Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EemnesStaatscourant 2014, 3101Verkeersbesluiten

Logo EemnesVERKEERSBESLUIT

Instellen 2 voetgangersoversteekplaatsen nabij het Dorpshart

Burgemeester en wethouders van Eemnes,

Gelet op:

 • -artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) dat verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;

 • -artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 dat de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

 • -artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) dat de plaatsing en verwijdering van de verkeerstekens E8a van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;

 • -artikel 15 van het BABW, waarin verwoord is dat er dient te worden aangegeven op welke wijze wordt voldaan aan de gestelde voorschriften, zoals deze zijn opgenomen in Hoofdstuk II, Paragraaf 4, lid 1 en lid 4 van de ‘Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake Verkeerstekens’;

 • -artikel 24 van het BABW dat verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de politie Midden Nederland, Afdeling MVBZ;

 • -de Algemene plaatselijke verordening Eemnes d.d. 25 oktober 2010;

Overwegende dat:

 • -sedert het najaar van 2012 het nieuwe Dorpshart in gebruik is genomen;

 • -sedert het najaar van 2011 het nieuwe Gezondheidscentrum gelegen aan het Plantsoen in gebruik is genomen;

 • -de omringende wegen, Noordersingel, Laarderweg, Braadkamp en Plantsoen gelegen zijn in een 30 km-zone;

 • -in de praktijk gebleken is dat er behoefte is aan een voetgangersoversteekplaats op de Laarderweg als verbinding tussen de parkeerplaatsen aan de Braadkamp en de nieuwe winkels van het Dorpshart;

 • -de betreffende weggedeelten weliswaar gelegen zijn in een 30 km-zone en dat het in principe niet gebruikelijk is om voetgangersoversteekplaatsen in een dergelijk verblijfsgebied aan te leggen;

 • -gelet op de hoge verkeersintensiteit (ca. 5500 mvt/etm) op de Laarderweg en de intensieve voetgangersstroom tussen de parkeerplaatsen aan de Braadkamp en de nieuwe winkels van het Dorpshart er behoefte is aan een betere bescherming van de zwakke verkeersdeelnemers;

 • -gelet op de verkeersintensiteit op de Braadkamp/Plantsoen van ca. 3300 mvt/etm en de relatie van de bewoners van de seniorenwoningen gelegen aan de Jhr. C. Roëlllaan en het nieuwe Gezondheidscentrum er behoefte is aan een betere bescherming van de zwakke verkeersdeelnemers;

 • -de voetgangersoversteekplaats aan de Braadkamp/Plantsoen is gelegen in een S-bocht met een beperkt zichtveld voor de weggebruikers vanuit zuidelijke richting over het Plantsoen en om die reden een voorwaarschuwing gewenst is;

 • -het college op 6 augustus 2013 besloten heeft een voetgangersoversteekplaats op de Laarderweg en een voetgangersoversteekplaats op de Braadkamp/Plantsoen in te stellen met een voorwaarschuwing op het Plantsoen;

 • -het overleg van 27 juni 2013 met de Vakspecialist Verkeer van de Politie Midden Nederland en hun schriftelijke advies d.d. 17 juli 2013;

  nemen, gelet op het voorgaande, de volgende

B E S L U I T EN :

 • door het plaatsen van borden L02 van Bijlage 1 van het RVV 1990 aan te wijzen als voetgangersoversteekplaats op de conform de bij dit besluit behorende gewaarmerkte tekening aangegeven locaties van de Laarderweg en Braadkamp/Plantsoen;

 • door het plaatsen van het bord J22 van Bijlage 1 van het RVV 1990 de weggebruikers op het Plantsoen te waarschuwen voor de voetgangersoversteekplaats op de Braadkamp/Plantsoen;

 • de in dit verkeersbesluit genoemde verkeersborden te plaatsen, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende gewaarmerkte situatietekening.

  Namens het college van Eemnes,

  • L.Vos,

   Afdelingsmanager Aanleg en Beheer

   van de BEL Combinatie

Datum: 21 januari 2014,

Bijlage: gewaarmerkte situatietekening, d.d. 21 januari 2014.

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van openbare kennisgeving in de Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Eemnes, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes, onder vermelding van 'bezwaarschrift'. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. “Voorlopige voorziening” Postbus 16005, 3500 DA Utrecht, vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Dit besluit ligt gedurende een termijn van zes weken na de dag van openbare kennisgeving ter inzage in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 1-5 te Eemnes. U kunt dit besluit inzien gedurende de openingstijden.