Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Reusel-De MierdenStaatscourant 2014, 31215Ruimtelijke plannen

Logo Reusel-De Mierden
Bekendmaking terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Landgoed Wellenseind’ en ontwerpverzoek herbegrenzing ecologische hoofdstructuur, Reusel-De Mierden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Landgoed Wellenseind” van 3 november tot en met 15 december 2014 ter inzage ligt.

Inhoud

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van het Landgoed Wellenseind tussen de N269 en Dunsedijk te Lage Mierde. Het betreft een aantal ontwikkelingen op het landgoed die bijdragen aan de duurzame instandhouding van het cultuurhistorisch waardevolle landgoed. Naast de kwalitatieve verbetering van de cultuurhistorische, natuur- en landschappelijke waarden op het landgoed worden een aantal economische dragers toegevoegd.

Het ontwerpbestemmingsplan bestaat uit een toelichting, planregels en verbeelding.

Ontwerpverzoek herbegrenzing Ecologische Hoofdstructuur

Het landgoed ligt binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De voorgenomen ontwikkelingen kunnen alleen via een aantasting van de EHS. Artikel 5 van de provinciale Verordening ruimte 2014 biedt de mogelijkheid om over te gaan tot een herbegrenzing van de EHS. Hiervoor moet natuurcompensatie plaatsvinden en moeten gedeputeerde staten van Noord-Brabant (GS) tevoren besluiten over de herbegrenzing van de EHS. De natuurcompensatie wordt geregeld in het bestemmingsplan “Landgoed Wellenseind” en in de afgesloten (anterieure) overeenkomst. Gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan leggen wij het ontwerpverzoek tot herbegrenzing van de EHS ter inzage.

Dit verzoek sturen wij zo snel mogelijk na afloop van de zienswijzenperiode van het ontwerpbestemmingsplan naar GS, eventueel vergezeld met de ambtelijke beoordeling van de kenbaar gemaakte zienswijzen. GS moeten vervolgens binnen vier weken na ontvangst van het verzoek beslissen. Pas daarna kan de gemeenteraad besluiten over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Voorontwerp

Er heeft eerder geen voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Maar bij de voorbereidingen zijn wel de provincie Noord-Brabant en Waterschap De Dommel betrokken geweest. Hun reacties zijn verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan.

Geen vaststelling exploitatieplan

De gemeenteraad is verplicht om tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan vast te stellen (artikel 6.12 Wro). Burgemeester en wethouders zijn een anterieure overeenkomst aangegaan, zodat het vaststellen van een exploitatieplan niet nodig is.

Inzage

Het ontwerpbesluit en het ontwerpbestemmingsplan liggen ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur en op dinsdag tot 19.00 uur. Tegen betaling van leges kunt u kopieën krijgen van de ter inzage liggende stukken.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook digitaal raadplegen op:

Het identificatienummer van het ontwerpbestemmingsplan is NL.IMRO.1667.BPBwell0012-ON01.

Zienswijzen

Tijdens de ter inzage termijn kan een ieder bij de gemeenteraad een zienswijze naar voren brengen. Dit kan op de volgende manieren:

  • schriftelijk (geen e-mail): de gemeenteraad van Reusel-De Mierden, postbus 11, 5540 AA Reusel;

  • •  mondeling: na afspraak met Harrie Wouters, telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer (0497) 650 181 of via e-mailadres h.wouters@reuseldemierden.nl. De gemeente maakt een kort verslag van de mondelinge zienswijze.

Vragen

Voor het inwinnen van nadere informatie kunt u contact opnemen met Marijn Hartgerink of Harrie Wouters. U bereikt hen via het telefoonnummer (0497) 650 650 of via de e-mailadressen m.hartgerink@reuseldemierden.nl en h.wouters@reuseldemierden.nl.

Reusel, 31 oktober 2014.

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden, de secretaris, M.J. Doeven

de burgemeester, H.A.J. Tuerlings