Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Reusel-De MierdenStaatscourant 2014, 30977Ruimtelijke plannen

Logo Reusel-De Mierden
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Kom Reusel, herziening Wilhelminalaan 87a’, Reusel-De Mierden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Kom Reusel, herziening Wilhelminalaan 87a” van 3 november tot en met 15 december 2014 ter inzage ligt.

Inhoud

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de herontwikkeling van het gebied Wilhelminalaan 87a (terrein van Hedico) in Reusel. Op deze locatie wil de eigenaar 6 woningen realiseren aan de Wilhelminalaan. Op het achterliggende gebied (bedrijventerrein) worden 2 (vervangende) bedrijfspanden gesitueerd met maximaal milieucategorie 3.1.

Het ontwerpbestemmingsplan bestaat uit een toelichting, planregels en verbeelding.

Voorontwerp

Er heeft eerder geen voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Maar het is wel naar de provincie Noord-Brabant en Waterschap De Dommel gestuurd voor overleg. Hun reacties zijn verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan.

Geen vaststelling exploitatieplan

De gemeenteraad is verplicht om tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan vast te stellen (artikel 6.12 Wro). Burgemeester en wethouders zijn een anterieure overeenkomst aangegaan, zodat het vaststellen van een exploitatieplan niet nodig is.

Inzage

Het ontwerpbesluit en het ontwerpbestemmingsplan liggen ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot en met 12.30 uur en op dinsdag tot 19.00 uur. Tegen betaling van leges kunt u kopieën krijgen van de ter inzage liggende stukken.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook digitaal raadplegen op:

Het identificatienummer van het ontwerpbestemmingsplan is NL.IMRO.1667.BPRwlaan1005-ON01.

Zienswijzen

Tijdens de ter inzage termijn kan een ieder bij de gemeenteraad een zienswijze naar voren brengen. Dit kan op de volgende manieren:

  • schriftelijk (geen e-mail): de gemeenteraad van Reusel-De Mierden, postbus 11, 5540 AA Reusel;

  • mondeling: na afspraak met Miriam de Bont, telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer (0497) 650 021 of via e-mailadres m.debont@reuseldemierden.nl. De gemeente maakt een kort verslag van de mondelinge zienswijze.

Vragen

Voor het inwinnen van nadere informatie kunt u contact opnemen met Miriam de Bont. U bereikt haar dagelijks via het telefoonnummer (0497) 650 021 of via e-mailadres m.debont@reuseldemierden.nl.

Reusel, 31 oktober 2014.

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden, de secretaris, M.J. Doeven

de burgemeester, H.A.J. Tuerlings.