Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Reusel-De MierdenStaatscourant 2014, 30976Ruimtelijke plannen

Logo Reusel-De Mierden
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Stedelijk gebied 2014-02’, Reusel-De Mierden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 23 september 2014 het bestemmingsplan “Stedelijk gebied 2014-2” gewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op:

  • 1. Hoogstraat 1, Hooge Mierde: het betreft hier het beëindigen van een agrarisch bedrijf (boomteelt), waarbij 600 m² voormalige agrarische bedrijfsbebouwing wordt gesloopt. In ruil hiervoor wordt op het perceel een tweede woning gerealiseerd;

  • 2. Mierdseweg 18/Dooleg, Reusel: het betreft hier het slopen van de langgevelboerderij, inclusief bijgebouw aan de Mierdseweg 18 en ter vervanging hiervan twee halfvrijstaande woningen te herbouwen. In ruil daarvoor worden op de achterzijde aan het perceel aan de Dooleg geen vijf maar slechts vier nieuwe woningen gerealiseerd.

  • 3. Wilhelminalaan 81a en 81b, Reusel: het betreft hier het verruimen van de gebruiksmogelijkheden voor zakelijke dienstverlening op de begane grond en ook voor woondoeleinden.

Het bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, planregels en verbeelding.

Gewijzigde vaststelling

Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad een aantal wijzigingen aangebracht.

De belangrijkste wijziging voor de toelichting zijn:

  • Voor de locatie Hoogstraat 1 in Hooge Mierde worden naar aanleiding van de stedenbouwkundige randvoorwaarden binnen de bestemming ‘Wonen’ specifieke maatvoeringen opgenomen.

De belangrijkste wijzigingen voor de planregels zijn:

  • Voor de locatie Hoogstraat 1 in Hooge Mierde worden specifieke bouwregels opgenomen.

De belangrijkste wijzigingen voor de verbeelding zijn:

  • Voor de locatie Hoogstraat 1 in Hooge Mierde worden naar aanleiding van de stedenbouwkundige randvoorwaarden binnen het bouwvlak aanduidingen opgenomen voor de in de planregels specifieke maatvoering;

  • De locaties Beukenlaan 1 en Beukenlaan 1a in Reusel maken geen onderdeel meer uit van het bestemmingsplan.

Geen vaststelling exploitatieplan

De gemeenteraad is verplicht om tegelijk met het bestemmingsplan een exploitatieplan vast te stellen (artikel 6.12 Wro). Burgemeester en wethouders zijn voor de locaties anterieure overeenkomsten aangegaan, zodat het vaststellen van een exploitatieplan niet nodig is.

Inzage

Het raadsbesluit en vastgestelde bestemmingsplan liggen van maandag 3 november 2014 tot en met maandag 15 december 2014 ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur en op dinsdag tot 19.00 uur. Tegen betaling van leges kunt u kopieën krijgen van de ter inzage liggende stukken.

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan ook digitaal raadplegen op:

Het identificatienummer van het vastgestelde bestemmingsplan is NL.IMRO.1667BPGsted5006-VAST.

Beroep en voorlopige voorziening

Beroep

Tijdens de ter inzage termijn kunnen belanghebbenden die tijdig zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt beroep instellen. Dit kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan en tegen het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. Ook belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in de gelegenheid zijn geweest om tijdig zienswijzen kenbaar te maken, kunnen beroep instellen.

Tegen de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen kan iedereen beroep instellen.

Spoed

Is het beroepschrift zo spoedeisend dat u de behandeling ervan niet kunt afwachten? Dan kunt u bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een voorlopige beslissing om de inwerkingtreding van het bestemmingsplan uit te stellen. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen, als u een beroepschrift heeft ingediend.

Waar indienen?

Het beroepschrift dient u in bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het verzoek om voorlopige voorziening richt u aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In beide gevallen betaalt u hier kosten (griffierecht) voor.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de ter inzage termijn. Als binnen de ter inzage termijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op het verzoek is beslist.

Vragen

Voor het inwinnen van nadere informatie kunt u contact opnemen met Màdy Verkooijen. U bereikt haar op maandag t/m donderdag en in de even weken ook op vrijdagochtend via telefoonnummer (0497) 650 608 of via e-mail m.verkooijen@reuseldemierden.nl.

Reusel, 31 oktober 2014

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden, de secretaris, M.J. Doeven

de burgemeester, H.A.J Tuerlings.