Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RucphenStaatscourant 2014, 32466Ruimtelijke plannen

Logo Rucphen
Bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, 2e herziening’ ongewijzigd vastgesteld, Rucphen

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Rucphen in zijn vergadering van 29 oktober 2014 het bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, 2e herziening’ ongewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud in het kort

Op 21 mei 2014 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan (nummer 2012070151R3) inzake het op 29 maart 2012 door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012’. In deze uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak wordt het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad op een aantal punten vernietigd. Voor een deel daarvan heeft de Afdeling opgedragen om binnen 26 weken na verzending van de uitspraak – met inachtneming van hetgeen daarin is overwogen – een nieuw besluit te nemen. Hiertoe is deze 2e herziening opgesteld.

Terinzagelegging

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, alsmede het bestemmingsplan zelf en de daarop betrekking hebbende stukken, zal met ingang van 13 november 2014 gedurende een (beroeps)termijn van zes weken tijdens openingstijden ter inzage liggen in het gemeentehuis, Binnentuin 1 te Rucphen. Daarnaast is het vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende stukken digitaal raadpleegbaar via de landelijke voorziening, www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatie NL.IMRO.0840.9000B0001-GU03).

Beroep

Door belanghebbenden kan gedurende bovengenoemde termijn beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voorlopige voorziening

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. De indiener van een beroepschrift kan daarom gedurende bovengenoemde termijn eveneens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding

Ingevolge artikel 3.8, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen die termijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, zal de werking van dit besluit worden opgeschort totdat op het verzoek is beslist.