Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TielStaatscourant 2014, 30617Ruimtelijke plannen

Logo Tiel
Gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan Binnenstad – Westluidense Poort, Tiel

Het college van burgemeester en wethouders van Tiel heeft in haar vergadering van 21 oktober 2014 haar eerdere besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan 'Binnenstad – Westluidense Poort' van 4 februari 2014 gewijzigd. Daarbij is gebruik gemaakt van de wettelijke mogelijkheid die artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht biedt om gedurende een beroepsprocedure een besluit te wijzigen. Een eerder ingediend beroepschrift is van rechtswege eveneens gericht tegen dit gewijzigde besluit.

Met dit gewijzigde besluit zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

  • de mogelijkheid van evenementen zijn geheel uit het wijzigingsplan geschrapt (concreet betrof dit de bestemmingen 'Groen' en 'Verkeer');

  • er is een specifieke gebruiksregel toegevoegd waarmee het gebruik van gronden voor optredens in de open lucht binnen de bestemming 'Gemengd-6' (het zogenaamde cultuurplein) beperkt is tot maximaal 12 dagen per jaar, zonder gebruik van versterkte muziek in de periode tussen 9.00u en 23.00u;

  • de toelichting is overeenkomstig het voorgaande aangepast.

Het wijzigingsbesluit en het wijzigingsplan liggen met ingang van 30 oktober 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2 te Tiel. Indien men toelichting wil op deze documenten kan telefonisch een afspraak worden gemaakt bij het Omgevingsloket (0344) 637167. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen (omgevingsloket@tiel.nl). Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0281.WZ00010-va02 en de gemeentelijke website www.tiel.nl.

De bronbestanden zijn beschikbaar via http://www.tiel.nl/bestemmingsplannen/ftp/145FBC0C-BCD3-42EF-A506-3231600C4DEF/

Belanghebbenden kunnen vanaf donderdag 30 oktober 2014 gedurende zes weken tegen de aangebrachte wijzigingen schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor het indienen van een beroepschrift wordt griffierecht geheven. Degenen die eerder beroep hebben ingesteld tegen het besluit van 4 februari 2014 tot vaststelling van het wijzigingsplan Binnenstad – Westluidense Poort, hoeven dat niet opnieuw te doen. Hun beroep wordt geacht mede te zijn gericht tegen het besluit van 21 oktober 2014.

Het wijzigingsplan treedt in werking op de eerste dag na afloop van de hiervoor genoemde termijn om in beroep te gaan. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het wijzigingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.