Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst West-HollandStaatscourant 2014, 31262Overig

Beschikking beoordelingsplicht milieueffectrapportage – Industrieweg 24 in Zoeterwoude, Omgevingsdienst West-Holland

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

De Omgevingsdienst West-Holland maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland gelet op artikel 7.17 van de Wet milieubeheer, het volgende bekend.

Op 18 september 2014 heeft Vliko B.V. gelegen aan Industrieweg 24, 2382 NW in Zoeterwoude medegedeeld een inrichting op te richten voor het verwerken van afvalstoffen.

De Omgevingsdienst heeft besloten dat door Vliko B.V. geen milieueffectrapportage behoeft te worden opgesteld. Hierdoor kan een aanvraag om omgevingsvergunning zonder opschortende voorwaarden worden ingediend en in behandeling worden genomen.

De voorgenomen activiteit leidt, gezien de omstandigheden waaronder zij wordt ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Stukken inzien

De stukken liggen ter inzage van donderdag 6 november 2014 tot en met woensdag 17 december 2014 in het gemeentehuis in Zoeterwoude Dorp, maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en op dinsdag op afspraak van 16.00 uur tot 19.00 uur.

Bezwaar indienen door de initiatiefnemer

Anderen dan de initiatiefnemer kunnen op dit moment geen bezwaar indienen op dit mer-beoordelingsbesluit. Het mer-beoordelingsbesluit wordt meegenomen bij de besluitvorming omtrent de omgevingsvergunning milieu. Een ieder kan bij de terinzagelegging van de omgevingsvergunning milieu zienswijzen indienen op de omgevingsvergunning alsook het mer-beoordelingsbesluit.

Tegen deze beschikking kan de initiatiefnemer tot en met woensdag 17 december 2014 een bezwaarschrift indienen, gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, per adres van de Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden o.v.v. ‘bezwaarschrift Mer-beoordeling Vliko, Industrieweg 24 te Zoeterwoude’.

De volgende onderdelen moeten in het bezwaarschrift zijn opgenomen:

  • de dagtekening

  • een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht

  • de naam en adres van de indiener

  • de gronden van het bezwaar

  • de ondertekening

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend kan, in spoedeisende gevallen, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. Hiermee voorkomt u dat dit besluit van kracht wordt in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift. U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op bovengenoemde website voor de precieze voorwaarden. Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening toe te sturen aan:, per adres Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met D. van Dongen (procedureel):

071-4083117, procedurekamer@odwh.nl of A.J.Oudijk (inhoudelijk): 071-4083272.