Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaaksbergenStaatscourant 2014, 31404Ruimtelijke plannen

Logo Haaksbergen
Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Kattendamsweg 19’, Haaksbergen

Burgemeester en wethouders van Haaksbergen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend:

Ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Kattendamsweg 19’

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van dinsdag 28 oktober 2014 besloten het ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Kattendamsweg 19’ ter inzage te leggen. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de percelen behorende bij de Kattendamsweg 19. Door de aanleg van de nieuwe N18 moet de situering van het bestemmingsvlak worden gewijzigd. De huidige woning wordt hierbij gesloopt en op een andere locatie binnen het bestemmingsvlak opnieuw opgericht. Hiermee wordt voldaan aan de gestelde afstanden van de nieuwe N18. Ten behoeve van het verleggen van het bestemmingsvlak zijn een aantal landschapsmaatregelen genomen. De nieuwe woning wordt hierbij landschappelijk ingepast.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1121-0001.

Ter inzage

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Kattendamsweg 19’ inclusief bijbehorende bijlagen ligt met ingang van vrijdag 7 november 2014 tot en met donderdag 18 december 2014 voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Het plan met de bijbehorende stukken is tevens in digitale vorm te raadplegen via onze website www.haaksbergen.nl → Bouwen, wonen, milieu en afval → Ruimtelijke plannen → Bestemmingsplannen → Buitengebied → Plannen in ontwerpfase. Hier vindt u ook een rechtstreekse link naar www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tijdens de terinzage termijn kan een ieder reageren. Uw zienswijze kunt u indienen bij de gemeenteraad, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Tevens bestaat de mogelijkheid voor een mondelinge zienswijze. Hiervoor kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, Björn Weustink, telefoonnummer (053) 573 45 67.

Haaksbergen, 6 november 2014

burgemeester en wethouders van Haaksbergen, J.C. Gerritsen, burgemeester

M.E. Kragting-de Groot, loco-secretaris