijze berekende bedrag voor lesmateriaal wordt in de maand juni 2015 aan het bevoegd gezag van de desbetreffende school of scholengemeenschap betaalbaar gesteld.

 • 2. Op grond van artikel 89, eerste lid, van de wet is het in het eerste lid bedoelde bedrag ook bestemd voor leerlingen als bedoeld in artikel 7b, tweede lid, van het Bekostigingsbesluit WVO.

Artikel 8. Aanvullende bekostiging nevenvestiging met spreidingsnoodzaak

Indien de minister op grond van artikel 85a van de wet aan het bevoegd gezag van een school met een nevenvestiging in verband met spreidingsnoodzaak een aanvullende bekostiging voor personeelskosten toekent, wordt aanvullende bekostiging voor de exploitatiekosten verstrekt ten bedrage van € 17.232,24 per nevenvestiging.

Artikel 9. Aanvullende bekostiging scholen onder de opheffingsnorm

In geval de minister ten aanzien van een school artikel 108, vierde lid, van de wet toepast, wordt aan het bevoegd gezag aanvullende bekostiging voor de exploitatiekosten verstrekt ten bedrage van € 12.132,74 per school.

Artikel 10. Inwerkingtreding en duur

Deze regeling treedt in werking op een bij ministeriële regeling te bepalen tijdstip.

Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2016.

Artikel 11. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 5, VIJFDE LID, VAN DE REGELING BEKOSTIGING EXPLOITATIEKOSTEN VOORTGEZET ONDERWIJS, KALENDERJAAR 2015

Onderwijsinhoudcodes

De onderwijsinhoudcodes van de schoolsoort vbo hebben betrekking op de beroepsgerichte leerwegen (de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg), inclusief de leerwerktrajecten en assistentenopleidingen.

De onderwijsinhoudcodes van de schoolsoort mavo hebben betrekking op de theoretische leerweg.

Groep

schoolsoort

leerjaren en afdeling

onderwijsinhoudcode

onderwijsinhoudcode leerwegondersteunend onderwijs

1

vwo, havo, mavo of vbo

1 en 2

0011, 0012, 0013, 0015, 0016, 0017, 0022, 0023, 0024, 0031, 0032, 0033, 0100, 0200, 0300, 0400, 0700, 0802,

4011, 4021, 4031, 4040,

0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 2210, 4050

2

vwo, havo of mavo

3 t/m 6

0015, 0017, 0100, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0200, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275, 0276, 0277, 0278, 0279,

0300, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0400,

0700, 0800, 0801, 0802,

0803,

4011, 4016, 4021, 4026, 4031, 4036, 4040, 4045,

2210, 4050,4055

3

mavo/vbo:

gemengde leerweg

3 en 4 van alle afdelingen en isp’s

2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2731, 2732, 2741, 2751, 2752, 2753, 2754, 2761, 2762, 2771, 2781,

3413, 3423, 3441, 3442, 3443, 3444, 3453, 3463, 3473,

4711, 4712, 4791, 4792,

6031, 6131, 6231, 6431,

6531, 6631, 6931,

2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2331, 2332, 2341, 2351, 2352, 2353, 2354, 2361, 2362, 2371, 2381,

3313, 3323, 3341, 3342, 3343, 3344, 3353, 3363, 3373,

4611, 4612, 4691, 4692,

6075, 6175, 6275, 6475,

6575, 6675, 6975,

4.a

Vbo

3 en 4 van de afdeling landbouw en natuurlijke omgeving

2871, 2971, 3071, 3271

6711, 6721, 6731,

2471, 2571, 2671, 3171

6755, 6765, 6775,

4.b

Vbo

3 en 4 van het isp landbouw breed

2881, 2981, 3081, 3281,

4771, 4772,

2481, 2581, 2681, 3181,

4671, 4672,

4.c

Vbo

3,4,5 en 6 borging exp. VM2 VMBO Basisbg. LW

Landb. LNO

4371

4271

5.a

Vbo

3 en 4 van de afdeling bouwtechniek

2811, 2911, 3011, 3211

2411, 2511, 2611, 3111

5.b

Vbo

3 en 4 van de afdeling metaaltechniek

2812, 2912, 3012, 3212, 3220

2412, 2512, 2612, 3112, 3120

5.c

Vbo

3 en 4 van de afdeling elektrotechniek

2813, 2913, 3013, 3213

2413, 2513, 2613, 3113

5.d

Vbo

3 en 4 van de afdeling voertuigentechniek

2814, 2914, 3014, 3214

2414, 2514, 2614, 3114

5.e

Vbo

3 en 4 van de afdeling installatietechniek

2815, 2915, 3015, 3215

2415, 2515, 2615, 3115

5.f

Vbo

3 en 4 van de afdeling transport en logistiek

2817, 2917, 3017, 3217

2417, 2517, 2617, 3117

5.g

Vbo

3 en 4 van het isp bouw breed

2823, 2923, 3023, 3223

2423, 2523, 2623, 3123

5.h

Vbo

3 en 4 van het isp metalektro

2821, 2921, 3021, 3221

2421, 2521, 2621, 3121

5.i

Vbo

3 en 4 van het isp instalektro

2822, 2922, 3022, 3222

2422, 2522, 2622, 3122

5.j

Vbo

3 en 4 van de afdeling verzorging

2831, 2931, 3031, 3231

2431, 2531, 2631, 3131

5.k

Vbo

3 en 4 van de afdeling uiterlijke verzorging

2832, 2932, 3032, 3232

2432, 2532, 2632, 3132

5.l

Vbo

3 en 4 van het isp zorg en welzijn breed

2841, 2941, 3041, 3241

2441, 2541, 2641, 3141

5.m

Vbo

3 en 4 van de afdeling mode en commercie

2820, 2853, 2920, 2953, 3020, 3053, 3253

2420, 2453, 2520, 2553, 2620, 2653, 3153

5.n

Vbo

3 en 4 van de afdeling consumptief

2854, 2954, 3054, 3254

2454, 2554, 2654, 3154

5.o

Vbo

3 en 4 van het isp consumptief breed

2861, 2961, 3061, 3261

2461, 2561, 2661, 3161

5.p

Vbo

3 en 4 van de afdeling handel en verkoop

2852, 2952, 3052, 3252

2452, 2552, 2652, 3152

5.q

Vbo

3 en 4 van de afdeling administratie

2851, 2951, 3051, 3251

2451, 2551, 2651, 3151

5.r

Vbo

3 en 4 van het isp handel en administratie

2862, 2962, 3062, 3262

2462, 2562, 2662, 3162

5.s

Vbo

3 en 4 van het isp techniek breed

3411, 3412, 3414

3311, 3312, 3314

5.t

Vbo

3 en 4 van de afdeling ict

3421, 3422, 3424

3321, 3322, 3324

5.u

Vbo

3 en 4 van de afdeling sport, dienstverlening en veiligheid

3431, 3432, 3434

3331, 3332, 3334

5.v

Vbo

3 en 4 van de afdeling technologie en commercie

3451, 3452, 3454

3351, 3352, 3354

5.w

Vbo

3 en 4 van de afdeling technologie en dienstverlening

3461, 3462, 3464

3361, 3362, 3364

5.x

Vbo

3 en 4 van de afdeling dienstverlening en commercie

3471, 3472, 3474

3371, 3372, 3374

5.y

Vbo

3,4,5 en 6 borging exp. VM2 VMBO Basisbg. LW

Techn., ZrgWlz., Ec., Intersect. Prog.

4311, 4331, 4351, 4391

4211, 4231, 4251, 4291

5.z

Vbo

Experiment doorlopende leerlijnen en pilot vernieuwing beroepsgerichte programma’s

4511, 4512, 4531, 4532,

4551, 4552, 4571, 4572,

4591, 4592,

6011, 6021, 6111, 6121,

6211, 6221, 6411, 6421,

6511, 6521, 6611, 6621,

6911, 6921,

4411, 4412, 4431, 4432,

4451, 4452, 4471, 4472,

4491, 4492,

6055, 6065, 6155, 6165,

6255, 6265, 6455, 6465,

6555, 6565, 6655, 6665,

6955, 6965,

6.a

Vbo

3 en 4 van de afdeling grafimedia

2816, 2916, 3016, 3216

2416, 2516, 2616, 3116

   

Experiment doorlopende leerlijnen en pilot vernieuwing beroepsgerichte programma’s

6311, 6321, 6331,

6355, 6365, 6375,

6.b

Vbo

alle leerjaren van de afdeling nautisch onderwijs

1908, 1915, 2818, 2819, 2918, 2919, 3018, 3019, 3218, 3219

1393, 1397, 2418, 2419, 2518, 2519, 2618, 2619, 3118, 3119

   

Experiment doorlopende leerlijnen en pilot vernieuwing beroepsgerichte programma’s

6811, 6821, 6831,

6855, 6865, 6875,

7

Praktijk-onderwijs

kent geen leerjaren

0090

 

TOELICHTING

Algemeen

Deze regeling regelt voor scholen en scholengemeenschappen in het voortgezet onderwijs het volgende:

 • de vaststelling van de bekostiging voor de exploitatiekosten en het lesmateriaal voor het kalenderjaar 2015 in verband met diverse maatregelen.

Conform artikel 86, zevende lid, van de wet, worden uiterlijk 1 oktober de bedragen van de bekostiging voor de exploitatiekosten voor het daarop volgende kalenderjaar in de Staatscourant bekend gemaakt. De regeling wordt gelijktijdig met de bekendmaking in de Staatscourant vier weken bij de Tweede Kamer voorgehangen.

In de Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2014 zijn de bedragen voor bekostiging van de exploitatiekosten voor het gehele kalenderjaar 2014 bekendgemaakt. Deze blijven ongewijzigd. Daarnaast regelt deze regeling ook de bekostiging van de exploitatiekosten voor het kalenderjaar 2015. Deze wordt aangepast in verband met onderstaande ontwikkelingen.

Ontwikkeling in de hoogte van de bedragen

In deze regeling is er sprake van de volgende wijziging. In het kader van het begrotingsakkoord 2014 wordt een bedrag van € 33,8 mln. aan de materiële lumpsum toegevoegd voor kwaliteitsverbetering en prijsontwikkelingen. Dit betekent dat alle bedragen voor de bekostiging van de exploitatiekosten voor het kalenderjaar 2015 worden aangepast conform de artikelen 3 tot en met 9 van deze regeling. Deze middelen worden in 2015 via de exploitatiekosten aan alle scholen beschikbaar gesteld.

Uitbetaling

De exploitatiekosten voor het kalenderjaar 2015 worden in de maand december 2014 door DUO berekend en met ingang van 1 januari 2015 maandelijks betaalbaar gesteld, het lesmateriaal in de maand juni 2015.

Administratieve lasten

Aangezien deze regeling enkel gaat over het bijstellen van de bedragen voor de exploitatiekosten en er geen informatieverplichtingen voor het schoolbestuur aan de overheid uit voortvloeien, zijn er in vergelijking met voorgaande jaren geen gevolgen voor de administratieve lasten. De bekostiging wordt door DUO berekend en ambtshalve verstrekt. De scholen hoeven geen aanvraag in te dienen voor de bekostiging.

Vaste Verander Momenten

De in deze regeling opgenomen aanpassingen treden in werking op een bij ministeriële regeling te bepalen tijdstip.

Voorhang regeling

Overeenkomstig artikel 86, zevende lid, van de wet is deze regeling gelijktijdig met de bekendmaking in de Staatscourant aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal voorgelegd.

Artikelsgewijs

KALENDERJAAR 2014

Artikel 2. Aanpassing 2014

Per 1 januari 2014 blijven de bedragen ongewijzigd.

KALENDERJAAR 2015

Artikel 3. Bedrag per school

Het bedrag per school, bedoeld in artikel 86, derde lid, onderdeel a, van de wet, is de som van een vast bedrag per school voor schoonmaken van € 6.743,21 en een vast bedrag per school voor overige exploitatiekosten van € 12.132,74.

Artikel 4. Bedrag afhankelijk van de normatieve ruimtebehoefte

De bekostiging in verband met de huisvesting is samengesteld uit een vast bedrag per school van € 17.232,24 en een bedrag per leerling.

De totale som van de bedragen per school resulteert in een vaste voet per school van in totaal € 36.108,19.

Artikel 5. Bedragen per leerling

Onder de schoolsoort mavo valt de theoretische leerweg en onder de schoolsoort vbo vallen de beroepsgerichte leerwegen (inclusief leerwerktrajecten).

De verschillende componenten, genoemd in artikel 86, eerste lid, van de wet, zijn als volgt te relateren aan de driedeling zoals die is opgenomen in deze regeling, samenhangend met artikel 86, derde lid:

 • I schoonmaken

 • II onderhoud van het gebouw en het terrein

 • III

  • energie- en waterverbruik,

  • middelen, waaronder mede wordt volstaan lesmateriaal als bedoeld in artikel 6e van de wet,

  • administratie, beheer en bestuur,

  • loopbaanoriëntatie- en begeleiding, en

  • publiekrechtelijke heffingen.

In het vijfde lid van dit artikel wordt verwezen naar de bijlage bij deze regeling. Deze bevat de onderwijsinhoudcodes. De elementcodetabel voor het schooljaar 2014-2015 dat aanvangt op 1 augustus 2014, bevat ten opzichte van de elementcodetabel voor het schooljaar 2013-2014 diverse wijzigingen. Deze wijzigingen zijn nader toegelicht in de technische toelichting bij bijlage I van de Regeling elementcodetabel VO, VSO, opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO, VSO en volwasseneneducatie schooljaar 2014-2015 (Stcrt. 2014, 23794).

Artikel 6. Bekostiging categoriale vbo-school voor landbouw

Het betreft hier de bekostiging van de exploitatiekosten per leerling voor de school voor vbo met uitsluitend de afdeling landbouw en natuurlijke omgeving en het intrasectorale programma (isp) landbouw breed, alsmede voor de overeenkomstige afdeling voor lwoo.

Artikel 7. Lesmateriaal

Het bedrag voor 2015 stijgt ten opzichte van het oude bedrag voor 2014. Dit bedrag is ook bestemd voor leerlingen als bedoeld in artikel 7b, tweede lid, van het Bekostigingsbesluit WVO.

Het gaat hier om de teruggekeerde gezakte vavo-leerlingen.

Artikel 8. Aanvullende bekostiging nevenvestiging met spreidingsnoodzaak

De aanvullende bekostiging voor exploitatiekosten voor een nevenvestiging met spreidingsnoodzaak is gekoppeld aan het vaste bedrag per school genoemd in artikel 4 van deze regeling en bedraagt € 17.232,24.

In de Regeling aanvullende bekostiging nevenvestiging en start- en aanvullende bekostiging nieuwe school VO zijn de voorwaarden voor de aanvullende bekostiging gepubliceerd.

Artikel 9. Aanvullende bekostiging scholen onder de opheffingsnorm

De aanvullende bekostiging voor een school onder de opheffingsnorm is gekoppeld aan het vaste bedrag per school voor de overige exploitatiekosten zoals genoemd in de artikelsgewijze toelichting bij artikel 3 van deze regeling.

Artikel 10. Inwerkingtreding en duur

In artikel 86, vijfde en zevende lid, van de wet is geregeld dat deze regeling voor 1 oktober bekend wordt gemaakt in de Staatscourant, onder gelijktijdige overlegging aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Deze regeling treedt niet eerder in werking dan nadat vier weken zijn verstreken na het overleggen daarvan aan de Tweede Kamer en gedurende die termijn niet door of namens de Tweede Kamer de wens tot overleg over de regeling te kennen wordt gegeven, dan wel met de Tweede Kamer overleg is gevoerd. Daarom is in artikel 10 van deze regeling opgenomen dat deze regeling in werking treedt op een bij ministeriële regeling te bepalen tijdstip. Deze regeling zal in werking treden, nadat vier weken na de overlegging aan de Tweede Kamer zijn verstreken.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

Naar boven