Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GorinchemStaatscourant 2014, 32930Verkeersbesluiten
Het instellen van een blauwe zone rondom het Piazza Center
Logo Gorinchem
L.S,
Op grond van de Wegenverkeerswet zijn wij bevoegd om verkeersregels te wijzigen en of vast te stellen op voor het openbaar verkeer openstaande wegen binnen de gemeentegrenzen. Dergelijke maatregelen mogen wij alleen nemen om de in de Wegenverkeerswet vastgelegde doelen (artikel 2) te ondersteunen. Deze doelen zijn onder andere:
 • Het verzekeren van de veiligheid op de weg;
 • Het beschermen van weggebruikers en passagiers;
 • Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;
 • Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;
 • Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;
 • Enz.
Besluit
Wij hebben besloten om het parkeerterrein (inclusief parkeerdek) aan Bannewegzijde en het parkeerterrein aan de Wijnkoperstraatzijde van het Piazza Center in te richten als parkeerschijfzone van tijdelijke duur (proef). Van 17 november 2014 tot en met 17 mei 2015 zal het gebruik van de parkeerschijf verplicht zijn van maandag tot en met zaterdag telkens tussen 9:00 uur tot 17:00 uur. In de aangegeven periode mag dan niet langer dan 2 uur geparkeerd worden.
Motivering
In dit gebied zijn, naast woningen, een aantal (semi-) publieke voorzieningen gelegen, waaronder het Piazza Center. Op die voorzieningen komen tal van mensen af, ook met de auto. Sommigen voor een kort bezoek, anderen voor een lang bezoek. Maar allemaal zijn ze voor het parkeren aangewezen op de openbare parkeervoorzieningen in het gebied. De langparkeerders zorgen er echter voor dat de capaciteit van het aanbod aan plekken in de praktijk kleiner wordt. Alle kortparkeerders moeten het dus met minder plekken doen. Andersom geredeneerd kunnen voor elke langparkeerder zo’n 5 of 6 kortparkeerders van dezelfde plek gebruik maken. Het aantal mensen dat in potentie bediend kan worden in hetzelfde gebied ligt dus een behoorlijke factor hoger, indien langparkeerders buiten het gebied zouden parkeren. En dat heeft dan weer effect op de aantrekkelijkheid van het gebied. Zo gezegd is er op drukke momenten in dit gebied sprake van een hoge parkeerdruk, waardoor de aantrekkelijkheid van (het gebruik van) de voorzieningen afneemt.
Echter heeft de invoering van een blauwe zone consequenties. Met name inzake de vraag waar de langparkeerders (die dus worden geweerd) dan gaan parkeren? Want die behoefte zal niet ineens verdwenen zijn. En welke effecten brengen deze langparkeerders teweeg in de aan de zone grenzende gebieden? Zijn deze effecten acceptabel (en voor wie niet)?
Omdat de antwoorden op deze vragen nog onvoldoende bekend zijn, is de gemeente van mening om geen permanente blauwe zone in te voeren maar een proef te doen, waarbij nadrukkelijk het doel is om het antwoord op deze vragen te verkrijgen. Aan het eind van deze proef zal worden geanalyseerd of het omzetten van de tijdelijke blauwe zone in een permanente variant, wenselijk is.
Uitvoering
Het besluit wordt uitgevoerd door middel van het plaatsen van de borden begin en eind van een parkeerschijfzone (E10zb en E10ze). De aangegeven maximale parkeerduur 2 zal uur bedragen. De borden worden tevens voorzien van onderborden, waarop het tijdvenster “maandag tot en met zaterdag tussen 9:00 uur en 17:00 uur” zal zijn vermeld. Tevens wordt aan de korte zijde van alle parkeervakken (alle p-vakken in de zone) op het terrein een blauwe streep aangebracht. Bij dit besluit is ter verduidelijking een tekening gevoegd.
Overleg met eigenaar en of beheerder
Met de beheerder (beheer van het parkeerdek) WPM Winkelcentrummanagement BV (namens eigenaar Delta Lloyd Vastgoed BV) is intensief overleg gevoerd over de opzet van deze proef. Zij staan hier positief tegenover.
Overleg met andere weg- en of spoorbeheerders
Dit is niet van toepassing. Deze maatregel kent een beperkte werkingssfeer en beïnvloedt het verkeer op andermans wegen of op het spoor niet.
Overleg met / advies van politie
Inzake dit besluit is advies gevraagd aan de Districtelijk Vakadviseur Verkeer, die is gemandateerd door de Korpschef van politie; eenheid Rotterdam; district Zuid – Holland – Zuid. De Districtelijk Vakadviseur Verkeer adviseerde positief. Het advies is als bijlage bij dit besluit gevoegd.
Publicatieplicht
Dit besluit wordt door ons gepubliceerd in de Staatscourant en op de gemeentelijke website bekendgemaakt. In de Staatscourant kunt u het gehele besluit inzien. Mocht u het besluit willen inzien op het stadhuis, meldt dit dan een aantal dagen van tevoren bij ons (info@gorinchem.nl of 14 0183). Wij zorgen er dan voor dat het voor u klaar ligt in de hal van het stadhuis.
Uw rechten
Bent u het niet eens met deze beslissing? In dat geval kunt u een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop deze beslissing aan u is toegezonden (zie de verzenddatum op deze brief). U richt het bezwaarschrift aan de Gemeente Gorinchem, postbus 108, 4200 AC Gorinchem. Wilt u verder op de enveloppe en in uw bezwaarschrift duidelijk vermelden: Bezwaarschrift.
U kunt het bezwaarschrift ook digitaal indienen via een webformulier op www.gorinchem.nl. Onder het kopje “digitaal loket”, “bezwaar en beroep” leest u hier meer over. U heeft hiervoor een elektronische handtekening (DigiD) nodig. In het webformulier vult u uw gegevens in en daarnaast voegt u een document toe waarin u het bezwaarschrift motiveert. Ook kunt u andere bijlagen toevoegen die van belang zijn voor uw bezwaarschrift.
Het besluit blijft gelden wanneer u een bezwaarschrift indient. Wanneer u dit wilt voorkomen, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij Administratie Team B Rechtbank Rotterdam Postbus 50951 3007 BM Rotterdam.
U kunt het verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij de rechtbank via http://rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Bevoegdheid tot het nemen van een verkeersbesluit
De bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 is, bij besluit van het college van B&W d.d. 3 juni 2010, gemandateerd aan ondergetekende;
Gorinchem, 10 november 2014
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gorinchem
Namens dezen,
Teamleider team Stedenbouw, Openbare Ruimte en Verkeer,
A.Van der Dussen
Bijlage:
 • -
  Situatietekening contouren blauwe zone
 • -
  Advies van politie ;