Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenStaatscourant 2014, 31798Vergunningen
Gemeente Heerlen - Bekendmaking overschrijding beslistermijn aanvraag Milieuneutraal veranderen (voormalige 8.19 Melding Wm)
Logo Heerlen
Melding
Air Liquide B.V. heeft een aanvraag ingediend voor een milieuneutrale verandering van de inrichting aan de Jan Campertstraat 5, 6416 SG in Heerlen.
 
De melding heeft betrekking op:
  • 1.
    het verwijderen van de installatie met oxiderende gassen;
  • 2.
    verwijderen permanent geplaatste waterstoftrailer;
  • 3.
    verminderen hoeveelheid opgeslagen waterstof van 432 kg naar maximaal 216 kg.
 
Kennisgeving
Burgemeester en wethouders van Heerlen verklaren dat de aanvraag voor de veranderingen van de inrichting aan de Jan Campertstraat 5 in Heerlen, voldoet aan de bepalingen van artikel 3.10 lid 3 van de Wabo. Gelet hierop had binnen 8 weken een besluit bekend gemaakt moeten worden. Deze termijn hebben wij niet gehaald, waardoor de aangevraagde omgevingsvergunning van rechtswege verleend is.
 
Bent u het niet eens met het besluit?
Tot en met 17 december 2014 kunnen belanghebbenden schriftelijk bezwaar aantekenen bij:
Burgemeester en wethouders van Heerlen
Postbus 1
6400 AA Heerlen
 
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hiervoor moet u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.