Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst NoordzeekanaalgebiedStaatscourant 2014, 30668Vergunningen

Omgevingsvergunning Ruyterkade 47A, Amsterdam, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Locatie: Ruyterkade 47A

Kenmerk: OLO 1221093

Onderwerp: uitbreiden parkeerplekken in het IJ

Namens burgemeester en Wethouders van Amsterdam (B&W) maakt de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied het volgende bekend:

Op 17 oktober 2014 is, met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, ten derde, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), onder OLO-nummer 1221093, een omgevingsvergunning verleend voor het in standhoudenen uitbreiden van het bestaande fietsplatform in het IJ tegenover het adres de Ruyterkade 47A door het dichtzetten van de ruimte tussen kade en platform aan twee zijden en het vervangen van enkellaags fietsrekken door dubbellaags fietsenrekken voor 976 extra fietsparkeerplaatsen voor een termijn tot 5 oktober 2016.

De omgevingsvergunning ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 30 oktober 2014, gedurende zes weken ter inzage bij:

Stadsdeel Centrum Informatiebalie/Voorlichtingsloket

Amstel 1

1011 PN AMSTERDAM

De ontwerpomgevingsvergunning heeft, met de bijbehorende stukken, vanaf donderdag 17 juli 2014 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

Beroep

Tegen de omgevingsvergunning kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Beroep is alleen mogelijk voor belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit, of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dat niet hebben gedaan.

Deze kennisgeving is digitaal beschikbaar op http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen. De omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken is digitaal beschikbaar op.