Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AalsmeerStaatscourant 2014, 32481Ruimtelijke plannen

Logo Aalsmeer
Verleende omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan ‘Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.’, Stationsweg 38 en ontwerpbesluit hogere grenswaarden, Aalsmeer

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge artikel 3.10, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend, dat zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3° van die wet omgevingsvergunning hebben verleend voor de activiteiten bouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening op het adres Stationsweg 38 ten behoeve van de realisering van vier appartementen op de verdieping van het bestaande gebouw. Het ontwerpbesluit heeft met ingang van 2 mei 2014 tot en met 12 juni 2014 voor een ieder ter inzage gelegen met de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.

Projectgebied

Het perceel, waarop de omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan betrekking heeft, is gelegen in het dorpscentrum van Aalsmeer aan het begin van de Stationsweg. Het perceel bevindt zich schuin tegenover het Raadhuisplein en grenst aan de achterzijde aan het gebied van de Westeinderplassen.

Doelstelling

Het project voorziet in de realisering van vier appartementen op de verdieping van een bestaand pand. Van toepassing op de projectlocatie is het bestemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.” en de bestemming “Woondoeleinden, niet gestapeld”. Het bouwplan is in strijd met de bepaling, in artikel 8.1 sub a, dat de gronden zijn bestemd voor woningen in niet gestapelde vorm, en, in artikel 8.1 sub b, dat uitsluitend vrijstaande woningen zijn toegestaan. Het bouwplan kan worden gerealiseerd met toepassing van de buitenplanse afwijking ex artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° Wabo, mits voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing en de raad van de gemeente een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven. Voornoemde verklaring is op 11 september 2014 verleend.

Inzien omgevingsvergunning

De verleende omgevingsvergunning ligt met de bijbehorende stukken met ingang van 14 november 2014 tot en met 25 december 2014 voor een ieder ter inzage:

Hogere grenswaarden vanwege wegverkeerslawaai

Ten behoeve van het project hebben burgemeester en wethouders op 11 november 2014 hogere grenswaarden vastgesteld voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaai. Het betreffende besluit ligt samen met de verleende omgevingsvergunning gedurende voornoemde periode ter inzage. Het besluit kan via de hiervoor aangegeven wijze zowel digitaal als analoog worden ingezien als bijlage bij de verleende omgevingsvergunning. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden heeft tegelijkertijd met de ontwerpomgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage gelegen met ingang van 2 mei 2014 tot en met 12 juni 2014 met de mogelijkheid voor belanghebbenden een zienswijze in te dienen.

Beroep

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan door een belanghebbende die ten aanzien van de ontwerpomgevingsvergunning tijdig bij het college een zienswijze heeft kenbaar gemaakt en diegene die kan aantonen daartoe redelijkerwijze niet in staat te zijn geweest, beroep worden ingesteld tegen de verleende omgevingsvergunning bij de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht (Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). Tevens kan hierbij een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. Het is voor burgers ook mogelijk om digitaal beroep in te dienen via de link: https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Conflict%20met%20overheidsorganisatie/33.

Tegen het besluit hogere grenswaarden kan door een belanghebbende die ten aanzien van het ontwerpbesluit hogere grenswaarden tijdig bij het college een zienswijze heeft kenbaar gemaakt en diegene die kan aantonen daartoe redelijkerwijze niet in staat te zijn geweest, beroep worden ingesteld bij de Afdeling rechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag). Tevens kan hierbij een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Het is voor burgers ook mogelijk om digitaal beroep in te dienen via de link: https//digitaalloket.raadvanstate.nl.

Inwerkingtreding

Het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning en het besluit hogere grenswaarden treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.