Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2014, 32338Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 6 november 2014, nr. 14178694, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bestrijding van het quarantaine organisme Potato spindle tuber viroid, (PSTVd, Fytorichtlijn 2000/29/EG, bijlage IAI) in de veredelingsteelt en productieteelt van aardappel, 2014)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening (EG) 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

BESLUIT:

Artikel 1

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van het middel Hyperclean (14570), ter bestrijding van het quarantaine organisme PSTVd.

Artikel 2

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt na 120 dagen.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bestrijding van het quarantaine organisme PSTVd in de veredelingsteelt en productieteelt van aardappel, 2014.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, namens deze: J.P. Hoogeveen Directeur-Generaal Agro

Bezwaar

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na dagtekening van dit besluit digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen.

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via ‘mijn.rvo.nl’. Om in te loggen heeft u uw gebruikerscode en wachtwoord nodig, voor de ondertekening een TAN-code. Bij een digitaal bezwaarschrift stuurt u een kopie van dit besluit mee als pdf-bestand of u stuurt een kopie per post na.

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle. Bij een schriftelijk bezwaar stuurt u een kopie van dit besluit mee met uw bezwaarschrift.

Op mijn.rvo.nl/bezwaar vindt u meer belangrijke informatie over het digitaal en schriftelijk indienen van een bezwaarschrift.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over uw bezwaarschrift, kijk dan op onze website: mijn.rvo.nl. Of bel ons: 088 042 42 42 (lokaal tarief).

BIJLAGE WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT EN GEBRUIKSAANWIJZING NATRIUMHYPOCHLORIET (HYPERCLEAN, 14570N)

A. WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als ontsmettingsmiddel ter bestrijding van PSTVd ten behoeve van de veredelingsteelt en productieteelt van aardappel

  • a. in kassen, warenhuizen en bewaarplaatsen;

  • b. voor betonvloeren, teelttafels, druppelsystemen (uitwendig), plantcontainers, stekbakjes, plantenkwekers- en aardappelkisten, handgereedschap en machines;

  • c. apparatuur gebruikt bij rooien, transporteren en verwerken van aardappelen

Om verminderd functioneren van een Individuele Behandeling Afvalwater (IBA) te voorkomen en om in het water levende organismen te beschermen, dienen afvalresten die het middel bevatten geloosd te worden op de riolering met aansluiting op de RWZI.

Om waterorganismen en bodemorganismen te beschermen dient de behandeling met dit middel plaats te vinden op een vloeistofdichte vloer en dient afstroming en drift naar nabijgelegen water en bodem te worden voorkomen.

De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

B. GEBRUIKSAANWIJZING

Toepassingen

Algemeen

Hyperclean is een reinigings- en desinfectiemiddel op basis van natriumhypochloriet (NaClO). Het product bevat 5% actieve chloor. Natriumhypochloriet is een sterke oxidator die micro-organismen kan doden bij de juiste toepassing.

Desinfecteren van oppervlakken en materialen

Voor het desinfecteren dienen de oppervlakken en materialen eerst grondig gereinigd te worden. Het gebruikte reinigingsmiddel dient vervolgens met schoon water afgespoeld te worden voordat gedesinfecteerd wordt met Hyperclean. Overtollig water verwijderen. Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken, dat de oppervlakken of materialen gedurende de gehele inwerktijd nat blijven. Toedienen van verdund product kan middels gieten, sproeien of dompelen. Naspoelen met schoon water.

Kassen, warenhuizen en bewaarplaatsen

Toepassen door middel van spuiten of borstelen.

Dosering: 10% (100 ml middel in 1 liter water)

Op betonvloeren, teelttafels, druppelsystemen (uitwendig), plantcontainers, stekbakjes, plantenkwekerskisten, handgereedschap en machines

Toepassen door middel van spuiten of borstelen.

Kisten, plantcontainers, stekbakjes, gereedschap etc. dompelen in een oplossing

Dosering: 10% (100 ml middel in 1 liter water).

TOELICHTING

Algemeen

Artikel 53 van de Verordening (EG) 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309) en artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb) maken het mogelijk in bijzondere omstandigheden vrijstelling te verlenen van het verbod om een niet toegelaten middel binnen Nederland te brengen, op de markt te brengen, voorhanden te hebben of te gebruiken.

Vrijstelling kan worden verleend als een maatregel nodig blijkt voor een gecontroleerd en beperkt gebruik ter beheersing van een gevaar dat op geen enkele andere redelijke manier te beheersen is.

Met dit besluit wordt tijdelijk vrijstelling verleend voor het gebruik van het middel Hyperclean (14570) ter bestrijding van PSTVd in de veredelingsteelt en de productieteelt van aardappel.

Gevaar voor de teelt

In augustus 2014 is PSTVd vastgesteld in de veredelingsteelt van aardappel. PSTVd, Potato spindle tuber viroid, is een viroïde die op de lijst van quarantaine organismen staat van de EU (Fytorichtlijn 2000/29/EG, bijlage IAI). Dit houdt in dat lidstaten, waar het viroïde wordt aangetroffen, alle mogelijke inspanningen moeten leveren om het viroïde uit te roeien of, indien uitroeiing niet haalbaar blijkt, verdere verspreiding te voorkomen. Vernietiging van besmet materiaal en ontsmetting van materialen, vloeren, apparaten e.d. die in aanraking zijn gekomen met besmet materiaal zijn de enige opties om het viroïde uit te roeien. Ook materialen, vloeren etcetera op productiebedrijven waar aardappelen afkomstig van het betreffende veredelingsbedrijf zijn gebruikt dienen te worden ontsmet.

Alternatieven

Uit onderzoek is gebleken dat middelen op basis van natriumhypochloriet (zoals Hyperclean, 5% actief chloor) zeer effectief zijn tegen PSTVd. Hyperclean (14570) is toegelaten als middel ter bestrijding van bacteriën (exclusief bacteriesporen), gisten en virussen op oppervlakken en materialen in kassen, andere teeltruimten, lege bewaar- en verwerkplaatsen van substraten, zaden, planten(delen), bloemen, knollen, bollen, groenten en fruit. De toegelaten gebruiksconcentratie is 1%. Uit onderzoek is gebleken dat voor een goede bestrijding van PSTVd een gebruiksconcentratie van 10% (0,5% actief chloor) noodzakelijk is.

Bijzondere omstandigheden

Het bestrijden van het quarantaine organisme PSTVd in de veredelingsteelt van aardappel is een bijzondere omstandigheid.

Advies College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Het Ctgb constateert dat er na het in acht nemen van risicoreducerende maatregelen geen risico verbonden is aan de vrijstelling.

Het Ctgb adviseert de volgende risicoreducerende maatregelen:

Om verminderd functioneren van een Individuele Behandeling Afvalwater (IBA) te en om in het water levende organismen te beschermen, dienen afvalresten die het middel bevatten geloosd te worden op de riolering met aansluiting op de RWZI.

Om waterorganismen en bodemorganismen te beschermen dient de behandeling met dit middel plaats te vinden op een vloeistofdichte vloer en dienen afstroming en drift naar nabijgelegen water en bodem te worden voorkomen.

De overwegingen

Een vrijstelling is gewenst, om PSTVd afdoende te bestrijden, conform Fytorichtlijn 2000/29/EG.

In overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, heb ik besloten om op grond van artikel 38 van de Wgb vrijstelling te verlenen voor het gebruik van het middel Hyperclean (14570), ter bestrijding van PSTVd ter bestrijding van het quarantaine organisme Potato spindle tuber viroid, (PSTVd EU (Fytorichtlijn 2000/29/EG, bijlage IAI) in de veredelingsteelt en productieteelt van aardappel, 2014).

De door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) voorgestelde risicoreducerende maatregelen zijn overgenomen in het Wettelijk Gebruiksvoorschrift, bijlage bij dit besluit. Hierdoor zijn er geen risico’s verbonden aan de vrijstelling.

Deze vrijstelling treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening in de Staatscourant en vervalt 120 dagen daarna.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, namens deze: J.P. Hoogeveen Directeur-Generaal Agro