Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestStaatscourant 2014, 31829Verkeersbesluiten
Verkeersbesluit parkeerverbodszone Dijkstraten
Logo Best
Eigen Kenmerk: IN14-05179
Burgemeester en wethouders van Best,
Overwegingen ten aanzien van het besluit
Gelet op
De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Algemene wet bestuursrecht, het mandaatbesluit- en register van de gemeente Best, het Stedenbouwkundig plan Dijkstraten en het Gemeentelijk Verkeers- en VervoerPlan – Beleidsnota – Waar willen we naartoe? (februari 2008).
 
Overwegende
Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.
 
Uit het oogpunt van
Het verzekeren van de veiligheid op de wegen;
Het beschermen van de weggebruikers en passagiers;
Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer. 
Is het gewenst om
In de nieuwbouwwijk Dijkstraten een parkeerverbodszone in te stellen.  
 
Motivering
De wijk Dijkstraten is gelegen aan de noordzijde van Best en wordt begrensd door de spoorlijn Tilburg-Eindhoven aan de oostzijde, de Oirschotseweg aan de zuidzijde en de Ringweg aan de noordwestzijde. Dijkstraten is een nieuwbouwwijk die momenteel wordt gerealiseerd en waar op een aantal plaatsen de eerste woningen al zijn gebouwd. Eind 2013 hebben de eerste bewoners de nieuwe huizen betrokken. In het voorjaar van 2014 is het woonrijp maken van de eerste straten begonnen. In het bestemmingsplan voor de wijk Dijkstraten is opgenomen dat binnen de wijk verblijven centraal staat. Een inrichting van de openbare ruimte als erftoegangswegen is dan een logisch gevolg. Erftoegangswegen zijn bedoeld voor het toegankelijk maken van percelen. De snelheid van het gemotoriseerd verkeer moet laag zijn, zodat manoeuvres als draaien, keren, in - en uitstappen en oversteken zo veilig mogelijk moeten kunnen worden uitgevoerd. Op erftoegangswegen is het gemotoriseerd verkeer ondergeschikt aan het woon- en leefmilieu en zijn alle verkeersdeelnemers gelijkwaardig.    
Parkeren op de rijbaan is in veel “oudere” 30 km-zones gebruikelijk, maar kent nadelen. Zo kunnen vrachtwagens, vuilniswagens en hulpdiensten hinder van geparkeerde voertuigen op de rijbaan ondervinden bijvoorbeeld wanneer deze ter hoogte van een bocht staan, als gevolg waarvan zij de bocht niet kunnen nemen. Het aanwijzen van parkeervakken en –stroken levert ook een rustiger straatbeeld op en maakt de straat geschikter om te verblijven en te spelen. De wijk Dijkstraten wordt, conform de gemeentelijke Nota Parkeernormen, ontwikkeld met een parkeernorm van 1,7 parkeerplaatsen per woning. De benodigde parkeerplaatsen worden met name in de openbare ruimte gerealiseerd en zijn buiten de rijbaan gelegen (parkeervakken voor haaks- dan wel langsparkeren). Een deel van de woningen beschikt daarnaast over de mogelijkheid om op eigen terrein te parkeren. Gelet op het bovenstaande zullen voldoende parkeerplaatsen/-mogelijkheden voor bewoners en bezoekers aanwezig zijn en is het niet noodzakelijk om buiten de als zodanig aangegeven parkeerplaatsen of het eigen terrein te parkeren. Het is dan ook wenselijk om een parkeerverbodszone in te stellen waarbinnen alle erftoegangswegen in de wijk Dijkstraten vallen. 
Omdat het niet mogelijk is weggebruikers te verplichten gebruik te maken van parkeerplaatsen die (nog) niet zijn gerealiseerd, zal de parkeerverbodszone stapsgewijs worden ingevoerd in de straten die woonrijp zijn gemaakt.  
Belangenafweging
Het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg alsmede het voorkomen van gevaarlijke verkeerssituaties weegt in deze zwaarder dan het kunnen parkeren van voertuigen op andere plaatsen dan de als zodanig herkenbare parkeerplaatsen of het eigen terrein. 
Gehoord
Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer is overleg gevoerd met de politie Oost Brabant, District Eindhoven, Basisteam De Kempen.
 
BESLUIT
Een parkeerverbodszone in te stellen in de woonrijp gemaakte erftoegangswegen van de wijk Dijkstraten door middel van het plaatsen van borden, nummer E1(zone) en E1(zone-einde) van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.
 
Best, 5 november 2014

Burgemeester en wethouders van Best,

Namens deze,

dhr. J.B. Sellink MPM

afdelingsmanager Uitvoering

Mededelingen
Inzage
Het ontwerp verkeersbesluit ligt gedurende zes weken na de publicatie in de Staatscourant voor één ieder ter inzage bij de receptie gedurende de openingstijden van het gemeentehuis te Best.
 
Beroep
Binnen zes weken kunt u tegen dit besluit beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant. De termijn van zes weken begint op de dag na de datum waarop dit besluit in de Staatscourant is gepubliceerd.
 
Bij onverwijlde spoed, hebt u de mogelijkheid een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een dergelijk verzoek kunt u alleen indienen, indien u tevens een beroepsschrift hebt ingediend. U bent hiervoor griffierecht verschuldigd.
 
U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden