Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatscourant 2014, 31274Besluiten van algemene strekking

Bekendmaking en besluit tot inwerkingtreding van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 3 november 2014, nr. IENM/BSK-2014/229688, van internationale besluiten met betrekking tot de veiligheid van zeeschepen

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op de artikelen 70 en 71, eerste en vierde lid, van het Schepenbesluit 2004, de artikelen 60 en 61 van de Regeling veiligheid zeeschepen, artikel 19, vierde lid, van de Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen, artikel 42, vierde lid, van het Besluit voorkoming verontreiniging door schepen in samenhang met artikel 17a van de Regeling voorkoming verontreiniging door schepen;

MAAKT BEKEND:

Op 22 mei 2014 heeft de Maritieme Veiligheidscommissie (MSC) van de Internationale Maritieme Organisatie de volgende resoluties aangenomen:

  • MSC.372(93), houdende wijzigingen van de Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (International Maritime Dangerous Goods Code; IMDG-Code);

  • MSC.376(93), houdende wijzigingen van de Code voor de bouw en uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren (Bulk Chemical Code; BCH-Code);

  • MSC.377(93), houdende wijzigingen van de Code voor de bouw en uitrusting van schepen die vloeibaar gemaakte gassen in bulk vervoeren (Gas Carrier Code; GC-Code);

In juli 2014 is onder auspiciën van de Internationale Maritieme Organisatie de bij circulaire 396 (SLS 14) als voor het Koninkrijk der Nederlanden geldende equivalente regeling aangemelde Code voor de veiligheid van kleine commerciële schepen waarmee reizen worden ondernomen in het Caribisch gebied (Code of Safety for Small Commercial Vessels; SCV-Code) gewijzigd.

De bij resolutie MSC.372(93) vastgestelde wijzigingen van de IMDG-Code treden internationaal in werking met ingang van 1 januari 2016. Echter, de MSC geeft de Verdragsluitende Partijen bij het op 1 november 1974 te Londen tot stand gekomen Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (Trb. 1976, 157) en de bij dat verdrag behorende bindende protocollen, aanhangsels en bijlagen (het SOLAS-verdrag) de mogelijkheid de gewijzigde IMDG-Code gedeeltelijk of in zijn geheel vanaf 1 januari 2015 in werking te laten treden.

De bij resolutie MSC.372(93) vastgestelde wijzigingen van de IMDG-Code en de Nederlandse vertaling hiervan, de bij resolutie MSC.376(93) vastgestelde wijzigingen van de BCH-Code, de bij resolutie MSC.377(93) vastgestelde wijzigingen van de GC-Code en de gewijzigde SCV-Code liggen ter inzage bij de bibliotheek van de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1–6, 2596 JG te Den Haag.

De gewijzigde SCV-Code ligt tevens ter inzage bij:

Netherlands Shipping Inspectorate Caribbean Region

Kaya International z/n

Kralendijk

Bonaire, Caribisch Nederland

Netherlands Shipping Inspectorate Caribbean Region

Mazingacomplex, Fort Oranjestraat

Oranjestad

Sint Eustatius, Caribisch Nederland

BESLUIT:

ARTIKEL I

Met ingang van 1 januari 2015 gaan de bij resolutie MSC.372(93) vastgestelde wijzigingen van de IMDG-Code gelden voor de toepassing van het Schepenbesluit 2004, de Regeling veiligheid zeeschepen, de Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen en de Regeling voorkoming verontreiniging door schepen, met dien verstande dat tot en met 31 december 2015 tevens de voorschriften van de IMDG-Code zoals die luidden op 31 december 2014 mogen worden toegepast.

ARTIKEL II

Met ingang van 1 januari 2016 gaan de bij resolutie MSC.376(93) vastgestelde wijzigingen van de BCH-Code gelden voor de toepassing van het Schepenbesluit 2004.

ARTIKEL III

Met ingang van 1 januari 2016 gaan de bij resolutie MSC.377(93) vastgestelde wijzigingen van de GC-Code gelden voor de toepassing van het Schepenbesluit 2004.

ARTIKEL IV

Met ingang van 15 november 2014 gaan de wijzigingen van de SCV-Code gelden voor de toepassing van de Regeling veiligheid zeeschepen.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant, de Landscourant van Aruba, de Curaçaose Courant en de Landscourant van Sint Maarten worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

TOELICHTING

Met dit besluit wordt een aantal internationale besluiten met betrekking tot de veiligheid van zeeschepen bekendgemaakt. Het betreft hier wijzigingen van internationale en regionale codes die op grond van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen nog niet bekend zijn gemaakt in het Tractatenblad of hier niet in bekend gemaakt hoeven te worden. Met de onderhavige bekendmaking wordt voldaan aan de artikelen 70 en 71 van het Schepenbesluit 2004, de artikelen 60 en 61 van de Regeling veiligheid zeeschepen, artikel 19 van de Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen en artikel 17a van de Regeling voorkoming verontreiniging door schepen.

De bekendmaking betreft allereerst een door de Maritieme Veiligheidscommissie (MSC) van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) aangenomen wijziging van de Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (International Maritime Dangerous Goods Code; IMDG-Code). Door middel van deze bekendmaking werken de wijzigingen niet alleen door in het Schepenbesluit 2004 en de Regeling veiligheid zeeschepen, maar ook in de Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen en de Regeling voorkoming verontreiniging door schepen.

Daarnaast worden door de MSC aangenomen wijzigingen van de Code voor de bouw en uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren (Bulk Chemical Code; BCH-Code) en Code voor de bouw en uitrusting van schepen die vloeibaar gemaakte gassen in bulk vervoeren (Gas Carrier Code; GC-Code) bekendgemaakt.

Tot slot wordt een wijziging van de Code voor de veiligheid van kleine commerciële schepen waarmee reizen worden ondernomen in het Caribisch gebied (Code of Safety for Small Commercial Vessels; SCV-Code) bekendgemaakt en wordt besloten op welk moment deze wijziging in Nederland in werking zal treden.

IMDG-Code

De IMDG-Code ziet op het vervoer van gevaarlijke, verpakte lading met zeeschepen en wordt elke twee jaar herzien. De met resolutie MSC.372(93) vastgestelde wijzigingen van de IMDG-Code treden internationaal in werking met ingang van 1 januari 2016. De Code biedt echter de mogelijkheid om de gewijzigde regels al vanaf 1 januari 2015 op nationaal niveau in werking te laten treden. Nederland maakt uit praktische overwegingen van deze mogelijkheid gebruik. Eerdere inwerkingtreding heeft namelijk als voordeel dat de sector al eerder kan aansluiten bij soortgelijke veiligheidseisen die voor andere vervoersmodaliteiten reeds gelden of met ingang van 1 januari 2015 zullen gaan gelden. De eerdere toepassing van de gewijzigde IMDG-Code geschiedt door de sector op vrijwillige basis. Tot en met 31 december 2015 mogen tevens de voorschriften van de IMDG-Code zoals die luidden op 31 december 2014 nog worden toegepast. Van de met resolutie MSC.372(93) vastgestelde wijzigingen van de IMDG-Code zal, voordat deze wijzigingen op 1 januari 2016 internationaal in werking treden, in het Tractatenblad mededeling worden gedaan. Omdat de wijzigingen op nationaal niveau al eerder in werking treden, worden deze vóór de inwerkingtreding op 1 januari 2015 tevens in de Staatscourant, de Landscourant van Aruba, de Curaçaose Courant en de Landscourant van Sint Maarten bekendgemaakt.

BCH-Code

De BCH-Code betreft de bouw en uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren. De met resolutie MSC.376(93) vastgestelde wijzigingen van de BCH-Code treden in samenhang met de aanvaarding en inwerkingtreding van de overeenkomstige wijzigingen van de IBC-Code (International Bulk Chemical Code) in werking met ingang van 1 januari 2016. Met ingang van die datum gaan de bij resolutie MSC.376(93) vastgestelde wijzigingen van de BCH-Code gelden voor de toepassing van het Schepenbesluit 2004.

GC-Code

De GC-Code betreft de bouw en uitrusting van schepen die vloeibaar gemaakte gassen in bulk vervoeren. De met resolutie MSC.377(93) vastgestelde wijzigingen van de GC-Code treden in samenhang met de aanvaarding en inwerkingtreding van de overeenkomstige wijzigingen van de IGC-Code (International Gas Carrier Code) in werking met ingang van 1 januari 2016. Met ingang van die datum gaan de bij resolutie MSC.377(93) vastgestelde wijzigingen van de GC-Code gelden voor de toepassing van het Schepenbesluit 2004.

SCV-Code

Onder auspiciën van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) is in 2001 de SCV-Code tot stand gekomen. Deze Code bevat specifieke veiligheidseisen voor kleine commercieel opererende zeeschepen in het Caribisch gebied. De SCV-Code is door verschillende landen in het Caribisch gebied als equivalente regeling als bedoeld in voorschrift I/5 van het SOLAS-verdrag1 bij de IMO en de partijen bij het SOLAS-verdrag aangemeld en wordt in het Caribisch gebied breed toegepast. Ook het Koninkrijk der Nederlanden heeft de SCV-Code bij circulaire 396 (SLS 14) als equivalente regeling aangemeld. Toepassing van de SCV-Code is namelijk wenselijk uit oogpunt van uniformiteit van certificering en toepassing van veiligheidseisen in het Caribisch gebied.

Met ingang van 1 juli 2014 is met een wijziging van de Regeling veiligheid zeeschepen de SCV-Code in Nederland geïmplementeerd en kan de Code worden toegepast door Caribisch-Nederlandse zeeschepen en voor Nederlandse schepen als zij gebruikt worden voor het maken van reizen in de Caribische handelszone (Stcrt. 2014, 164261). Na die datum zijn door vertegenwoordigers van de bij de Code betrokken landen afspraken gemaakt over wijziging van de SCV-Code. Voor de toepassing van de Regeling veiligheid zeeschepen gaan deze wijzigingen met ingang van 15 november 2014 gelden.

Naast terinzagelegging in het Europese deel van Nederland zullen de Codes ook ten kantore van de Inspectie Leefomgeving en Transport in Caribisch Nederland komen te liggen. Meer informatie over de modernisering van deze maritieme regelgeving voor Caribisch-Nederlandse zeeschepen is te raadplegen op de internetsite van Rijksdienst Caribisch Nederland (www.rijksdienstCN.com). Ook is de nieuwe regelgeving inclusief de SCV-Code op te vragen bij ILT/scheepvaart op Bonaire en Sint Eustatius via nsicn@RijksdienstCN.com.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Het op 1 november 1974 te Londen totstandgekomen Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (Trb. 1976, 157) en de bij dat verdrag behorende bindende protocollen, aanhangsels en bijlagen.