Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GorinchemStaatscourant 2014, 32931Verkeersbesluiten
Verwijderen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats Willem Kloosstraat
Logo Gorinchem
L.S,
Op grond van de Wegenverkeerswet zijn wij bevoegd om verkeersregels te wijzigen en of vast te stellen op voor het openbaar verkeer openstaande wegen binnen de gemeentegrenzen. Dergelijke maatregelen mogen wij alleen nemen om de in de Wegenverkeerswet vastgelegde doelen (artikel 2) te ondersteunen. Deze doelen zijn onder andere:
  • Het verzekeren van de veiligheid op de weg;
  • Het beschermen van weggebruikers en passagiers;
  • Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;
  • Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;
  • Enz.
Besluit
Hiermee rekening houdende hebben wij besloten om een algemene gehandicaptenparkeerplaats te verwijderen op de Willem Kloosstraat ter hoogte van huisnummer 59.
Motivering
Wij hebben dit besluit genomen omwille van de volgende redenen:
  • Deze algemene gehandicaptenparkeerplaats is in het verleden gerealiseerd ten behoeve van enkele wooneenheden in de Willem Kloosstraat voor mensen met een beperking;
  • Sinds enkele maanden worden deze wooneenheden niet meer voor dat doel aangewend;
  • Zodoende is er nog nauwelijks nut van een algemene gehandicaptenparkeerplaats op deze locatie;
  • In de nabije toekomst is niet te verwachten dat deze algemene gehandicaptenparkeerplaats nog nodig is;
  • Het weghalen van deze gehandicaptenparkeerplaats vergroot de gebruiksmogelijkheden van omwonenden en daarmee de vrijheid van het verkeer.
Uitvoering
Het besluit wordt uitgevoerd door middel van het verwijderen van bord “Gehandicaptenparkeerplaats” (E06).
Overleg met eigenaar en of beheerder
Dit is niet van toepassing. Wij zijn zelf zowel eigenaar, als beheerder van deze weg.
Overleg met andere weg- en of spoorbeheerders
Dit is niet van toepassing. Deze maatregel kent een beperkte werkingssfeer en beïnvloedt het verkeer op andere wegen of op het spoor niet.
Overleg met / advies van politie
Inzake dit besluit is advies gevraagd aan de Districtelijk Vakadviseur Verkeer, die is gemandateerd door de Korpschef van politie; eenheid Rotterdam; district Zuid – Holland – Zuid. De Districtelijk Vakadviseur Verkeer adviseerde positief. Het advies is als bijlage bij het besluit gevoegd.
Publicatieplicht
Dit besluit wordt door ons gepubliceerd in de Staatscourant en op de gemeentelijke website. In de Staatscourant kunt u het gehele besluit inzien. Mocht u het besluit willen inzien op het stadhuis, meldt dit dan een aantal dagen van tevoren bij ons (info@gorinchem.nl of 0183 – 65 95 95). Wij zorgen er dan voor dat het voor u klaar ligt in de hal van het stadhuis.
Uw rechten
Bent u het niet eens met deze beslissing? In dat geval kunt u een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop deze beslissing aan u is toegezonden (zie de verzenddatum op deze brief). U richt het bezwaarschrift aan de Gemeente Gorinchem, postbus 108, 4200 AC Gorinchem. Wilt u verder op de enveloppe en in uw bezwaarschrift duidelijk vermelden: Bezwaarschrift.
U kunt het bezwaarschrift ook digitaal indienen via een webformulier op www.gorinchem.nl. Onder het kopje “digitaal loket”, “bezwaar en beroep” leest u hier meer over. U heeft hiervoor een elektronische handtekening (DigiD) nodig. In het webformulier vult u uw gegevens in en daarnaast voegt u een document toe waarin u het bezwaarschrift motiveert. Ook kunt u andere bijlagen toevoegen die van belang zijn voor uw bezwaarschrift.
Het besluit blijft gelden wanneer u een bezwaarschrift indient. Wanneer u dit wilt voorkomen, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij Administratie Team B Rechtbank Rotterdam Postbus 50951 3007 BM Rotterdam.
U kunt het verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij de rechtbank via http://rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Bevoegdheid tot het nemen van een verkeersbesluit
De bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 is, bij besluit van het college van B&W d.d. 3 juni 2010, gemandateerd aan ondergetekende;
Gorinchem, 10 november 2014
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gorinchem
Namens dezen,
Teamleider team Stedenbouw, Openbare Ruimte en Verkeer,
A.Van der Dussen
 
Bijlage:
-Advies van politie;