Logo Weesp
Voorontwerpbestemmingsplan Reconstructie N236, Weesp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp maken bekend dat zij het bestemmingsplan Reconstructie N236 heeft voorbereid en met het voorontwerpbestemmingsplan heeft ingestemd. Om de verkeersveiligheid te vergroten reconstrueert de provincie Noord- Holland de Gooilandseweg (N236) tussen Weesp Aetsveld en de Loodijk/ Faunapassage (km 7.0 – km 11.0). Het plan bestaat uit de verbreding van de weg, de aanleg van drie rotondes en de verplaatsing van de brug over de Vecht. Het voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld om de reconstructie mogelijk te maken. Voor de exacte grenzen van het voorontwerpbestemmingsplan wordt verwezen naar de stukken op de website.

Raadplegen van het voorontwerpbestemmingsplan

Het voorontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 30 oktober 2014 gedurende zes weken (tot en met woensdag 10 december 2014) ter inzage gelegd. Het voorontwerpbestemmingsplan is in te zien bij het informatiecentrum in het Stadskantoor en het is raadpleegbaar via de website van de gemeente Weesp (www.weesp.nl/n236). Het voorontwerpbestemmingsplan kan ook worden bekeken op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0457.BP02HZ02LG-vo01).

Inspraakreacties

Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om gedurende de bovengenoemde periode van zes weken te reageren op het voorontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke reacties kunt u richten aan het college van burgemeester & wethouders, Postbus 5099, 1300 GB te Weesp, onder vermelding van ‘Inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Reconstructie N236’. Als u nog vragen heeft, of als u een digitale of mondelinge reactie wilt geven, dan kunt u hiervoor het e-mailadres info@weesp.nl gebruiken of een afspraak maken met mevr. A. Tempelaars (0294) 491 391.

Uw reactie wordt betrokken in de procedure die leidt tot het ontwerpbestemmingsplan. Op uw ingediende reactie zal het college van burgemeester & wethouders schriftelijk reageren.

Naar boven