Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BergambachtStaatscourant 2014, 31370Ruimtelijke plannen

Logo Bergambacht
Bestemmingsplan De Nieuwe Wetering II vastgesteld, Bergambacht

Bestemmingsplan De Nieuwe Wetering II vastgesteld; omgevingsvergunning en watervergunning met betrekking tot de vestiging van Kruiswijk Recycling BV aan de Handelsweg 5 te Bergambacht verleend.

Burgemeester en wethouders van Bergambacht, gedeputeerde staten van Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard maken, gelet op artikel 3.12 van de Wabo en artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat:

  • 1. de gemeenteraad van Bergambacht op 30 september 2014 het bestemmingsplan "De Nieuwe Wetering II" (idn-code: NL.IMRO.0491.BP1231NW201-va01) gewijzigd heeft vastgesteld,

  • 2. de hiermee gecoördineerd behandelde omgevingsvergunning (vergunningnummer 2012207124) op 7 oktober 2014 is verleend door de Omgevingsdienst Midden-Holland namens gedeputeerde staten van Zuid-Holland en;

  • 3. de daarmee gecoördineerde watervergunning (vergunningnummer L.13.139.V01) op 22 oktober 2014 is verleend door het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Het bedrijf Kruiswijk Recycling wil verhuizen van de Oost Vlisterdijk 32 in de gemeente Vlist naar de Handelsweg 5 op het bedrijventerrein De Nieuwe Wetering in de gemeente Bergambacht. Voor het initiatief heeft een merbeoordeling plaatsgevonden er is geen nadere milieueffectrapportage noodzakelijk.

Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen zijn zowel het bestemmingsplan als de omgevingsvergunning en de watervergunning op enkele punten aangepast. Daarnaast zijn enkele ambtelijke wijzigingen doorgevoerd en is in de raad een amendement aangenomen. Een overzicht van de wijzigingen en het amendement ligt bij de stukken ter inzage.

De stukken kunnen ingezien worden van 5 november tot en met 16 december 2014. Voor het inzien kan een afspraak gemaakt worden met de publieksbalie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Beheer (ROB) van maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 12.00 uur. Het bestemmingsplan is tevens raadpleegbaar op de gemeentelijke internetsite (www.bergambacht.nl) en op de landelijke internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl.

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening maakt het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. In dit geval is het bestemmingsplan, de aanvraag van de omgevingsvergunning en de aanvraag van de watervergunning gecoördineerd behandeld (besluit gemeenteraad 28 mei 2013).

Door het toepassen van deze coördinatieregeling zijn de betrokken besluiten op de vergunningaanvragen en het bestemmingsplan gezamenlijk voorbereid en bekendgemaakt. Deze besluiten doorlopen één gecombineerde procedure. Tevens vindt bundeling van rechtsbescherming plaats zodat een belanghebbende tegen de gecoördineerde besluiten één rechtsmiddel kan aanwenden. Voor de gecoördineerde besluiten geldt dus één beroepstermijn.

Degene die met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpbeschikkingen tijdig zijn zienswijze kenbaar heeft gemaakt, alsmede de belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze kenbaar te maken, kan gedurende bovengenoemde termijn beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Tegen de gewijzigd vastgestelde delen kan een ieder beroep instellen.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning treedt in werking op 17 december 2014. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Degene die beroep instelt, kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.