Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestStaatscourant 2014, 31823Verkeersbesluiten
Ontwerp verkeersbesluit parkeerplaats voor laden elektrische voertuigen - parkeerterrein winkelcentrum Heivelden
Logo Best
Eigen Kenmerk: IN14-05159
Burgemeester en wethouders van Best,
Overwegingen ten aanzien van het besluit
Gelet op
De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Algemene wet bestuursrecht, het mandaatbesluit en -register van de gemeente Best, het Milieubeleidsplan Best 2012-2016 en het Gemeentelijk Verkeers- en VervoerPlan – Beleidsnota – Waar willen we naartoe? (februari 2008).
 
Overwegende
Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.
 
Uit het oogpunt van
Het stimuleren van elektrisch vervoer in de gemeente Best;
Het verzekeren van de veiligheid op de wegen.
 
Is het gewenst om
Een laadpaal ten behoeve van elektrische voertuigen te plaatsen op het parkeerterrein van winkelcentrum Heivelden en de twee bijbehorende parkeerplaatsen te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen. In eerste instantie zal slechts bij één van de twee parkeervakken een bord worden geplaatst. Bij voldoende gebruik zal ook de tweede parkeerplaats worden gereserveerd voor het opladen van elektrische voertuigen. 
Motivering
Elektrisch vervoer is in Nederland in opkomst. Voor het opladen van een elektrisch voertuig is een verbinding met een laadpaal middels een snoer noodzakelijk. Om elektrisch vervoer tot een succes te kunnen maken, is de beschikbaarheid van voldoende oplaadpunten belangrijk. De gemeente Best verleent daarom graag haar medewerking aan de plaatsing van oplaadpunten in de openbare ruimte. Wie niet beschikt over parkeergelegenheid op eigen terrein, zal hiervoor immers gebruik moeten maken van een parkeerplaats in de openbare ruimte. Op deze manier wordt ook voorkomen dat men een snoer van de eigen woning, over een trottoir en/of rijweg, naar het voertuig moet leggen, met alle veiligheidsrisico’s van dien. Bijkomend voordeel van deze aanpak is dat de laadmogelijkheid door iedereen met een elektrisch voertuig kan worden benut, in plaats van slechts één bewoner. Om de bruikbaarheid van de laadpaal te kunnen garanderen, is het noodzakelijk om de bijbehorende parkeerplaats te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen. Dit is mogelijk met het bord E4 uit het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens, voorzien van een onderbord met opschrift “alleen opladen elektrische voertuigen”.Aan een laadpaal kunnen twee voertuigen worden gekoppeld, echter zal de tweede parkeerplaats pas voor elektrisch laden worden gereserveerd als uit het gebruik van de paal en/of verzoeken van (potentiële) gebruikers blijkt dat hier voldoende vraag naar is. 
Belangenafweging
Weliswaar gaat door de maatregel een openbare parkeerplaats verloren. Omdat de parkeerplaats niet wordt uitgegeven op naam en/of kenteken, en de laadpaal door eenieder met een elektrisch voertuig en een voor dit doeleinde ontwikkelde en uitgegeven pas kan worden gebruikt, wordt voorkomen dat een openbare parkeerplaats voor één individu wordt gereserveerd.  
 
Gehoord
Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer is overleg gevoerd met de politie Oost Brabant, District Eindhoven, Basisteam De Kempen.
BESLUIT
Op het parkeerterrein van winkelcentrum Heivelden één parkeerplaats te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen, door middel van plaatsing van het bord E4 uit het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens, voorzien van een onderbord met opschrift “alleen opladen elektrische voertuigen”, op de locatie zoals aangegeven in bijgevoegd document getiteld C03049_Basisdocument PNB fase A2 v2 0 Heivelden ZA.pdf en bij voldoende gebruik van de laadpaal ook het tweede parkeervak op deze wijze te reserveren.
 
Best, 5 november 2014

Burgemeester en wethouders van Best,

Namens deze,

dhr. J.B. Sellink MPM

afdelingsmanager Uitvoering

Mededelingen
Inzage
Het ontwerp verkeersbesluit ligt gedurende zes weken na de publicatie in de Staatscourant voor één ieder ter inzage bij de receptie gedurende de openingstijden van het gemeentehuis te Best.
 
Zienswijze
Tegen dit ontwerp verkeersbesluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de publicatie in de Staatscourant hun zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Best, postbus 50, 5680 AB Best. Vermeld naast uw inhoudelijke zienswijze ten minste uw naam en adres, de datum waarop u uw zienswijze indient en het kenmerk van het besluit waarop uw zienswijze betrekking heeft.