Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 31 oktober 2014, nr. WJZ/14170643, houdende intrekking van de Tijdelijke regeling vervoersverbod bijen Zuidlaren-Hoogezand-Sappemeer 2014 en de Tijdelijke regeling vervoersverbod bijen Exloo 2014

De Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op artikel 30, eerste lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

ARTIKEL I

De volgende regelingen worden ingetrokken:

  • a. Tijdelijke regeling vervoersverbod bijen Zuidlaren-Hoogezand-Sappemeer 2014;

  • b. Tijdelijke regeling vervoersverbod bijen Exloo 2014.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt voor wat betreft artikel I, onderdeel a, terug tot en met 18 oktober 2014 en voor wat betreft artikel I, onderdeel b, tot en met 1 november 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 31 oktober 2014

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma

TOELICHTING

Eind augustus zijn in de gemeenten Zuidlaren-Hoogezand-Sappemeer en in Exloo, gemeente Borger-Odoorn, onder bijen uitbraken van Amerikaans vuilbroed geconstateerd. Om verdere verspreiding van deze voor bijen besmettelijke ziekte te voorkomen, is op 1 september 2014 respectievelijk 5 september 2014 een vervoersverbod ingesteld binnen en vanuit de in deze regelingen beschreven gebieden (Tijdelijke regeling vervoersverbod bijen Zuidlaren-Hoogezand-Sappemeer 2014 en Tijdelijke regeling vervoersverbod bijen Exloo 2014).

Uit een screening is gebleken dat er in de gemeenten Zuidlaren-Hoogezand-Sappemeer en in Exloo, gemeente Borger-Odoorn, niet langer sprake is van een besmetting met Amerikaans vuilbroed. De hiervoor genoemde regelingen van 1 september 2014 respectievelijk 5 september 2014 worden daarom ingetrokken.

De intrekking zal voor wat betreft de Tijdelijke regeling vervoersverbod bijen Zuidlaren-Hoogezand-Sappemeer 2014 terugwerken tot en met 18 oktober 2014. Voor wat betreft de Tijdelijke regeling vervoersverbod bijen Exloo 2014 werkt deze regeling terug tot en met 1 november 2014.

De wijziging van deze regeling heeft geen gevolgen voor de administratieve lasten.

Met de inwerkingtreding van deze regeling wordt afgeweken van het uitgangspunt dat een ministeriële regeling op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober in werking treedt. Omdat deze regeling voorziet in een intrekking van een verbod welke de betrokkenen begunstigt, is gekozen om de Tijdelijke regeling vervoersverbod bijen Zuidlaren-Hoogezand-Sappemeer 2014 en de Tijdelijke regeling vervoersverbod bijen Exloo 2014 met terugwerkende kracht in te trekken. Omwille van de rechtszekerheid is de doelgroep gebaat bij een spoedige inwerkingtreding van de regeling.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma

Naar boven