Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - ZuidoostStaatscourant 2014, 32378Ruimtelijke plannen

Logo Amsterdam - Zuidoost
Omgevingsvergunning reconstructie kruising N236 Geinbrug, Amsterdam – Zuidoost

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam maakt bekend dat zij op 6 november 2014 in het kader van de WABO een omgevingsvergunning heeft verleend voor:

  • het reconstrueren van het kruispunt N236 ter hoogte van Gein Noord en Gein Zuid op de locatie Provinciale weg N236, T-kruisingen (N236/Gein-Zuid, N236/Zandpad Driemond en N236/Gein-Noord) te Amsterdam (hoofdzakelijk) en De Ronde Venen (gedeeltelijk)

De omgevingsvergunning (OLOnr. 1193665) en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 14 november 2014 gedurende zes weken ter inzage op het stadsdeelkantoor Zuidoost, Anton de Komplein 150, 1102 CW, Amsterdam Zuidoost.

Een digitale versie van de omgevingsvergunning is te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl ( NL.IMRO.0363.T1409PBSTD-VG01) en op de website van het stadsdeel (http://www.zuidoost.amsterdam.nl/bestemmingsplannen). Hoewel de digitale versie van de omgevingsvergunning gelijk is aan het exemplaar dat ter inzage ligt, is het mogelijk dat er verschillen zijn ontstaan tussen beide versies en/of dat een versie niet goed leesbaar is. Voor de zekerheid omtrent de regeling dient altijd het op www.ruimtelijkeplannen.nl gepubliceerde exemplaar te worden geraadpleegd.

Tegen de omgevingsvergunning kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd een beroepsschrift worden ingediend bij de Rechtbank Amsterdam. Beroep is alleen mogelijk voor belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit, of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dat niet hebben gedaan.

Het beroep moet worden ingediend bij de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Beroepschriften moeten ondertekend zijn en ten minste de volgende gegevens bevatten: naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep gericht is, en de gronden van het beroep. Een kopie van het bestreden besluit moet worden meegestuurd.

Amsterdam, 12 november 2014

College burgemeester en wethouders, A.H.P. van Gils Secretaris

E.E. van der Laan burgemeester