Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - ZuidoostStaatscourant 2014, 30763Ruimtelijke plannen

Logo Amsterdam - Zuidoost
Kennisgeving besluit omgevingsrecht t.b.v. de afwijking van de bestemming kantoor naar gezondheidscentrum voor het adres Bijlmerdreef 1169, Amsterdam - Zuidoost

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam maakt bekend dat zij in het kader van de WABO een omgevingsvergunning onderdeel afwijken van het bestemmingsplan heeft verleend voor de vestiging van een gezondheidscentrum op het adres Bijlmerdreef 1169.

De omgevingsvergunning (OLOnr: 1295657) en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 30 oktober 2014 gedurende zes weken ter inzage in:

  • Stadsdeelkantoor Zuidoost, Anton de Komplein 150, op werkdagen geopend van 08.30 – 15.00 uur maar donderdag van 13.00 – 19.00; Als u zich meldt bij de receptie van het stadsdeelkantoor dan zullen de medewerkers u doorverwijzen naar Burgerzaken waar de ontwerp omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken ter inzage zijn gelegd;

Een digitale versie van de omgevingsvergunning is te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van het stadsdeel (http://www.zuidoost.amsterdam.nl/bestemmingsplannen). Hoewel de digitale versie van de omgevingsvergunning gelijk is aan het exemplaar dat ter inzage ligt, is het mogelijk dat er verschillen zijn ontstaan tussen beide versies en/of dat een versie niet goed leesbaar is. Voor de zekerheid omtrent de regeling dient altijd het op www.ruimtelijkeplannen.nl gepubliceerde exemplaar te worden geraadpleegd.

Tegen de omgevingsvergunning kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd een beroepsschrift worden ingediend bij de Rechtbank Amsterdam. Beroep is alleen mogelijk voor belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit, of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dat niet hebben gedaan.

Het beroep moet worden ingediend bij de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Beroepschriften moeten ondertekend zijn en ten minste de volgende gegevens bevatten: naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep gericht is, en de gronden van het beroep. Een kopie van het bestreden besluit moet worden meegestuurd.

Amsterdam, 29 oktober 2014

College burgemeester en wethouders, A.H.P. van Gils secretaris

E.E. van der Laan burgemeester