Besluit van 15 oktober 2014, houdende wijziging van het Instellingsbesluit Actal 2011

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 8 oktober 2014, nr. WJZ / 14145551, gedaan mede namens Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst;

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Instellingsbesluit Actal 2011 wordt gewijzigd als volgt:

A

Na artikel 2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2a

  • 1. Het college heeft tevens tot taak het op verzoek van gemeenten adviseren van die gemeenten:

    • a. over de gevolgen van voorgenomen verordeningen en andere gemeentelijke regels voor de regeldruk voor bedrijfsleven, burgers en beroepsbeoefenaren in de sectoren zorg, onderwijs, veiligheid en sociale zekerheid;

    • b. over strategische vraagstukken op het terrein van regeldruk.

  • 2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een verzoek dat wordt ingediend door het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

B

Aan artikel 4 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op de uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 2a, met dien verstande dat, in afwijking van die leden, het college bij het uitoefenen van de taak, bedoeld in artikel 2a, prioriteiten kan aanbrengen bij de behandeling van de verzoeken die worden ontvangen, op basis van de omvang van de achterliggende problematiek en het aantal gemeenten dat een adviesverzoek indient.

C

In artikel 6 wordt ‘Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie’ vervangen door: Onze Minister van Economische Zaken.

D

Artikel 7 komt als volgt te luiden:

Artikel 7

Dit besluit vervalt met ingang van 1 juni 2017.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst, en waarvan afschrift zal worden gezonden aan betrokkenen en aan het Adviescollege toetsing regeldruk.

Wassenaar, 15 oktober 2014

Willem-Alexander

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok

TOELICHTING

1. Verlenging instellingsduur van Actal

Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, is bij het Instellingsbesluit Actal 2011 ingesteld voor de duur van 4 jaar, welke periode loopt tot 1 juni 2015.

Het kabinet heeft in het regeerakkoord de doelstelling opgenomen de regeldruk merkbaar, met € 2,5 miljard te verminderen. Om deze ambitieuze doelstelling te kunnen behalen is het wenselijk dat Actal het kabinet een langere periode ondersteunt. Daarom wordt de zittingsduur van het adviescollege Actal met 2 jaar verlengd tot 1 juni 2017. Deze verlenging van de instellingsduur van Actal is mogelijk op grond van artikel 5, eerste lid, tweede volzin, van de Kaderwet adviescolleges, en is in 2013 aan de Tweede Kamer aangekondigd.

2. Wijziging van de taken van Actal

Daarnaast worden met deze wijziging de taken van Actal uitgebreid, zodat Actal op verzoek van gemeenten ook aan gemeenten kan adviseren. Veel ondernemers ervaren de overheid als één geheel, waardoor zij voor lokale problematiek niet alleen bij de gemeenten, maar ook bij de rijksoverheid oplossingen vragen. Het kabinet wenst gemeenten daarom beter te ondersteunen bij regeldrukproblematiek, door Actal de neventaak te geven om aan gemeenten te adviseren. Op deze manier kan de expertise die Actal heeft opgebouwd op het gebied van regeldruk ten goede komen aan gemeenten. Ook kan Actal door aan verschillende bestuurslagen te adviseren, beter de regeldruk vanuit de hele maatschappij overzien. De taak om te adviseren aan gemeente betreft een neventaak die buiten de Kaderwet adviescolleges valt.

Namens een gemeente kan het college van Burgemeester en Wethouders of de gemeenteraad schriftelijk het adviesverzoek indienen bij Actal. Actal kan vervolgens de zaak onderzoeken en het desbetreffende advies uitbrengen. De gemeente kan op dit advies reageren, maar is hiertoe niet verplicht. Gezien de grote hoeveelheid standaardverordeningen die vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten worden opgesteld, is het wenselijk om met deze wijziging van de taken ook mogelijk te maken dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten om advies kan vragen aan Actal. Actal zal in het jaarverslag een overzicht publiceren van de uitgebrachte adviezen aan gemeenten.

Het college kan prioriteiten aanbrengen in de verzoeken van gemeenten op het terrein van regeldruk die zij binnenkrijgt, op basis van de omvang van de achterliggende problematiek en het aantal gemeenten dat een adviesverzoek indient.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok

Naar boven