Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit Consument en MarktStaatscourant 2014, 32394Overig

Mededeling inzake de terinzagelegging van een voorstel tot wijziging van de tariefstructuren en voorwaarden als bedoeld in artikel 27, 31 en 54 van de Elektriciteitswet 1998, ACM

Zaaknummer: 14.0707.52

  • 1. Op grond van artikel 36 en 54 van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet) stelt de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) tariefstructuren en voorwaarden vast naar aanleiding van een voorstel van de gezamenlijke netbeheerders en een representatief deel van de ondernemingen die zich bezighouden met het transporteren, leveren of meten van elektriciteit. Deze ondernemingen worden daarbij statutair vertegenwoordigd door Vereniging Netbeheer Nederland (hierna: Netbeheer Nederland) en Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (hierna: NEDU).

  • 2. De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) heeft op 24 juni 2014 een voorstel ontvangen, dat op 24 september 2014 is aangevuld, voor wijziging van de tariefstructuren en voorwaarden als bedoeld in artikel 27, 31 en 54 van de E-wet. Het voorstel betreft voornamelijk een wijziging van de tarievencode en aanverwante codes, in verband met het afschaffen van het systeemdienstentarief en het landelijk uniforme producenten transporttarief (LUP).

  • 3. ACM past de verkorte procedure toe op de totstandkoming van het besluit. Deze procedure kent een bezwaar- en een beroepsfase. Na vaststelling van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar instellen bij ACM.

  • 4. Het codewijzigingsvoorstel en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ten kantore van ACM (Zurichtoren, Muzenstraat 41 te Den Haag) ter inzage voor een periode van vier weken vanaf de datum van deze publicatie. Wanneer u de stukken wilt inzien, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met de Directie Energie van ACM (tel. 070-7222000). Het codewijzigingsvoorstel is tevens gepubliceerd op de internetpagina van ACM: www.acm.nl  Onderwerpen: Energie  Codes Energie  Actuele codewijzigingsvoorstellen.

  • 5. Belanghebbenden hebben, met ingang van de dag waarop het ontwerp van het besluit ter inzage is gelegd, vier weken de tijd om hun zienswijzen naar voren te brengen. Onder vermelding van het betreffende zaaknummer kunt u uw schriftelijke zienswijze richten aan de Autoriteit Consument en Markt, Directie Energie, postbus 16326, 2500 BH, Den Haag. U wordt verzocht uw reactie ook per e-mail te sturen naar: secretariaat.DE@acm.nl.

  • 6. Op vrijdag 28 november 2014 vindt van 13:00 uur tot 15:30 uur een hoorzitting plaats ten kantore van ACM. Indien u hierbij aanwezig wilt zijn, dan kunt u zich tot en met 24 november 2014 aanmelden via het secretariaat van de Directie Energie van ACM (secretariaat.DE@acm.nl). Bij uw aanmelding wordt u verzocht aan te geven hoeveel spreektijd u wenst. Wanneer er geen aanmeldingen (voor spreektijd) zijn, komt de geplande hoorzitting te vervallen.